လၢၼ်ႇၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ် တႆး-ၶႄႇ လႄႈ ၶူဝ်ၸေႊၵဝ်ႇ- သူၺ်ႇလီႇ ၵိုင်ႉၵၢင်ႉပိၵ်ႉဢိုတ်း

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 30 March 2021 (လိူၼ်သီႇလွင်ႈ 3 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၼၼ်ႉ လၢၼ်ႇၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ် မိူင်းတႆး-မိူင်းၶႄႇ ဢၼ်ပဵၼ်လၢၼ်ႇမၢၼ်ႈဝဵင်း ဢၼ်မီးတီႈ ဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႄႈ ၶူဝ်ၶၢမ်ႈၼမ်ႉမၢဝ်း ၸေႊၵဝ်ႇ-သူၺ်ႇလီႇ ၽၢႆႇမိူင်းၶႄႇ ၵိုင်ႉၵၢင်ႉပိၵ်ႉဢိုတ်း ဝႃႈၼႆ။  

ၵူၼ်းမိူင်းဝဵင်းမူႇၸေႊၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၼႄဝႃႈ ပေႃးလုၵ်ႉတီႈ ဝဵင်းၸေႊၵဝ်ႇ ၵႂႃႇတၢင်း ဝဵင်းသူၺ်ႇလီတႄႉ လႆႈယူႇ၊ ပေႃးလုၵ်ႉတီႈဝဵင်းသူၺ်ႇလီႇ မႃးဝဵင်းၸေႊၵဝ်ႇတႄႉဢမ်ႇလႆႈ၊ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 29 March 2021 ၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 (8) ၵေႃႉၼႆသေ ၽၢႆႇမိူင်းၶႄႇ ၸင်ႇလႆႈပိၵ်ႉဢိုတ်းပႅတ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်းဝဵင်းမူႇၸေႊ ယင်းသိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ ၵၢတ်ႇသိုဝ်ႉၶၢႆသႅင်ၶဵဝ် ဢၼ်မီးတီႈ ဝဵင်းၸေႊၵဝ်ႇၵေႃႈ တင်ႈတႄႇမိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 29 March 2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၽၢႆႇမိူင်းၶႄႇ ပိၵ်ႉဢိုတ်းပႅတ်ႈမူတ်းယဝ်ႉ တေပိၵ်ႉဢိုတ်းၵႂႃႇ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်းလၢႆဝၼ်း ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉတႄႉ ဢမ်ႇလႆႈႁၼ် ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၽၢႆႇမိူင်းၶႄႇၶဝ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

လွင်ႈၽၢႆႇမိူင်းၶႄႇ ပိၵ်ႉဢိုတ်းလၢၼ်ႇၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ် မိူင်းတႆး-မိူင်းၶႄႇ လႄႈ ၶူဝ်ၶၢမ်ႈၼမ်ႉမၢဝ်း ၸေႊၵဝ်ႇ-သူၺ်ႇလီႇၼႆႉ ၵမ်ႈၽွင်ႈသမ်ႉလၢတ်ႈဝႃႈ ယွၼ်ႉလႆႈငိၼ်းၶၢဝ်ႇ သိုၵ်း KIA တေၶဝ်ႈၼႂ်းဝဵင်းမူႇၸေႊ၊ ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈၵေႃႈ ၽွင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ယႃႉပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် ပိုတ်းယိုဝ်းၵူၼ်းၼႄၵၢင်ၸႂ်ယူႇၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ၸၢင်ႈပၢႆႈၵႂႃႇယူႇသွၼ်ႈသဝ်း တၢင်းမိူင်းၶႄႇလႄႈ ၼင်ႇႁိုဝ်ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပေႃးတေဢမ်ႇၶဝ်ႈၵႂႃႇတၢင်း ဝဵင်းသူၺ်ႇလီႇ မိူင်းၶႄႇလႆႈၼၼ်ႉ ၸင်ႇလႆႈပိၵ်ႉဢိုတ်းၵေႃႈပဵၼ်လႆႈ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 30 March 2021 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်းမွၵ်ႈ 11:00 မူင်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉလၢႆးႁုၵ်းႁၢႆႉ ယႃႉပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် လမ်းပိုတ်းယိုဝ်းၵွင်ႈသႂ်ႇ ၵူၼ်းၼႄၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ တီႈပွၵ်ႉႁူဝ်မုၼ်ႇ ဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇလႄႈ မီးၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ 1 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။   

Photo – KoKo KyawThet

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း