လၢႆလၢႆၸိုင်ႈမိူင်းပၼ်ၵႂၢမ်းမၼ်ႈဝႃႈ တေၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်း 4.7 လၢၼ်ႉတေႃႇလႃႇ လႄႈ ၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ်ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ တႃႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 18 August 2021 (လိူၼ်ၵဝ်ႈမႂ်ႇ 11 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၼႂ်းပၢင်ၵုမ် ၸုမ်းဢႃႇသီႇယၼ်ႇလႄႈ မိူင်းဢူၺ်းလီၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၵၼ်သေ လၢႆလၢႆၸိုင်ႈမိူင်း ပၼ်ၵႂၢမ်းမၼ်ႈဝႃႈ တေၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်းလႄႈ ၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ် ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ၼႆယဝ်ႉ။

ၸွမ်းၼင်ႇႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၼၼ်ႉ ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ဢႃႇသီႇယၼ်ႇမိူဝ်ႈဝႃး ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းလူၺ်ႈ Online Video Conferencing ၼၼ်ႉ မီးတူဝ်တႅၼ်းမိူင်းဢႃႇသီႇယၼ်ႇ 10 မိူင်းလႄႈ မိူင်းဢူၺ်းလီ ႁူမ်ႈတင်းမူတ်း 21 မိူင်း ႁူမ်ႈတင်း ၸုမ်းတူဝ်တႅၼ်းႁူမ်ႈတုမ်ယူးရူပ်ႇ EU ၊ ၸုမ်းၶႂၢႆႇၶႃပႄလႅင် ICRC ၸိူဝ်းၼႆႉ ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈပၢင်ၵုမ် ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ၼၼ်ႉ ၼင်ႇႁိုဝ်တေပဵၼ်ၵၢၼ်ၸွႆႈထႅမ် တူၺ်းထိုင်ၵူၼ်းၼင်ႇၵၼ် ၼႆသေ မိူင်းပရူႇၼၢႆး၊ ၵမ်ႇပေႃးတီးယႃး၊ ၾီႇလိပ်ႇပိၼ်ႇ၊ သိင်ႇၵပူဝ်ႇ၊ ဢေႃးသတြေးလီးယႃး၊ ႁူမ်ႈတုမ်ယူးရူပ်ႇ (EU) လႄႈ မိူင်းၼိဝ်းသီႇလႅၼ်ႇ ပၼ်ၵႂၢမ်းမၼ်ႈဝႃႈ တေၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်း 700,000 တေႃႇလႃႇဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ၊ ငိုၼ်းတေႃႇလႃႇဢေႃးသတြေးလီးယႃး 5,000,000 တေႃႇလႃႇ လႄႈ ငိုၼ်းယူႇရူဝ်ႇ 370,000 ယူႇရူဝ်ႇ (တူၵ်းမႅၼ်ႈသၢင်ႉငိုၼ်း 4.73 တေႃႇလႃႇဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ) ၼႆယဝ်ႉ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ ဢိၼ်ႇတူဝ်ႇၼီးသျႃး၊ ထႆး၊ ဝႅတ်ႉၼၢမ်း၊ မိူင်းဢေႃးသတြေးလီးယႃး၊ မိူင်းၶႄႇ လႄႈ မိူင်းဢင်းၵိတ်းၵေႃႈ ပၼ်ၵႂၢမ်းမၼ်ႈဝႃႈ တေၸွႆႈထႅမ် ငိုၼ်းတွင်းလႄႈ ၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ် ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီပၼ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တေၸွႆႈထႅမ်ၽၢၼ်ႇတင်း ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်ဢႃႇသီႇယၼ်ႇ AHA Centre ဝႃႈၼႆ။

မိူင်းဝႅတ်ႉၼၢမ်းလၢတ်ႈဝႃႈ တေၸွႆႈထႅမ်ပၼ် ၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ်ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ တႃႇသၢင်ႉငိုၼ်း 100,000 တေႃႇလႃႇဢမေႇရိၵၢၼ်ႇၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ပွၵ်ႈၼႆႉ ဢူးဝုၼ်ႇၼမွင်ႇလုၼ်ႇ ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ ဢီႇရဝၼ်ႇ ပိူဝ်ႇႁိၼ်ႇ ယူးသွပ်ႉၾ် Erywan Pehin Yusof ၽွင်းတၢင်ၶိုၵ်ႉတွၼ်းဢႃႇသီႇယၼ်ႇ ပဵၼ်ပႃး ၵႅမ်ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းပရူႇၼၢႆးၵေႃႈ ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈၸွမ်းယူႇမိူၼ်ၵၼ်။

ၸွမ်းၼင်ႇသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်းဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉၼၼ်ႉ ၵူႈမိူင်းမိူင်းၸွႆႈထႅမ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ပွၵ်ႈၼႆႉ တေမီးမွၵ်ႈသၢင်ႉငိုၼ်း 9 လၢၼ်ႉတေႃႇလႃႇဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

 

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း