လွႆၵေႃႇဝၼ်း ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ႁူမ်ၸူမ်းဝၼ်းၵိူတ်ႇ ၸဝ်ႈၼၢင်းႁေႃၶမ်းထႆး ပႃးထီႉ 10

ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၼႂ်းမုၵ်ႉၸုမ်းၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS) လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း၊ ၵူၼ်းသိုၵ်း တီႈၼႃႈလိၼ်သိုၵ်းမၢႆ (1) လွႆၵေႃႇဝၼ်း ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ႁူမ်ၸူမ်းဝၼ်း ၵိူတ်ႇ ၸဝ်ႈၼၢင်းႁေႃၶမ်းထႆး ပႃးထီႉ (10) ဝႃႈၼႆ။

လွႆၵေႃႇဝၼ်း ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ႁူမ်ၸူမ်းဝၼ်းၵိူတ်ႇ ၸဝ်ႈၼၢင်းႁေႃၶမ်းထႆး ပႃးထီႉ 10

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 3 June 2023 (လိူၼ်ၸဵတ်းလွင်ႈ 1 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2117 ၼီႈ) တူၵ်းမႅၼ်ႈ ဝၼ်းၵိူတ်ႇ ၸဝ်ႈၼၢင်းႁေႃၶမ်းထႆး ပႃးထီႉ (10) ဢႃႇယုၸဝ်ႈၶွပ်ႈထူၼ်ႈ (46) ဝႃႇသႃၼႆသေ ယူႇတီႈၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်မုၵ်ႉၸုမ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS) လႄႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ဢိၵ်ႇ ၵူၼ်းသိုၵ်း တီႈၼႂ်းၼႃႈလိၼ်သိုၵ်းမၢႆ (1) လွႆၵေႃႇဝၼ်း ၸင်ႇလႆႈၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ႁူမ်ၸူမ်းဝၼ်းၵိူတ်ႇ ၸဝ်ႈၼၢင်းၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 19:00 မူင်း ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ဢိၵ်ႇ ၵူၼ်းသိုၵ်း၊ ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်သိုၵ်းမၢႆ (1) လွႆၵေႃႇဝၼ်း ႁွတ်ႈၽႅဝ်ဢဝ်တီႈယူႇ ၼႂ်းပၢင်ႁူမ်ၸူမ်းဝၼ်းၵိူတ်ႇ ၸဝ်ႈၼၢင်းယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်းယဝ်ႉၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၶိုၼ်းသိုပ်ႇ ပိုတ်ႇၵူၺ်း/မွၵ်ႇမႆႉ လႄႈ သၢၵ်ႈဢုပ်းငိုၼ်း၊ ဢုပ်းၶမ်း ႁူမ်ႈၵၼ်ၸပ်းတဵၼ်းတိူင်ႇၵၢဝ်ႇယွၼ်းသူးပၼ် ၸဝ်ႈၼၢင်းလႄႈ ပိုတ်ႇၵႂၢမ်း ၼိမ်တူဝ်ၼိမ်ၸႂ်ယဝ်ႉသေ ဢွၼ်ၵၼ်ယွၼ်းသူးသိုဝ်ႈၼႃႈတၼ်းတႃၽႂ် မၼ်းၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

လွႆၵေႃႇဝၼ်း ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ႁူမ်ၸူမ်းဝၼ်းၵိူတ်ႇ ၸဝ်ႈၼၢင်းႁေႃၶမ်းထႆး ပႃးထီႉ 10

ဝၢႆးသေ ပၢင်တိူင်ႇၵၢဝ်ႇယွၼ်းသူး ပၼ်ၸဝ်ႈၼၢင်းႁေႃၶမ်းထႆးယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇ ယဝ်ႉၼၼ်ႉ လႆႈမီးတၢင်းၵႃႈ မႃးလဝ်ႇမူၼ်ႈတူၼ်ႈၸႂ်ၵႂႃႇထႅင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်းၼင်ႇမီးပိုၼ်းဝႆႉဝႃႈ တႆး−ထႆး ပဵၼ်သၢႆၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းလဵဝ်ၵၼ်မႃး ပဵၼ်ပီႈပဵၼ်ၼွင်ႉ ၵၼ်ၼႆလႄႈသင်၊ မိူင်းထႆးၼႆႉၵေႃႈ ပဵၼ်တီႈၵူၼ်းမိူင်းၸိုင်ႈတႆးလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈ တုမ် ၶဝ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ ပိုင်ႈဢိင်ယူႇသဝ်းဝႆႉတင်းၼမ် ၼႆၵေႃႈပိူင် ၼိုင်ႈ ယွၼ်ႉၼၼ် ၸင်ႇလႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ႁူမ်ၸူမ်းဝၼ်းၵိူတ်ႇၸဝ်ႈၼၢင်းႁေႃၶမ်း ၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း