လၢႆလၢႆမိူင်း ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈတိုၵ်းသူၼ်း ႁႂ်ႈၵိုတ်းပၢင်တိုၵ်းၼႆသေတႃႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ သိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ဢမ်ႇယဝ်ႉဢမ်ႇဝၢႆး

ၽွင်းတၢင်ၵူႈမိူင်းမိူင်း ဢၼ်မီးၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈတိုၵ်းသူၼ်း ႁႂ်ႈၵိုတ်းပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် သေတႃႉၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ သိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA တိုၵ်ႉပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈၼႂ်းမိူင်းရၶႅင်ႇ ၼႂ်းမိူင်းၶျၢင်း သေ မီးၵူၼ်းမိူင်း လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆတင်းၼမ်။

လၢႆလၢႆမိူင်း ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈတိုၵ်းသူၼ်း ႁႂ်ႈၵိုတ်းပၢင်တိုၵ်းၼႆသေတႃႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ သိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ဢမ်ႇယဝ်ႉဢမ်ႇဝၢႆး

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီံႉ 28 April 2020 (လိူၼ်ႁူၵ်းမႂ်ႇ 7 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 10 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ သိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၸွမ်းသၼ်လွႆ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၵျွၵ်ႉမေႃႇ ၸႄႈဝဵင်းမိၼ်းပျႃး သေ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ႁိူဝ်းမိၼ်မႅင်ႈမီႈ ၶဝ်ႈယိုဝ်းၸွႆႈ ၼႂ်းဢွင်ႈတီႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း လႄႈ သွင်ၽၢႆႇ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တင်းဝၼ်း။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 26 April 2020 (လိူၼ်ႁူၵ်းမႂ်ႇ 5 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 16:00 မူင်းပၢႆ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ တီႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမျွၵ်ႉဢူး လႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉၶမယ 540 ဢဝ်ၵွင်ႈလူင်/ၵွင်ႈဢွၼ်ႇ ယိုဝ်းၶဝ်ႈၼႂ်းဝဵင်း ၶၢဝ်းတၢင်း ၼိုင်ႈၸူဝ်ႈမူင်းပၢႆ သေ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်တိူဝ်ႉၸပ်းၺႃးၵူၼ်းမိူင်း ဝႃႈၼႆ။

ဢူးၺီႇၺီႇမွင်ႇ (ၸဝ်ႈလၢၼ်ႉၶဝ်ႈၽၵ်း) လၢတ်ႈဝႃႈ−သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်/ၵွင်ႈဢွၼ်ႇ ၶဝ်ႈၼႂ်းဝဵင်း သေ မၢၵ်ႇလူင် မႃးတူၵ်းတီႈလၢၼ်ႉၶႃႈႁဝ်း လႄႈ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉၸပ်းၺႃး ၵူၼ်းဢၼ်မီးတီႈၼႂ်းလၢၼ်ႉ 5 ၵေႃႉ ပႃးတူဝ်ၶႃႈႁဝ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ−ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း ယွၼ်ႉၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇလူင်ၼႆႉ လႆႈၵႂႃႇယူတ်းယႃတူဝ် တီႈႁူင်းယႃ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မျွၵ်ႉဢူး သေ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်း ယွၼ်ႉၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ သိုၵ်းရၶႅင်ႇ ဢမ်ႇယွမ်းႁပ်ႉဝႃႈ ပဵၼ်ၽႂ်ႁဵတ်း သေ ၼႄးၵၼ်ၵႂႃႇၵႂႃႇမႃးမႃး ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 26 ၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ သိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၸွမ်းသၼ်လွႆ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၵၢၼ်ႉၵေႃႇမျၢႆႇ ၸႄႈဝဵင်းပူးတီးတွင်ႇသေ မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းၶဝ်ႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ဢမ်ႇထၢတ်ႈဢမ်ႇဝၢႆး  လႄႈ မီးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇယိင်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢႃႇယု 13 ၶူပ်ႇ တိူဝ်ႉၸပ်းၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

တင်ႈတႄႇဝၼ်းထီႉ 26 February 2020 ထိုင် 27 April 2020 သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ သိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈၼႂ်းမိူင်းရၶႅင်ႇ လႄႈ မိူင်းၶျၢင်း သေ မီးၵူၼ်းမိူင်း လႆႈတၢႆယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်း မွၵ်ႈ 100 ၵေႃႉ ဢၼ်မၢတ်ႇၸပ်းသမ်ႉ မီး 220 ပၢႆ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 01 April 2020 လုမ်းၽွင်းတၢင် မိူင်းဢေႃးသတြေးလီးယႃး ၊ မိူင်းၶႅၼ်ႇၼေႇတႃႇ ၊ မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၊ မိူင်း UK ၊ မိူင်းၵျႃႇမၼီႇ လႄႈ လုမ်းၽွင်းတၢင် ထႅင်ႈလၢႆလၢႆမိူင်း ဢၼ်မီး ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ႁူမ်ႈဢွၵ်ႇလိၵ်ႈတိုၵ်းသူၼ်း ႁႂ်ႈလႆႈၵိုတ်းပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း
ၶေႃႈမုၼ်း−RFA

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း