လၢၼ်ႉၶၢႆၶဝ်ႈၽၵ်း ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ တီႈဝဵင်းမႄႈသွတ်ႇ လႆႈထုၵ်ႇလၵ်ႉၸူၼ်

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 4 November 2019 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈထႆး လႆႈႁပ်ႉၸႅင်ႈဝႃႈ မီးၵူၼ်း ၶဝ်ႈၵႂႃႇလၵ်ႉငိုၼ်း လၢၼ်ႉၶၢႆၶဝ်ႈၽၵ်းတီႈၼိုင်ႈ ဢၼ်ၸဝ်ႈၶွင်လၢၼ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ၼႂ်းဝဵင်းမႄႈသွတ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈတၢၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး ဝႃႈၼႆ။

 ဝၢႆးၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၵႂႃႇထိုင် လႆႈႁူႉဝႃႈ ၸဝ်ႈၶွင်လၢၼ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ၸိုဝ်ႈၼၢင်းသၢၼ်းတူဝ်ႇ ဢႃႇယုႇ 42 ပီ လႆႈဢွၼ်ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်း ႁွႆးၵူၼ်းလၵ်ႉ လႆႈထုပ်ႉတွႆႇလႅဝ် မၢၵ်ႇသေႃးတိူၵ်ႈၵဵပ်းငိုၼ်းဝႆႉၼၼ်ႉ တင်း 3 လုၵ်ႈသေ ဢဝ်ငိုၼ်းၵႂႃႇတင်းမူတ်း ဝႃႈၼႆ။

ၼၢင်းသၢၼ်းတူဝ်ႇ လၢတ်ႈဝႃႈ ငိုၼ်းၵွၼ်ႈၼႆႉ လႆႈႁဵတ်းႁႃမႃး ၶၢဝ်းတၢင်း 15 ပီ၊ ပိူဝ်ႈတႃႇတေ ဢဝ်ငိုၼ်းမိူဝ်းသိုဝ်ႉတီႈလိၼ် ၽၢႆႇမိူင်းမၢၼ်ႈ ဝႃႈၼႆ၊ ငိုၼ်းမၢၼ်ႈတင်းမူတ်း ဢၼ်မီးယူႇ 30 လၢၼ်ႉ ပျႃးၼႆႉ လႆႈမိူဝ်းထွၼ်ဢဝ်မႃး တီႈယေးငိုၼ်း (ပၢၼ်ႇ) မိူင်းမၢၼ်ႈ ဝဵင်းမျႃႉဝတီႇ ယွၼ်ႉၵူဝ်ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၽၢႆႇမိူင်းမၢၼ်ႈသေ ၸင်ႇလႆႈဢဝ်မႃး ၵဵပ်းဝႆႉႁင်းၵူၺ်းတီႈလၢၼ်ႉ ဢိၵ်ႇတင်း ငိုၼ်းထႆး 35,000 ဝၢတ်ႇ လႄႈ ၶမ်းၼမ်ႉၼၵ်း 5 ၵျၢပ်ႈ လႆႈႁၢႆၵႂႃႇတင်းမူတ်း  ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈထႆး လၢမ်းၶၢတ်ႈဝႃႈ လႅပ်ႈတေပဵၼ် ၵူၼ်းႁူႉၸၵ်း ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵၼ်လီ လႄႈ ၵူၼ်းလၵ်ႉၸင်ႇႁူႉတီႈဝႆႉငိုၼ်းၼႆသေ တေၶတ်းၸႂ် သိုပ်ႇၵူတ်ႇထတ်း ၸွပ်ႇသွၵ်ႈႁႃၵူၼ်းလၵ်ႉမႃး  ၸွမ်းၼင်ႇ တၢင်းၽိတ်းမီးဝႆႉၼၼ်ႉယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၶေႃႈမုၼ်း – Thairath 
တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း