လၢႆလၢႆၸိုင်ႈမိူင်း တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈ မိူင်းဢီႇရၢၼ်ႇ သၢႆႈတႅၼ်းပၼ် ၵူၼ်းၸိူဝ်းလူႉတၢႆ

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ လၢႆၸိုင်ႈမိူင်း ၸိူဝ်းဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်း လႆႈလူႉသဵင်ႈတၢႆ ယွၼ်ႉတပ်ႉသိုၵ်းဢီႇရၢၼ်ႇ ဢဝ်ၶိူင်ႈမၢၵ်ႇလူင် ပိုတ်းယိုဝ်းသႂ်ႇ ႁိူဝ်းမိၼ် သၢႆၵၢၼ်မိၼ်မိူင်းယူႇၶရဵၼ်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်း ၼႂ်းႁိူဝ်းမိၼ် လႆႈလူႉသဵင်ႈတၢႆၵႂႃႇ တင်းမူတ်း 176 ၵေႃႉၼၼ်ႉ တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈ မိူင်းဢီႇရၢၼ်ႇ ၸၢႆႇပၼ် ၵႃႈသၢႆႈတႅၼ်းၶိုၼ်း။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 16 January 2020 ၽူႈၼမ်းလၢႆၸိုင်ႈမိူင်း မိူင်းၶၼေႇတႃႇ၊ မိူင်းယူႇၶရဵၼ်း၊  မိူင်းသုၺ်ႇတိၼ်ႇ၊ မိူင်းဢႃႇၾၵၢၼ်ႇ ၼိတ်သတၢၼ်ႇ လႄႈ မိူင်းဢင်းၵိတ်း 5 ၸိုင်ႈမိူင်း ႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် တီႈဝဵင်းလူင်လၢၼ်ႇတၢၼ်ႇ မိူင်းဢင်းၵိတ်းသေ ၼႂ်းပၢင်ၵုမ် လႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၵႂႃႇဝႃႈ တေတုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈ မိူင်းဢီႇရၢၼ်ႇ ၸၢႆႇၵႃႈသၢႆႈတႅၼ်းပၼ်ၶိုၼ်း ၵူၼ်းၸိူဝ်း လႆႈလူႉသဵင်ႈတၢႆၵႂႃႇ တင်းမူတ်းၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢီႇရၢၼ်ႇယွမ်းႁပ်ႉဝႃႈ လႆႈပိုတ်းယိုဝ်းႁိူဝ်းမိၼ်တူၵ်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးၵူၼ်းလူႉတၢႆ 176 ၵေႃႉ

ယူႇတီႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင် ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းၶၼေႇတႃႇ ဢွၵ်ႇသပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၶၼေႇတႃႇ လႆႈလူႉသဵင်ႈတၢႆၵႂႃႇ ၼႂ်းၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ ႁူဝ်းမိၼ်တူၵ်းပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ တင်းမူတ်း မီး 57 ၵေႃႉသေ ယၢမ်းလဵဝ်တိုၵ်ႉပႂ်ႉတူၺ်းၸွမ်း တၢင်းႁဵတ်းသၢင်ႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းဢီႇရၢၼ်ႇဝႆႉယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 8 January 2020 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်း မိူင်းဢီႇရၢၼ်ႇ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမၢၵ်ႇလူင် ပိုတ်းယိုဝ်းတပ်ႉသိုၵ်း ဢမေႇရီႇၵၢၼ်ႇ ဢၼ်ပၵ်းတပ်ႉဝႆႉ တီႈမိူင်းဢီႇရတ်ႉၼၼ်ႉလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈယိုဝ်းတိူဝ်ႉၺႃး ႁိူဝ်းမိၼ် သၢႆၵၢၼ်မိၼ် မိူင်းယူႇၶရဵၼ်း ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈ ဝဵင်းတေႇႁႃႇရၢၼ်ႇ မိူင်းဢီႇရၢၼ်ႇ တေမိၼ်ၵႂႃႇမိူင်းယူႇၶရဵၼ်းၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးသေ ပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ ႁိူဝ်းမိၼ်လႆႈတူၵ်းၵႂႃႇၼၼ်ႉ လူင်ပွင်ႈၸိုင်ႈ မိူင်းဢီႇရၢၼ်ႇ ၵူၺ်းဢွၵ်ႇသပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇဝႃႈ ၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈႁိူဝ်းမိၼ် မီးလွင်ႈၶွင်ႉၶမ်လႄႈ လႆႈပဵၼ်ၽေးၵႂႃႇၵူၺ်း ၼႆယူႇ၊ ထိုင်မႃး ဝၼ်းထီႉ 11 January 2020 ၼၼ်ႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸင်ႇတေဢွၵ်ႇမႃး ယွမ်းႁပ်ႉ လွင်ႈဝႃႈၽၢႆတပ်ႉသိုၵ်း မိူင်းဢီႇရၢၼ်ႇ လႆႈပိုတ်းယိုဝ်းတႄႉယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

 ၶေႃႈမုၼ်း – Thai PBS
တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း