လၢၼ်ႉၶၢႆတၢင်းၵိၼ် တီႈၵျႃႇပၢၼ်ႇ ၸႂ်ႉတိုဝ်းႁုၼ်ႇႁၢင်ႈ ၼင်ႇႁိုဝ်ၵူၼ်းသိုဝ်ႉၵိၼ် တေၼင်ႈႁၢင်ႇၵႆၵၼ် တႃႇႁႄႉၵင်ႈ COVID-19

ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈလွင်ႈၽႄႈလၢမ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 တီႈမိူင်းၵျႃႇပၢၼ်ႇ ၸူဝ်ႈၽွင်းယၢမ်းၼႆႉ တိူဝ်းၶိုၼ်ႈၼမ်မႃးလႄႈ လၢၼ်ႉၶၢႆတၢင်းၵိၼ်ၵမ်ႈၽွင်ႈ ၸႂ်ႉတိုဝ်းႁုၼ်ႇႁၢင်ႈတမ်းဝႆႉ ၼင်ႇႁိုဝ်ၵူၼ်းမႃးသိုဝ်ႉၵိၼ် တီႈလၢၼ်ႉ ပေႃးတေၼင်ႈႁၢင်ႇၵႆၵၼ် တႃႇၵုမ်းထိင်းႁႄႉၵင်ႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ဝႃႈၼႆ။

လၢၼ်ႉၶၢႆတၢင်းၵိၼ် တီႈၵျႃႇပၢၼ်ႇ ၸႂ်ႉတိုဝ်းႁုၼ်ႇႁၢင်ႈ ၼင်ႇႁိုဝ်ၵူၼ်းသိုဝ်ႉၵိၼ် တေၼင်ႈႁၢင်ႇၵႆၵၼ် တႃႇႁႄႉၵင်ႈ COVID-19

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 29 July 2020 (တု−လိူၼ်ပႅတ်ႇမႂ်ႇ 10 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ AFP ဢွၵ်ႇၼႄဝႃႈ ၸွမ်းလၢၼ်ႉၶၢႆတၢင်းၵိၼ် မိူၼ်ၼင်ႇ လၢၼ်ႉၶၢႆၶဝ်ႈၽၵ်း၊ လၢၼ်ႉၶၢႆၼမ်ႉသူမ်ႈၼမ်ႉဝၢၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢွၼ်ၵၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်း ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈသေ တမ်းဝၢင်းဝႆႉ ၸွမ်းၽိူၼ်ၼႂ်းလၢၼ်ႉဝႆႉ ၼင်ႇႁိုဝ်ၵူၼ်းသိုဝ်ႉၵိၼ် တၢင်းၵိၼ် တေၼင်ႈႁၢင်ႇၵႆၵၼ်ၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ၽွင်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၽႄႈလၢမ်းယူႇၼႆႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ငဝ်းလၢႆးၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉဝႆႉလႄႈ လၢၼ်ႉၶၢႆတၢင်းၵိၼ်ၵမ်ႈၽွင်ႈ လႆႈပိၵ်ႉဢိုတ်းဝႆႉ၊ ဝၢႆးသေ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၶိုၼ်းလူတ်းယွၼ်ႇယၢၼ်းပၼ် ငဝ်းလၢႆးၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉယဝ်ႉၵေႃႈ လၢၼ်ႉၵမ်ႈၽွင်ႈ ၶိုၼ်းပိုတ်ႇၽုၺ်ႇၶိုၼ်းယူႇ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇပေႃးမီးၵူၼ်းမႃးသိုဝ်ႉၵိၼ်တီႈလၢၼ်ႉ မိူၼ်ၵႃႈၵွၼ်ႇပူၼ်ႉမႃးဝႃႈၼႆ။

ၸူဝ်ႈၽွင်းၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ ၼင်ႇႁိုဝ်ၵူၼ်းမႃးသိုဝ်ႉၵိၼ်တီႈလၢၼ်ႉ ပေႃးတေယူႇႁၢင်ႇၵႆၵၼ်သေ ၼင်ႈၵိၼ်တၢင်းၵိၼ်ၵေႃႈလႆႈလႄႈ ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေဢမ်ႇမီးလွင်ႈတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၼၼ်ႉ လၢၼ်ႉၶၢႆတၢင်းၵိၼ် ၵမ်ႈၽွင်ႈ ဢၼ်မီးတီႈ ဝဵင်းလူင်တူဝ်ႇၵျူဝ်ႇ (Tokyo) ၸင်ႇလႆႈၸႂ်ႉႁုၼ်ႇႁၢင်ႈသေ တမ်းဝၢင်းဝႆႉတီႈတင်ႇၼင်ႈ ၽိူၼ်ၵိၼ်တၢင်းၵိၼ်ၼၼ်ႉသေ ၶႅၼ်ႈၵၼ်ဝႆႉၼႆယဝ်ႉ။

လၢၼ်ႉၶၢႆတၢင်းၵိၼ် တီႈၵျႃႇပၢၼ်ႇ ၸႂ်ႉတိုဝ်းႁုၼ်ႇႁၢင်ႈ ၼင်ႇႁိုဝ်ၵူၼ်းသိုဝ်ႉၵိၼ် တေၼင်ႈႁၢင်ႇၵႆၵၼ် တႃႇႁႄႉၵင်ႈ COVID-19

လွင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်း ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈၼၼ်ႉၵေႃႈ မၢင်တီႈၸႂ်ႉတိုဝ်း ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈၵူၼ်း (ယိင်း/ၸၢႆး) ဢၼ်ၼုင်ႈသိူဝ်ႈၶူဝ်း ၾိင်ႈထုင်း မိူၼ်ၼင်ႇ ၼုင်ႈသိူဝ်ႈၶူဝ်းၵီႇမူဝ်ႇၼူဝ်ႇ၊ ၼုင်ႈသိူဝ်ႈၶူဝ်းၶႄႇ ၸႃႉၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈသမ်ႉ ၸႂ်ႉတိုဝ်း ႁၢင်ႈမီ၊ ႁၢင်ႈသိူဝ် ႁၢင်ႈတူဝ်သတ်း ၵႃႇတုၼ်းဢၼ်ၼႃႈလီႁၵ်ႉၼႆယဝ်ႉ။

ၸဝ်ႈလၢၼ်ႉၶၢႆတၢင်းၵိၼ်ၵေႃႉၼိုင်ႈၵေႃႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ− မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်းၼႆႉ လႆႈၶၢႆႉတင်ႇဝႆႉပၼ် ႁႂ်ႈႁၢင်ႇၵႆၵၼ်၊ ၵူၺ်းၼႃႇ ပေႃးမႃးတူၺ်းၵူၼ်းၼင်ႈၵိၼ်သမ်ႉ ယွၼ်ႉမၼ်းႁၢင်ႇၵၼ်ႁိုဝ်ၵေႃႈဢမ်ႇႁူႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ငဝ်ငဝ်သေ ဢမ်ႇပေႃးမီးတၢင်းသိူဝ်း၊ ၸႂ်ၶႃႈပဵၼ်ၵူၺ်းႁိုဝ်ဢမ်ႇႁူႉယဝ်ႉၼေႃႈ၊ ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ ၸင်ႇလႆႈၸႂ်ႉတိုဝ်း လွၵ်းလၢႆးၸႂ်ႉႁုၼ်ႇႁၢင်ႈတႅၼ်းဢဝ်ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းဢၼ်မႃးသိုဝ်ႉၵိၼ်တီႈလၢၼ်ႉၵေႃႉၼိုင်ႈ တင်းၵိၼ်ၶဝ်ႈသွႆးသေ တင်းယၵ်ႉတူၺ်းႁုၼ်ႇႁၢင်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢၼ်ၼင်ႈယူႇတၢင်းၼႃႈၼၼ်ႉသေလၢတ်ႈဝႃႈ − လွၵ်းလၢႆးၸိူင်ႉၼႆၵေႃႈ မီးတၢင်းသိူဝ်း ယူႇမဵဝ်းၼိုင်ႈၶႃႈဢေႃႈ ဝႃႈၼႆ။

ပႅၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈ မီးလွင်ႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းလီဝႆႉသေတႃႉ ၵူၼ်းဢၼ်မႃးပၼ်ႁႅင်းသိုဝ်ႉၵိၼ် တီႈလၢၼ်ႉတၢင်းၶၢႆၼၼ်ႉ လူတ်းယွမ်းလူင်းၵႂႃႇ ၼိုင်ႈၶိုင်ႈဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 30 July 2020 (တု−လိူၼ်ပႅတ်ႇမႂ်ႇ 11 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 တီႈမိူင်းၵျႃႇပၢၼ်ႇ မီး (31,901) ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ မီး (1,001) ၵေႃႉ လႄႈ ၵူၼ်းဢၼ်ယူတ်းယႃသေ ၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်း မီး (23,507) ၵေႃႉၼႆယဝ်ႉ။   

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း