လၢဝ်ပွမ်ဢွၼ်တၢင်းသုတ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တေဢၢၼ်းပွႆႇၶိုၼ်ႈၼိူဝ်ၵၢင်ႁၢဝ်ၼႂ်းႁူဝ်ပီႊ 2021

လၢဝ်ပွမ် (Satellite) လုၵ်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ပဵၼ်ၶွင်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼၼ်ႉ တေဢၢၼ်းပွႆႇၶိုၼ်ႈ ၼိူဝ်ၵၢင်ႁၢဝ် ၼႂ်းႁူဝ်ပီႊ 2021 ဢၼ်တေထိုင်မႃးၼႆႉယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

လၢဝ်ပွမ် လုၵ်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်းၶွင်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆ ပဵၼ်သႅၼ်းမဵဝ်းလဵၵ်ႉ ultrasmall satellite MMSATS-1 (ၸိုၼ်ႈမၢၼ်ႈႁွင်ႉဝႃႈ လေႃးၵၼၢတ်ႉ−1) ယူႇတီႈၸုမ်းဢိၼ်ႇၵျိၼ်ႇၼီႇယိူဝ်ႇ လႄႈ ၽၢႆႇၶူၼ်ႉၶႂႃႉ ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ႁူမ်ႈၵၼ်သေယဝ်ႉ ဢိင်ၼိူဝ်လၢႆးၶူင်သၢင်ႈ မိူင်းၵျႃႇပၢၼ်ႇသေ ႁဵတ်းဢွၵ်ႇႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉဝႃႈၼႆ။

တႃႇတေပွႆႇၶိုၼ်ႈၼိူဝ်ၵၢင်ႁၢဝ်ၼၼ်ႉ တေဢဝ်တၢင်းၸွႆႈထႅမ်တီႈၸၼ်ႉၸွမ် Hokkaido လႄႈ Tohoku မိူင်းၵျႃႇပၢၼ်ႇသေ ပွႆႇၶိုၼ်ႈၼိူဝ်ၵၢင်ႁၢဝ် ဝႃႈၼႆ။

 လၢဝ်ပွမ်ဢၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်တႃႇၸႂ်ႉတိုဝ်းၼႂ်း ၵၢၼ်လဵပ်ႈႁဵၼ်းလွင်ႈတီႈလိၼ်ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ ပိူင်လူင်တႄႉ ပဵၼ်ပုၼ်ႈတႃႇ ယုၵ်ႉမုၼ်းလွင်ႈၽုၵ်ႇသွမ်ႈ၊ တႃႇႁၢင်ႈႁႅၼ်း ႁႄႉၵင်ႈၽေးသၽႃႇဝ၊ တႃႇလူတ်းယွမ်း လွင်ႈဢမ်ႇမူတ်းသႂ် မိူၼ်ၼင်ႇ လူမ်း၊ၼမ်ႉ၊တီႈလိၼ်သၽႃႇဝ လႄႈ လွင်ႈလိူမ်ႈလႆႇမူတ်းသႂ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ တေပွႆႇလၢဝ်ပွမ်ၶိုၼ်ႈၵၢင်ႁၢဝ်ၼႆႉ တွၵ်ႇတိူဝ်ႇမဵဝ်းတဵင်းၵျီး ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၼႂ်းမိူင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လၢတ်ႈဝႃႈ − ၼႂ်းၵႄႈၵၢင် လွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၽေးၵၢပ်ႈလူင် ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼႆႉသေ လႆႈၶတ်းႁႅင်းၶူင်သၢင်ႈႁဵတ်းဢွၵ်ႇယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇလၢဝ်ပွမ်ယဝ်ႉလႄႈ တေဢၢၼ်းပွႆႇၶိုၼ်ႈၼိူဝ်ၵၢင်ႁၢဝ် လႆႈ ၼႂ်းလိူၼ်ထူၼ်ႈသွင် (February) 2021 ပီႊၼႃႈလႄႈ ဢၼ်ၼႆႉပဵၼ်ဢၼ်လီယုၵ်ႉယွင်ႈတႄႉတႄႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ ႁွင်ႈတႃႇၵုမ်းထိင်းလၢဝ်ပွမ်ဢၼ်ၼႆႉၵေႃႈ တေဝႆႉတီႈ ၸၼ်ႉၸွမ်ၽၢႆႇၶိူင်ႈမိၼ် ၼွၵ်ႈၵၢင်ႁၢဝ် (Myanmar Aerospace Engineering University) သေ ပုၼ်ႈတႃႇၵုမ်းထိင်း၊ လူင်းမိုဝ်းႁဵတ်းသၢင်ႈလႆႈၵမ်းသိုဝ်ႈၼၼ်ႉ ၼႂ်းလိူၼ်ထူၼ်ႈသိပ်းသွင် December 2020 ၼႆႉ တေဢၢၼ်းႁဵတ်းႁႂ်ႈယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်းၼင်ႇသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်း Nikkei Asian Review ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉၼၼ်ႉ လၢဝ်ပွမ်ၼိုင်ႈၶိူင်ႈၼႆႉ တူၵ်းမႅၼ်ႈသၢင်ႉငိုၼ်းၵျႃႇပၢၼ်ႇ 1.7 ပီႇလီႇယၼ်ႇယႅၼ်း (16 လၢၼ်ႉတေႃႇလႃႇ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ) ႁူမ်ႈပႃးတင်းၵႃႈပွႆႇၶိုၼ်ႈၵႂႃႇၼိူဝ်ၵၢင်ႁၢဝ်သေ ငိုၼ်းဢၼ်ၼႆႉ ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တေလႆႈဢွၵ်ႇပၼ်ဝႃႈၼႆ။
ၽႅၼ်ၵၢၼ်တႃႇတေႁဵတ်းဢွၵ်ႇ လၢဝ်ပွမ်ႁႂ်ႈပဵၼ်ၶွင်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉ တႄႇၸဵမ်မိူဝ်ႈပီႊ 2017 ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ ၵႅမ်ၸွမ်ၸိုင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢူးမျိၼ်ႉသူၺ်ႇ ဢွၼ်ႁူဝ်သေၵေႃႇတင်ႈၶိုၼ်ႈမႃးၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း