လၢမ်းၶၢတ်ႈဝႃႈမိူဝ်ႈၼႆႉယၢမ်းတၢမ်းၶမ်ႈ လူမ်းလႅင်ႉ Depression တေတႄႇၽတ်ႉၶဝ်ႈၼႂ်းမိူင်းထႆး လႄႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်

လူမ်းလႅင်ႉဢၼ်လုၵ်ႉတီႈပၢင်ႇလၢႆႇၶႄႇပွတ်းၵၢင်သေ ၽတ်ႉၶဝ်ႈမႃးၽၢႆႇတၢင်းတူၵ်းၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 8 October 2020 (လိူၼ်သိပ်းလွင်ႈ 7 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ယၢမ်းတၢမ်းၶမ်ႈ တေတႄႇၽတ်ႉၶဝ်ႈၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်လႄႈ မိူင်းထႆးၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈၼႆႉယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း လူမ်းလႅင်ႉ Depression ၼၼ်ႉၶၢႆႉတီႈၽတ်ႉၶဝ်ႈၼႂ်းဝဵင်းၼႃႇတရၢၼ်း မိူင်းဝႅတ်ႉၼၢမ်းပွတ်းၸၢၼ်း ဢၼ်တိတ်းၸပ်းပၢင်ႇလၢႆႇၶႄႇၼၼ်ႉသေ သိုပ်ႇၽတ်ႉၶဝ်ႈ မိူင်းၵမ်ႇပေႃးတီးယႃးပွတ်းတူၵ်းဝႆႉယူႇလႄႈ ၽၢႆႇႁွင်ႈၵၢၼ်ၾိင်ႈၾႃႉရႃႇသီႇ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လၢမ်းၶၢတ်ႈဝႆႉဝႃႈ မိူဝ်ႈၼႆႉတၢမ်းၶမ်ႈ တေထိုင်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ပွတ်းၸၢၼ်း ပိုၼ်ႉတီႈဢၼ် တိတ်းၸပ်းၵၼ်တင်း ၼမ်ႉပၢင်ႇလၢႆႇၼႆယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ တႄႇဢဝ်မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 8  October 2020 တေႃႇပေႃးထိုင် ဝၼ်းထီႉ 13 October 2020 တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း (5) ဝၼ်း တေလႆႈၾၢင်ႉလူမ်းလႅင်ႉၽတ်ႉပဝ်ႇ ၾူၼ်တေတူၵ်းႁႃႇယႂ်ႇၵူႈပိုၼ်ႉတီႈ  ၼႂ်းမိူင်းယၢင်း၊မိူင်းမွၼ်း ၊ တိူင်းတႃႈၵုင်ႈ၊ တိူင်းဢေႇရႃႇဝတီႇ၊ တိူင်းတၼိၼ်းတႃႇယီႇ လႄႈ ပိုၼ်ႉတီႈၸွမ်းၽင်ႇပၢႆႇလၢႆႇသေ ႁႅင်းလူမ်းလႅင်ႉ တေၽတ်ႉၶဝ်ႈ 35 လၵ်းထိုင် 40 လၵ်းတေႃႇၼိုင်ႈၸူဝ်ႈမူင်းလႄႈ ႁွၼ်ၼမ်ႉၸၢင်ႈၶိုၼ်ႈသုင်ယူႇၼႂ်းၵႄႈ 9 ထတ်းထိုင် 11 ထတ်းဝႃႈၼႆ။

ၸူဝ်ႈၽွင်းလူမ်းလႅင်ႉၽတ်ႉၶဝ်ႈၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼၼ်ႉ ပုၼ်ႈတႃႇပိုၼ်ႉတီႈမိူင်းသၼ်လွႆၶဝ်ၵေႃႈ တေမီးၾူၼ်တူၵ်းၸွမ်းၼႆလႄႈ ထုၵ်ႇလီလႆႈၾၢင်ႉ ၼမ်ႉႁူၺ်ႈၼမ်ႉလွႆ၊ လိၼ်ၵူၼ်ႇပင်းဝႆႉသေ ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းဢၼ်ယူႇသဝ်းႁိမ်းၽင်ႇမႄႈၼမ်ႉၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ထုၵ်ႇလီႁၢင်ႈႁႅၼ်းတူဝ်ႈတၼ်း ဝႆႉယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

လူမ်းလႅင်ႉ Depression တေတႄႇၽတ်ႉၶဝ်ႈၼႂ်းမိူင်းထႆး မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 8 October 2020 ယၢမ်းတၢမ်းၶမ်ႈမိူၼ်ၵၼ်သေ ၸွမ်းၼင်ႇႁွင်ႈၵၢၼ်ၾိင်ႈၾႃႉရႃႇသီႇမိူင်းထႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၼၼ်ႉ လူမ်းလႅင်ႉၼႆႉလုၵ်ႉတီႈမိူင်းၵမ်ႇပေႃးတီးယႃးသေ တေသိုပ်ႇၽတ်ႉၶဝ်ႈ မိူင်းထႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ၊ ပွတ်းၵၢင်၊ ပွတ်းၸၢၼ်း လႄႈ ပွတ်းၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းဢွၵ်ႇ ႁူမ်ႈပႃးတင်းဝဵင်းလူင်မိူင်းၵွၵ်ႇသေယဝ်ႉ လၢမ်းၶၢတ်ႈဝႆႉဝႃႈ ပိုၼ်ႉတီႈဢၼ်လူမ်းလႅင်ႉၽတ်ႉၶဝ်ႈၼၼ်ႉ ႁႅင်းလူမ်းလႅင်ႉ တေယူႇၼႂ်းၵႄႈ 35 လၵ်းထိုင် 45 လၵ်းတေႃႇၼိုင်ႈၸူဝ်ႈမူင်း၊ ႁွၼ်ၼမ်ႉတေၸၢင်ႈၶိုၼ်ႈသုင်ၼႂ်းၵႄႈ 6 ထတ်းထိုင် 12 ထတ်းၼႆယဝ်ႉ။

ပေႃးထိုင်မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈဝၼ်းထီႉ 9 October 2020 (လိူၼ်သိပ်းလွင်ႈ 8 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) လူမ်းလႅင်ႉတေႁႅင်းဢူၼ်ႈၵႂႃႇဢိတ်းဢွတ်းသေ ပေႃးဝႃႈၽတ်ႉၶဝ်ႈမိူင်းထႆး မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ယဝ်ႉ တေသိုပ်ႇမီးယူႇၼႂ်းၼႃႈၼမ်ႉပၢင်ႇလၢႆႇ ဢၼ်းတႃးမၼ်း (Andaman Sea) မုင်ႈၼႃႈၵႂႃႇၸူး ပၢင်ႇလၢႆႇပင်းၵလႃး (Bay of Bengal) ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း