လၢၼ်ႇၵႃႉၶၢႆလႅၼ်လိၼ် မျႃႉဝတီႇ−မႄႈသွတ်ႇ ပိၵ်ႉဢိုတ်းၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆတေႃႇၵၼ်ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း ယွၼ်ႉ COVID-19

ယွၼ်ႉဝႃႈထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 တီႈၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် (5) ၵေႃႉ ဢၼ်ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းဝဵင်းမႄႈသွတ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈတၢၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆးၼၼ်ႉလႄႈ တႄႇဢဝ်မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 18 October 2020 (လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းမႂ်ႇ 2 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၼႆႉၵႂႃႇ ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈတၢၵ်ႇ သင်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်း ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆလႅၼ်လိၼ် မျႃႉဝတီႇ−မႄႈသွတ်ႇ ဝႆႉၸူဝ်ႈၶၢဝ်းၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 17 October 2020 (လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းမႂ်ႇ 1 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ မိူင်းထႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼႂ်းၼႃႈႁိူၼ်းလင်ၼိုင်ႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်တင်းမူတ်း ဢၼ်ယူႇသဝ်းၼႂ်းဝဵင်းမႄႈသွတ်ႇ၊ ဢၼ်တိတ်းၸပ်းဢွၼ်တၢင်းတႄႉ ပဵၼ်ၽူဝ်မေးသွင်ၵေႃႉ ဢမ်ႇႁၼ်ၾၢင်ႁၢင်ႈတၢင်းပဵၼ်သင် ၵူၺ်းၵႃႈၶေႃႈတွပ်ႇဢၼ်ၵူတ်ႇထတ်းသမ်ႉ ဢွၵ်ႇမႃးပဵၼ် Positive လႄႈ လွင်ႈၼႆႉပဵၼ်ပွၵ်ႈဢွၼ် တၢင်းသုတ်း ဢၼ်ထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၼႂ်းမိူင်းထႆးၼႆယဝ်ႉ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် ပိၵ်ႉဢိုတ်း Lockdown ဝႆႉ ပွၵ်ႉဢၼ်ၶဝ် ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇမႃးဝႆႉ လၢႆလၢႆပိုၼ်ႉတီႈ ၼႂ်းဝဵင်းမႄႈသွတ်ႇလႄႈ ပိၵ်ႉဢိုတ်းပႃး ႁူင်းႁဵၼ်းသွၼ်လိၵ်ႈ၊ ဢွင်ႈတီႈသႃႇသၼႃႇ ဝႆႉယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

လၢၼ်ႇၵႃႉၶၢႆလႅၼ်လိၼ် မျႃႉဝတီႇ−မႄႈသွတ်ႇ ပိၵ်ႉဢိုတ်းၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆတေႃႇၵၼ်ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း ယွၼ်ႉ COVID-19

ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇၸႄႈတွၼ်ႈတၢၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး လႆႈဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁႂ်ႈၵိုတ်းလိုဝ်ႈ ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆတေႃႇၵၼ် တင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တီႈမျႃႉဝတီႇ−မႄႈသွတ်ႇၼၼ်ႉဝႆႉ တႄႇဢဝ်ဝၼ်းထီႉ 18 October 2020 ထိုင် ဝၼ်းထီႉ 25 October 2020 တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း (8) ဝၼ်းၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ ဢူးတေႇၸႃႇဢွင်ႇ ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇၸႄႈဝဵင်းမျႃႉဝတီႇ လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Irrawaddy ဝႆႉဝႃႈ − ငဝ်းလၢႆးတေႃႈလဵဝ် ဢမ်ႇပႆႇပိၵ်ႉဢိုတ်းလၢၼ်ႇတႄႉတႄႉ၊ ၽၢႆႇထႆးၶဝ် ၵူၺ်းၵိုတ်းလိုဝ်ႈၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆၽၢႆႇၶဝ်ၸူဝ်ႈၶၢဝ်းၵူၺ်း၊ တႃႇတေပိၵ်ႉဢိုတ်းလၢၼ်ႇၼၼ်ႉတႄႉ ယူႇတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းသွင်ၽၢႆႇ တေလႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်း တူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ်ၵၼ်လီလီယဝ်ႉၵွၼ်ႇ ၸင်ႇတေပိၵ်ႉဢိုတ်းလႆႈ၊ ယွၼ်ႉဝႃႈမၼ်းၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၸွမ်း ၸိုင်ႈမိူင်းယဝ်ႉလႄႈ လႃႈလီႈပိၵ်ႉဢိုတ်းပႅတ်ႈ ဢမ်ႇလႆႈၼႆယဝ်ႉ။

တီႈလၢၼ်ႇၵႃႉၶၢႆ မျႃႉဝတီႇ−မႄႈသွတ်ႇၼႆႉ ပဵၼ်လၢၼ်ႇလႅၼ်လိၼ် ဢၼ်ၵႃႉၶၢႆၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈ ထီႉသွင် ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်သေ မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်းၼႆႉ မီးလူတ်ႉၵႃးတၢင်ႇၵုၼ်ႇၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ ၼိုင်ႈဝၼ်းလႂ် 300 ထိုင် 500 ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း