လၢႆလၢႆသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 လုတ်ႈဢွၵ်ႇမႃး ၼႂ်းႁွင်ႈလႅပ်ႇ (Lab) ဝဵင်းဝူႇႁၢၼ်ႇ

ၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၶႃႈသၢႆၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်း ၸွတ်ႇတူဝ်ႈလုမ်ႈၾႃႉ 3.7 လၢၼ်ႉပၢႆယဝ်ႉသေတႃႉ ယင်းပႆႇမီးၽႂ်ႁူႉဝႃႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းၼႆႉ တႄႇလုၵ်ႉတီႈလႂ်ၽႄႈလၢမ်းမႃး သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇတႄႉ ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ လုတ်ႈဢွၵ်ႇမႃး ၼႂ်းႁွင်ႈလႅပ်ႇ (Lab) ဝဵင်းဝူႇႁၢၼ်ႇ။

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 7 June 2021 (လိူၼ်ႁူၵ်းလွင်ႈ 13 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ VOA ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉဝႃႈ ၽၢႆႇပၢႆးသၢႆႈလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၸွတ်ႇတူဝ်ႈလုမ်ႈၾႃႉ မီးလွင်ႈသူၼ်ၸႂ် ၼမ်ႁႅင်းမႃး ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ၵူတ်ႇထတ်းႁႃငဝ်ႈႁၢၵ်ႈတူၼ်ႈတေႃၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ဝၢႆးသေ ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၵျူဝ်း ပၢႆႇတႅၼ်ႇ လႆႈမီးၶေႃႈသင်ႇ သၢႆၶၢဝ်ႇလပ်ႉ ႁႂ်ႈလူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁႃငဝ်ႈႁၢၵ်ႈတူၼ်ႈတေႃ တီႈတႄႇၽႄႈလၢမ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 လႄႈ  ႁႂ်ႈလၢႆးငၢၼ်းပၼ်ၶိုၼ်း ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 90 ဝၼ်း ၼၼ်ႉၼႆယဝ်ႉ။

ဝၢႆးသေ ၵျူဝ်း ပၢႆႇတႅၼ်ႇ ၸီႉသင်ႇႁႂ်ႈသၢႆၶၢဝ်ႇလပ်ႉ ႁႂ်ႈၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်းထိုင် တီႈၼႂ်းမိူင်းၶႄႇယဝ်ႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇ ယၢမ်ႈလႆႈၸီႉၸမ်ႈ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇဝႃႈ “ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ထုၵ်ႇလီထတ်းတူၺ်း လၢႆးႁဵတ်းသၢင်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၼမ်လိူဝ်သေ မႃးၵူတ်ႇထတ်းၼႂ်းမိူင်းၶႄႇ” ၼႆယဝ်ႉ။

ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈလီ ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇ ဢၼ်ယၢမ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ် ၼႂ်းႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄ မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လၢတ်ႈတီႈ VOA ဝႃႈ “ပေႃးလၢမ်းၶၢတ်ႈဝႆႉဢမ်ႇၽိတ်းတႄႉ ၸိူဝ်ႉမႅင်း Coronavirus ဢမ်ႇၼၼ် COVID-19 လုတ်ႈဢွၵ်ႇမႃးၼႂ်းႁွင်ႈလႅပ်ႇ (Lab) ႁွင်ႈၸၢမ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ၼႂ်းဝဵင်းဝူႇႁၢၼ်ႇ မိူင်းၶႄႇ”  ၵူၺ်းၵႃႈ ၵၢၼ်ၵူတ်ႇထတ်းႁႃ ငဝ်ႈႁၢၵ်ႈတူၼ်ႈတေႃၸိူဝ်ႉမႅင်း ပွၵ်ႈၵမ်းသွင်ၼႆႉ လႅပ်ႈတေဢွင်ႇမၢၼ်ယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၽိုၼ်ၶၢဝ်ႇ The Wall Street Journal ၵေႃႈဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉဝႃႈ လွင်ႈဢၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 လုၵ်ႉတီႈၼႂ်းႁွင်ႈလႅပ်ႇသေ ၽႄႈလၢမ်းၸွတ်ႇတူဝ်ႈလုမ်ႈၾႃႉၼႆၼၼ်ႉ မီးၼမ်ႉၼၵ်းလႄႈ ယုမ်ႇယမ်လႆႈတိူဝ်းၼမ် ထုၵ်ႇလီမီးလွင်ႈ သိုပ်ႇၵူတ်ႇထတ်း ၼႂ်းလွင်ႈၼႆႉထႅင်ႈယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

တႄႇၸဵမ်မိူဝ်ႈၼႂ်းပၢႆပီႊ 2019 ပူၼ်ႉမႃး ၸိူဝ်ႉမႅင်းလႆႈၽႄႈလၢမ်း ၸွတ်ႇတူဝ်ႈၵႂႃႇ 220 မိူင်းသေ ႁူဝ်ႁုပ်ႈၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တင်းမူတ်းမီး 174,382,022 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ ၸွတ်ႇတူဝ်ႈတင်းလုမ်ႈၾႃႉမီး 3,752,212 ၵေႃႉ လႄႈ ၵူၼ်းယူတ်းယႃၶႅၼ်းၶိုၼ်းမီး 157,648,574 ၵေႃႉ ၸွမ်းၼင်ႇၶေႃႈမုၼ်း – www.worldometers.info/coronavirus/ ဝၼ်းထီႉ 8 June 2021 ၶၢဝ်းယၢမ်း 14:30 မူင်း။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း