လၢႆးယၢင်ႈၸူးၵွၼ်းၶေႃၸိုင်ႈတႆး တွၼ်ႈ (3)

ၵူၼ်းတၢင်ႇၶိူဝ်းတၢင်ႇမိူင်း မႃးၶီႇၼဵၵ်းတဵၵ်းတဵင် ပေႉၵိၼ်လူလၢႆၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပေႉပုၼ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆးႁဝ်းယူႇၼႆႉ သင်ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ဢမ်ႇတူင်ႉဢမ်ႇတိုၼ်ႇ ဢမ်ႇႁူႉႁၵ်ႉၵၼ်ၽွမ်ႉၵၼ် ဢွၼ်ၵၼ်ၶၢမ်ႇတၢမ်ႇလွင်ႈတုၵ်ႉယၢၵ်ႈၵိၼ်းၸႂ် ၶၢမ်ႇတၢမ်ႇပိူၼ်ႈပေႉၵိၼ်လူလၢႆယူႇၸိုင် ဢမ်ႇၸႂ်ႈတၢင်းၽိတ်းၽူႈမိူၵ်ႈမႂ်ႈၶဝ် ပဵၼ်တၢင်းၽိတ်း ယွၼ်ႉၵူၼ်းမိူင်းတႆးႁဝ်း ဢမ်ႇၶိုင်ႁဵတ်းသင်ၼၼ်ႉၵူၺ်း။ ၶေႃႈၵႂၢမ်းပိူၼ်ႈသႄႉၼႄးၼၼ်ႉ ပဵၼ်ပိူၼ်ႈမူၼ်ႉမႄးၵူၺ်း၊ ၶေႃႈၵႂၢမ်းဢၼ်ပိူၼ်ႈ ယွင်ႈဢၢမ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ဢၼ်ပိူၼ်ႈၸၢမ်းႁဝ်းၵူၺ်း။ ၵူၼ်းတႃမွတ်ႇၼႆႉ ႁႆႈသေ ယုမ်ႉယၵ်ႉတူၺ်းမၢၼ်ႇၸမ်ႈၵေႃႈ ဢမ်ႇႁူႉႁၼ်ႁၢင်ႈၽၢင်တူဝ်ၵဝ်ႇလႆႈဝႃႈ မၼ်းႁၢင်ႈလီႁိုဝ်ႁၢင်ႈၸႃႉ၊ တေႃႈၼင်ႇၼၼ် ၽူႈမိူၵ်ႈမႂ်ႈတိုဝ်တၼ်ၶဝ်ၼႆႉ မိူၼ်ၵူၼ်းတႃမွတ်ႇယဝ်ႉ ၶဝ်ယၵ်ႉတူၺ်းမၢၼ်ႇၸမ်ႈႁိုဝ် ဢမ်ႇယၵ်ႉတူၺ်းၵေႃႈ‌ ယဝ်ႉ ပေႃးၶဝ်ႁဵတ်းၽိတ်းသေ မီးပိူၼ်ႈသႄႉၼႄးမႃးၸိုင် ၶဝ်တိုၼ်းၸႂ်လမ် သႆႈၵမ်ႇ ဢမ်ႇယဝ်ႉဢမ်ႇဝၢႆး၊  ၸိူဝ်းမီးပၺ်ၺႃႇတၢင်းႁူႉတင်းမေႃသမ်ႉ ပေႃးႁဵတ်းၽိတ်းသေ မီးၵူၼ်းၸီႉၸမ်ႈၶဝ်ၼႆ ၶဝ်တိုၼ်းယိၼ်းၸူမ်းႁပ်ႉဢဝ် တၢင်းၽိတ်းသေ မူၼ်ႉမေးၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ။

ဢႃႇၼႃႇမိူၼ်တူၼ်ႈမႆႉယႂ်ႇ ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉလူင်ႁဝ်းၼႆႉ ၽႂ်တင်ႈတူဝ်လႆႈဝႆးၽႂ်း ၵေႃႈ မၼ်းသႃႇ၊ မီးဢႃႇၼႃႇၼႆႉ ႁဵတ်းလွင်ႈသင်သေဢမ်ႇဝႃႈ တိုၼ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ။ ႁဵတ်းသင်လႄႈဝႃႈၼၼ်လႃႇပေႃးၼႆၸိုင် တူၺ်းမိူင်းဝၼ်းတူၵ်းၶဝ်လႄႈ တင်ႈတူဝ်လႆႈဢွၼ်တၢင်း မိူင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇၵႅၼ်ႇၶႅင်ယဝ်ႉသေ သိုပ်ႇၽႄႈလၢမ်း ဢႃႇၼႃႇၶဝ် ၵႂႃႇၵူႈၸွၵ်ႉၵူႈၸဵင်ႇ ႁူမ်ႈထိုင်ၵုၼ်ဢေးသျႃး ယိုတ်းဢဝ်ဝၢၼ်ႈ မိူင်းပိူၼ်ႈယူႇပႃႈတႂ်ႈၶဝ်ၵႂႃႇ၊  ၸိူင်ႉၼင်ႇဢၼ်ၵႆႉယၢမ်ႈငိၼ်းၵၼ်ဝႃႈ “ၽႂ်တိုၼ်ႇ ဢွၼ်တၢင်းၵေႃႈ မၼ်းလႆႈၵိၼ်ၼမ်၊ ၽႂ်လႅတ်းဢွၼ်တၢင်းၵေႃႈ မၼ်းလႆႈ ၵိၼ်ၵႂၢင်ႈ၊ ၽႂ်ယၢင်ႈဢွၼ်တၢင်းၵေႃႈ တူၵ်းတီႈသၢင်ႇထုၵ်ႇ၊ ၽႂ်ထိုင်ဢွၼ်တၢင်း ၵေႃႈ မၼ်းၸဵဝ်းလႆႈၵိၼ်” မိူၼ်ၼၼ်တေႉတေႉယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းၶိူဝ်းလဵဝ် မီးဢႃႇၼႃႇသေ ၸႅၵ်ႇၽႄၵၼ်ယူႇသဝ်း မိူၼ်ၼင်ႇ မိူင်းတႆးႁဝ်းမိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉၸိုင် ဢႃႇၼႃႇဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ တိုၼ်းဢမ်ႇယိုင်ႈယႂ်ႇ ဢမ်ႇၶဵင်ႇတႃႉပိူၼ်ႈလႆႈ မိူၼ်ၵႆႇၶၼ်ၵေႃႉလွႆၼၼ်ႉၵူၺ်း။

ယွၼ်ႉသင်လႄႈၶႂ်ႈလႆႈၵွၼ်းၶေႃလႃႇ  မိူၼ်ၼင်ႇ မိူင်းသၵွတ်ႉလႅၼ်ႇ မိူဝ်ႈၽွင်းၶဝ် ယူႇတႂ်ႈဢင်းၵိတ်ႉၽွင်းငမ်းမႃး ၶၢဝ်းတၢင်း 300 ပီႊပၢႆၼၼ်ႉ ဢင်းၵိတ်ႉ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈပေႉၵိၼ်လူလၢႆ ၶီႇၼဵၵ်းတဵၵ်းတဵင်ၶဝ်သေတႃႉ ႁဵတ်းသင်လႄႈ ၶဝ်သမ်ႉၶႂ်ႈၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇ ဢဝ်လွတ်ႈလႅဝ်းၵွၼ်းၶေႃ ပူၵ်းတင်ႈမိူင်းႁင်းၵူၺ်းလႃႇ။ လွင်ႈဢၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းသၵွတ်ႉလႅၼ်ႇၶဝ် ၶႂ်ႈၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇၼႆႉ မီးဝႆႉႁူဝ်ႁုပ်ႈမၼ်း ယူႇ မိူၼ်ၼင်ႇ 1. ပုၼ်ႈၽွၼ်း လႄႈ ဢႃႇၼႃႇ ႁႂ်ႈမီးၼႂ်းမိုဝ်းၵူၼ်းမိူင်း သၵွတ်ႉလႅၼ်ႇ တဵမ်တဵမ်ထူၼ်ႈထူၼ်ႈ၊ ၽႅၼ်ၵၢၼ် လႄႈ ဢႃႇၼႃႇ ဢၼ်မီး ၼႂ်းသၽႃး တီႈမိူင်း Westminster ၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈလႆႈဢၢပ်ႈပၼ် သၵွတ်ႉလႅၼ်ႇ တင်းမူတ်း၊ 2. ႁႂ်ႈလႆႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈဢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈၶိုၼ်ႈမႃး တႅပ်းတတ်းပၼ် ၵၢမ်ႇၸႃႇတႃႇဝၢၼ်ႈမိူင်းႁင်းၶေႃ၊ 3. ထုၵ်ႇလီၵိုတ်းယိုတ်းပႅတ်ႈ ၵၢၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈ ၶိူင်ႈလၢၵ်ႈၼၢၵ်ႈၼိဝ်းၶလီးယႃး တီႈမိူင်းသၵွတ်ႉလႅၼ်ႇ (ၽၢႆႇဢင်းၵိတ်ႉ ၶတ်းၸႂ် ယွၼ်ႇယၢၼ်းလူင်းၵူႈလွင်ႈယူႇသေတႃႉ ၵူၺ်းသိုၵ်းၶဝ်တိုၵ်ႉပူၼ်ႉပႅၼ်ယူႇလႄႈ သင်ဝႃႈယုမ်ႇယမ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၼမ်လိူဝ်သေပၢင်တိုၵ်းပေႃးၼႆ တိုၼ်းထုၵ်ႇလီ ၵိုတ်းယင်ႉပႅတ်ႈ လွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈၼိဝ်းၶလီႊယႃးဢမ်ႇၸႂ်ႈႁိုဝ်)၊ 4. ၼမ်ႉမၼ်း ၸၢၵ်ႈ ဢၼ်ဢွၵ်ႇၼိူဝ်ၽႅၼ်လိၼ်မိူင်းသၵွတ်ႉလႅၼ်ႇၼၼ်ႉၵေႃႈ ၶွၼ်ႇမၼ်း သူင်ႇၵႂႃႇပၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈဢင်းၵိတ်ႉမူတ်းမူတ်းသေ ၵူၼ်းမိူင်းသၵွတ်ႉလႅၼ်ႇ ၶဝ်ၸင်ႇဝူၼ်ႉဝႃႈ သင်လႆႈလွတ်ႈလႅဝ်းၵွၼ်းၶေႃၸိုင် ႁဝ်းတေမၢၵ်ႈမီးလီပဵၼ်ၵႂႃႇ။ (ၶႃႈႁဝ်းၵေႃႈႁၼ်ဝႃႈ မၢၼ်ႈၶဝ်တိုၵ်ႉသိုပ်ႇႁဵတ်းၼိူဝ် မိူင်းတႆးႁဝ်းၸိူင်ႉၼၼ်ယူႇ)၊  5. သၵွတ်ႉလႅၼ်ႇ မီးၶူဝ်းၶွင်သၽႃႇဝ ၼိူဝ်လိၼ်တႂ်ႈလိၼ်ၼႂ်းၼမ်ႉ ငိုၼ်းၶမ်းၵေႃႈ မီႈဝႆႉယူႇတင်းၼမ်လႄႈ ၵိုင်ႇလီဢဝ်လွတ်ႈလႅဝ်းယူႇ။ တႆးႁဝ်းၵေႃႈ တေႃႈၼင်ႇ ၼၼ် ႁဝ်းမီးၵူႈမဵဝ်း ၵိုင်ႇလီဢဝ်လွတ်ႈလႅဝ်းယူႇ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။

ႁဝ်းမႃးတူၺ်းၶိုၼ်းမိူင်းႁဝ်းလူး ဢဝ်လွတ်ႈလႅဝ်းၵွၼ်းၶေႃတီႈဢင်းၵိတ်ႉ ၸွမ်းမၢၼ်ႈမႃးယဝ်ႉ သိုပ်ႇပဵၼ်ၶႃႈလိပ်းမၢၼ်ႈၵႂႃႇထႅင်ႈ ဢမ်ႇထၢင်ႇႁၢင်ႈလွတ်ႈ လႅဝ်းသင်သေပိူင်၊ ယႃႇဝႃႈတေပူၵ်းပွင်ဝၢၼ်ႈမိူင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ႁႂ်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ မုၼ်းလႅင်းလႃႈ ၼိုင်ႈၶႅၼ်းႁဵတ်းႁႂ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လူႉၵွႆသုမ်းၼမ် တူၵ်းယၢၵ်ႈတူၵ်းၽၢၼ် ၶၢၼ်ၸႂ် တူၵ်းလိုၼ်းပိူၼ်ႈၵူႈလွင်ႈ ၼပ်ႉသၢင်ႈၸွမ်း ပေႃးဢမ်ႇၶိုတ်းလႆႈၼႆႉ ယွၼ်ႉၽႂ်ၼႆ ၵူႈၵေႃႉတေႁူႉထိုင်ၵၼ်လီယူႇ။ ၵူၺ်းႁဝ်းလူဝ်ႇမေႃဢဝ်လွင်ႈၽိတ်းပိူင်ႈ တီႈပိူၼ်ႈတီႈႁဝ်း ဢၼ်ပူၼ်ႉမႃးၸိူဝ်း ၼၼ်ႉသေ ဢဝ်ပဵၼ်တွၼ်ႈသွၼ် ဝႆႉၼမ်ႉၼၵ်းၵႃႈၶၼ် ၼိူဝ်ၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ပဵၼ်ပိူင်ယႂ်ႇသေ မေႃၽွမ်ႉၵၼ် ၸွႆႈၵၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈ ႁႂ်ႈပေႃးလႅၵ်ႈလၢႆႈ ၵႂႃႇၸွမ်း သဵၼ်ႈတၢင်းဢၼ်ႁဝ်းၵူႈၵေႃႉ မုင်ႈမွင်းၶႂ်ႈၵတ်းယဵၼ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၽႂ်ၽႂ်ၵေႃႉႁူႉယူႇဝႃႈ ဢဵၼ်ႁႅင်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈၼၼ်ႉ မီးၵႃႈၶၼ်ယႂ်ႇလူင်ၵႃႈႁိုဝ်၊ ႁႅင်းၽွမ်ႉ ၵူၼ်းၼိုင်ႈၵေႃႉ ၼိုင်ႈၸုမ်း ၼိုင်ႈမိူင်း ၼႆႉ မီးၵႃႈၶၼ်ယႂ်ႇၼႃႇ၊ လၢတ်ႈငၢႆႈ ႁဵတ်းယၢပ်ႇ ၼႆသေတႃႉၵေႃႈ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ပွင်ႇၸႂ်တူၺ်းႁၼ်ထိုင် ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်း ပဵၼ်ယႂ်ႇၸိုင် ထုၵ်ႇလီႁဵတ်းၵၢၼ် လွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၼႆႉ ဢွၼ်တၢင်း ၸင်ႇတေၸၢင်ႈထိုင်ယိူင်းမၢႆႁဝ်းလႆႈ။ ၵွပ်ႈၼၼ် ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်တႆး ၸိူဝ်းဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယူႇၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇလီဝူၼ်ႉလိုၵ်ႉလိုၵ်ႉ မုင်ႈၵႆၵႆ ႁဵတ်းဢၼ်ၸိုဝ်ႈဢၼ်ၸႂ်ႈ မေႃႁဵတ်းၸွမ်းၵႂၢမ်းပူႇမွၼ်ႇၼၢႆးယႃႈ ဢၼ်သင်ႇသွၼ် ဝႆႉ “ႁဵတ်းၵၢၼ်ႁဝ်း ဝႄႈၵၢၼ်ပိူၼ်ႈ၊ ၵၢၼ်ပိူၼ်ႈၼၼ်ႉ ပဵၼ်လွင်ႈ ၼႄး ၸင်း တႅၵ်ႇ ယႃႉ ၵဝ်း လႄႈ ၵၢၼ်ႁဝ်းသမ်ႉ မႄး ႁၵ်ႉ ၽွမ်ႉ ၸွႆႈ သၢၼ်မိုဝ်းၵၼ်” ၸိူဝ်းၼႆႉသေ ႁဝ်းၼင်ႇၵၼ် လူဝ်ႇမေႃယုၵ်ႉယွင်ႈၵၼ် လူဝ်ႇမေႃ‌ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ် လူဝ်ႇမေႃ ၶွၼ်ႈႁႅင်းၵၼ် ဢမ်ႇဝႃႈတေပဵၼ် ပၺ်ႇၺႃႇ ပၢႆးဝူၼ်ႉ ၵၢၼ်မိူင်း ၵၢၼ်သိုၵ်း ၵၢၼ်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉသေ ဢွၼ်ၵၼ်တႅမ်ႈပိုၼ်းႁၢင်ႈလီၵႂႃႇ၊ မၢၼ်ႈၶဝ်ၼႆႉ ၵဵပ်းဢဝ်ၸိူဝ်းပဵၼ်ၵူၼ်းၵွတ်းၵူၼ်းၽၢၼ် မႃးႁဵတ်းသိုၵ်းၶဝ်ယဝ်ႉ ပွႆႇမႃးႁဵတ်းၶုၼ် ၽဵဝ်ႈဢဝ်ၶူဝ်းငိုၼ်းၶူဝ်းၶမ်းမိူင်းတႆး ဢဝ်ပဵၼ်ၶူဝ်းသုၼ်ႇတူဝ်ၶဝ် ၵႂႃႇ တိုၼ်းဝႃႈ ႁၼ်မႃးတႂ်ႈၼႃႈတႂ်ႈတႃယဝ်ႉ၊ မိူဝ်ႈၼႆႉ သင်ဝႃႈၵူဝ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပေႉၵိၼ်လူလၢႆၸိုင် ဢွၼ်ၵၼ်ၶဝ်ႈႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ်သိုၵ်းသေ တိုၵ်းၶိုၼ်းလႄႈ၊ ၵူၺ်းဢၼ်လႆႈႁၼ်ယူႇတႄႉ ဢွၼ်ၵၼ်ဢဝ်တူဝ်လွတ်ႈႁင်းၽႂ်ႁင်းမၼ်း လႄႈ ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးတူဝ်ၵဝ်ႇပဵၼ်ယႂ်ႇ ဢွၵ်ႇယၢၼ်ပႅတ်ႈမိူင်းတႆးႁဝ်းၵႂႃႇ ႁင်းၽႂ်ႁင်းမၼ်း ယူႇတႄႉ  တေဢမ်ႇပူၼ်ႉလွတ်ႈၵၢၼ်ပဵၼ်ၶႃႈလိပ်းပိူၼ်ႈလႆႈ၊ မၢၼ်ႈၶဝ်သမ်ႉ ဢမ်ႇယူႇလၢႆ ဢမ်ႇလိုဝ်ႈဢမ်ႇသဝ်း ၶတ်းၸႂ်ဢဝ် လိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၵႂၢမ်းမၢၼ်ႈ ၶူဝ်းၼုင်ႈတင်းမႆ ၾိင်ႈထုင်းၶဝ် ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းၶဝ် မႃးပၵ်းတမ်းဝၢင်းၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး၊ ဝၢင်းၽႅၼ်ႁႂ်ႈၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး မူၺ်ႉႁၢႆၵႂႃႇလူၺ်ႈ ဢဝ်လၢႆးလီ ၵဝ်းၶျေႃး၊ ဢဝ်လၢႆး ၵျၢမ်း မိပ်ႇငႅၼ်း တႆးႁဝ်းဝႆႉ 24 ၸူဝ်ႈမူင်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ၊ မၢၼ်ႈၼႆႉ ဢဝ်တႆးပဵၼ် ၶဵၼ်ထီႉၼိုင်ႈၶဝ်ယဝ်ႉသေ ၵွႆမူၺ်ႉတႆးယူႇဝၼ်းဝၼ်းၶိုၼ်းၶိုၼ်း၊ ဢၢၼ်းဢဝ်တႆး ႁၢႆၵႂႃႇၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉၼႆႉ မၢၼ်ႈဝၢင်းၽႅၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈမႃး ၼပ်ႉႁူဝ်သိပ်းပီႊမိူင်း ယဝ်ႉ၊ ႁဝ်းလီၽွမ်ႉၵၼ် လိုပ်ႈလမ်းၶိုၼ်း ႁႂ်ႈပူၼ်ႉဢွၵ်ႇၼိူဝ်ၼင်လိၼ်မိူင်းတႆး လႄႈ လီတွင်းၵိုမ်းဝႆႉဝႃႈ “မၢၼ်ႈမီးဢမ်ႇလီ မၢၼ်ႈလီဢမ်ႇမီး” ၼႆသေၵမ်း။ ႁဝ်းမီးဝၢၼ်ႈမီးမိူင်း တႆးၵူႈၵေႃႉၵူႈၸုမ်း မီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၵႅတ်ႇၶႄ  ၶူဝ်းၶွင်ႁဝ်း… ဝၢၼ်ႈမိူင်းႁဝ်း… ၽႅၼ်ႇလိၼ်ႁဝ်း…. ႁဝ်းၶႃႈမုင်ႈမွင်းပႂ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းႁၵ်ႉ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ၊ ႁဝ်းမုင်ႈမွင်းပႂ်ႉ ၽူႈႁတ်းႁၢၼ် ၸၢႆးငၢၼ်ယိင်းႁၢၼ်ၵူႈၵေႃႉ ဢၼ်တေမႃးႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၵႂႃႇၸွမ်းၵၼ်ယူႇၶႃႈ။

ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းလူင်ႁိုဝ် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ မီးၸႂ်ႁၵ်ႉၸိူဝ်ႉ ၸၢတ်ႈပဵင်းၵၼ်ၵူႈၵေႃႉ၊ ဢဵၼ်းဢၢၼ်းမႃးႁဵတ်းၵၢၼ်ပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၵူႈၵေႃႉၵူၺ်း၊ ပဵၼ်ၵူၼ်းသေတႃႉ ပေႃးဢမ်ႇမေႃႁူႉၵုင်ႇပေႃႈမႄႈၸိုင် ၵုင်ႇမုၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ဝၢၼ်ႈမိူင်း ၶႅၼ်းဢမ်ႇႁူႉၼၼ်ႉယဝ်ႉ၊ ၸူဝ်ႈပၢၼ်ႁဝ်း လူဝ်ႇၶတ်းၸႂ်ႁႂ်ႈလႆႈ ၵွၼ်းၶေႃ ပၢၼ်လုၵ်ႈလၢၼ်ႁဝ်းမႃး ၸင်ႇတေမီးဝၢၼ်ႈမိူင်းယူႇသဝ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

လိုၼ်းသုတ်းၶႃႈႁဝ်းၶႂ်ႈတိုၵ်းသူၼ်းတႄႉ “လဵၵ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်ၵေႃႈယႂ်ႇ၊ ဢေႇႁူမ်ႈၵၼ် ၵေႃႈၼမ်၊ ဢူၼ်ႈႁူမ်ႈၵၼ်ၵေႃႈႁႅင်း၊ ၵူၼ်းႁူမ်ႈၵၼ် ၸင်ႇတေၵိုၼ်း” လွင်ႈႁူမ်ႈၵၼ်ၼၼ်ႉ မီးလွၵ်းလၢႆးတင်းၼမ် တူၺ်းဢႃႇသီႇယၼ်ႇလူး 10 မိူင်း မႃးႁူမ်ႈၵၼ် ၼင်ႇႁိုဝ်မိူင်းၸိူဝ်းမီးႁႅင်းယႂ်ႇ ပေႃးတေဢမ်ႇႁတ်းမႃးပေႉၵိၼ်ၶဝ်၊ တူၺ်းမိူင်းဝၼ်းတူၵ်း ႁူမ်ႈၵၼ်တင်ႈၸုမ်း NATO ၶိုၼ်ႈမႃး ပိူဝ်ႈတႃႇမီးဢဵၼ်ႁႅင်း၊ တူၺ်းၶႄႇၶတ်းၸႂ်ႁႃဢူၺ်းလီ ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေ မီးဢဵၼ်ႁႅင်းယႂ်ႇ။ တႆးႁဝ်းသမ်ႉ ၶတ်းၸႂ်တႅၵ်ႇငၢၵ်ႈၵၼ် ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေသုမ်းဝၢၼ်ႈသုမ်းမိူင်း ၸွင်ႇၸႂ်ႈၼႄႇ? ၶႂ်ႈထၢမ်တူၺ်းၸိူဝ်းၶဝ်ၼင်ႇၼႆယဝ်ႉ။ ႁႅင်းပွင်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ မီးတီႈၵူၼ်းႁဝ်း ယဝ်ႉ၊ တႃႇတေၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်လႆႈၼၼ်ႉသမ်ႉ မီးတီႈၺၢၼ်ႇပၺ်ႇၺႃႇႁဝ်းယဝ်ႉ၊ တႃႇတေဢဝ်လွတ်ႈလႅဝ်းၵွၼ်းၶေႃ တင်ႈမိူင်းႁင်းၶေႃလႆႈၼၼ်ႉသမ်ႉ မီးတီႈ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် (ၽူႈၼမ်း) ဢၼ်ၵႅၼ်ႇၶႅင် လႄႈ ႁဝ်းတေလႆႈၶွၼ်ႈတုမ်ၵၼ်တီႈ ၵၢၼ်မိူင်း ၵၢၼ်သိုၵ်း ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ပၢႆၵမ် – ၸၢႆးထုၼ်းလႃႉ

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း