လၢႆးလုမ်းလႃးတူဝ်ၵဝ်ႇ ၽွင်းၶၢဝ်းၵတ်း

ၶၢဝ်းၵတ်းၵေႃႈ ၶဝ်ႈႁွတ်ႈထိုင်မႃးယဝ်ႉလႄႈ တူဝ်ၶိင်းႁဝ်းၼၼ်ႉ တေၸၢင်ႈ ပဵၼ်ၶႆႈပဵၼ်ၼၢဝ် ယူႇဢမ်ႇလီၵိၼ်ဢမ်ႇဝၢၼ်ငၢႆႈမႃး ၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး ၽိဝ်ၼိူဝ်ႉၼင်ႁဝ်းၵေႃႈ တေႁႅင်ႈမႃးယူႇယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉၼၼ် ထုၵ်ႇလီလုမ်းလႃးတူၺ်းထိုင်ပၢႆးယူႇလီႁဝ်းၵႂႃႇ ၽွင်းၶၢဝ်းၵတ်းၼႆႉ ႁႂ်ႈပေႃးလီယူႇၵိၼ်ဝၢၼ် တႃႇသေႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

  1. ၵိၼ်ၼမ်ႉၼမ်ၼမ်

သင်ဝႃႈၵိၼ်ၼမ်ႉၼမ်ၼမ်ၼႆၸိုင် တေၸွႆႈထိင်းပၼ်ၼိူဝ်ႉၼင်ႁဝ်း ႁႂ်ႈမိုၵ်းယမ်းယူႇ တႃႇသေႇလႄႈ တေၸွႆႈႁႂ်ႈၶူင်ႉသၢင်ႈၼႂ်းတူဝ်ႁဝ်းၼၼ်ႉ ႁဵတ်းၵၢၼ်လႆႈလီ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီၵိၼ်ၼမ်ႉဢၼ်ၵတ်းႁႅင်းၼႃႇ ထုၵ်ႇလီၵိၼ်ပၼ်ၼမ်ႉဢၼ်ဢုၼ်ႇဢုၼ်ႇ ၼင်ႇႁိုဝ်တူဝ်ၶိင်းႁဝ်းပေႃးတေဢုၼ်ႇမႃးၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

  1. ၵိၼ်ဢႃႇႁႃႇရႁႂ်ႈမီးၽွၼ်းလီ

တွၼ်ႈတႃႇလုမ်းလႃးပၢႆးယူႇလီ မိူဝ်ႈၽွင်းၶၢဝ်းၵတ်းၼႆႉ လွင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉၵေႃႈ ပဵၼ်ဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈတေႉတေႉ ၵိၼ်ပၼ်ဢႃႇႁႃႇရ ႁႂ်ႈၸေး 5 မူႇလႄႈ ၵိၼ်ပၼ်ၽၵ်းၶဵဝ်၊ မၢၵ်ႇမႆႉၸိူဝ်းၼႆႉ ၼင်ႇႁိုဝ်တူဝ်ၶိင်းႁဝ်း ပေႃးတေလႆႈႁပ်ႉ ထၢတ်ႈ Vitamin လႄႈ တေၸွႆႈႁႄႉၵင်ႈလွင်ႈပဵၼ်ဝတ်းပဵၼ်ဢၢၼ်၊ ၵမ်ႉပၼ်ႁႅင်းၶၢမ်ႇတူဝ်ႁဝ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ပေႃးဝႃႈ ၵိၼ်ၶဝ်ႈၽၵ်းၸိုင် ၵိၼ်ပၼ်ဢၼ်တိုၵ်ႉႁုင်သုၵ်း ၽွင်းတိုၵ်ႉဢုၼ်ႇဢုၼ်ႇမႆႈမႆႈယူႇၼၼ်ႉ လီလိူဝ်ပိူၼ်ႈ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ဢဝ်ဝႆႉႁိုင်ႁိုင်ၼႆၸိုင် ၸၢင်ႈမီးပႅတ်ႉတီးရီးယႃးသေ တေႁဵတ်းႁႂ်ႈပဵၼ်တွင်ႉႁေႈ၊ တွင်ႉၵႂႃႇလႆႈယူႇယဝ်ႉ။

  1. ဢွၵ်ႇဢဵၼ်ႁႅင်းပၼ်တႃႇသေႇ

လွင်ႈဢွၵ်ႇဢဵၼ်ႁႅင်းၼႆႉ တေၸွႆႈႁႂ်ႈတူဝ်ၶိင်းၵႅၼ်ႇၶႅင်သေ ၵမ်ႉထႅမ်ပၼ်ႁႅင်းၶၢမ်ႇတူဝ်ႁဝ်း လႄႈ ယင်းၸွႆႈ ၽိူမ်ႉပၼ်ႁႂ်ႈတူဝ်ၶိင်းႁဝ်းဢုၼ်ႇမႃးထႅင်ႈလူးၵွၼ်ႇယဝ်ႉ။

  1. ၾၢင်ႉတူဝ်ယႃႇႁႂ်ႈပဵၼ်ၶႆႈဝတ်းယႂ်ႇ

တၢင်းပဵၼ်ၶႆႈဝတ်းယႂ်ႇ တေထူပ်းႁၼ်လႆႈၼမ် မိူဝ်ႈၽွင်းၶၢဝ်းၵတ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ လိူဝ်သေတၢင်းပဵၼ်ၼႆႉယဝ်ႉ တေၸၢင်ႈမီးတၢင်းပဵၼ်သွၼ်ႉမႃးထႅင်ႈယူႇယဝ်ႉ။ တၢင်းပဵၼ်ၼႆႉ သမ်ႉ ပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်ဢၼ်ၽႄႈလၢမ်းလႆႈငၢႆႈလႄႈ ထုၵ်ႇလီႁႄႉၵင်ႈဝႆႉ မိူၼ်ၼင်ႇ သမ်းယႃႁႄႉၵင်ႈ၊ ငိူင်ႉဝႄႉလွင်ႈယူႇႁိမ်းၸမ်ၵူၼ်းပဵၼ်ဝတ်း၊ သင်ဝႃႈ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇပဵၼ်ဝတ်း ၼႆၸိုင် ထုၵ်ႇလီသႂ်ႇၽႃႈပူၵ်ႉသူပ်းပၼ်ယူႇတႃႇသေႇယဝ်ႉ။

  1. ယိုင်ႈမီးတၢင်းပဵၼ်မွင်ၶေႃႈ/လိူတ်ႈလူမ်းႁၢႆႉ ယိုင်ႈၶႅၼ်းလူဝ်ႇလုမ်းလႃးတူဝ်

ၶၢဝ်းၵတ်းၼႆႉ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ မီးတၢင်းပဵၼ်ၵိုၵ်းတူဝ် မိူၼ်ၼင်ႇ ၵူၼ်းလိူတ်ႈလူမ်းႁၢႆႉ၊ ၵူၼ်းမီးတၢင်းပဵၼ်မွင်ၶေႃႈၸိူဝ်းၼႆႉၸိုင် ထုၵ်ႇလီၾၢင်ႉတူဝ်တေႉတေႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈ ၶၢဝ်းၵတ်းၼႆႉ ၸၢင်ႈပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်ငၢႆႈသေ ၽုၼ်ႇမုၵ်ႉၵေႃႈၼမ်လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးတၢင်းပဵၼ် မႃးထႅင်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

  1. ဢမ်ႇဢၢပ်ႇၼမ်ႉဢုၼ်ႇပူၼ်ႉတီႈ

ၵူၼ်းၵူဝ်ၵတ်းၶဝ် ၵမ်ႈၼမ် တေၵႆႉဢၢပ်ႇၼမ်ႉဢုၼ်ႇယူႇတႃႇသေႇ သမ်ႉဝႃႈ ၼမ်ႉဢုၼ်ႇ တေၸွႆႈလူတ်းယွမ်းလွင်ႈၵတ်းလႆႈသေတႃႉ ပေႃးဝႃႈဢၢပ်ႇဢၼ်ဢုၼ်ႇႁႅင်းၼႃႇပူၼ်ႉတီႈ ၼႆၸိုင် တေႁဵတ်းႁႂ်ႈၽိဝ်ၼိူဝ်ႉၼင်ႁဝ်း ႁႅင်ႈမႃးၼၼ်ႉယဝ်ႉ ဢၼ်လွင်ႈယႂ်ႇၼႆႉ မိူဝ်ႈႁဝ်းသုၵ်ႈၼႃႈၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇလီငိူင်ႉဝႄႈ သပျႃႇဢၼ်မီးပူၵ်ႇၼမ်ၼမ် မၼ်းတေႁဵတ်းႁႂ်ႈၽိဝ်ၼင်ႁဝ်းႁႅင်းလႄႈ ဢမ်ႇၸိုမ်ႉယမ်းလႆႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

  1. တႃးပၼ် ယႃတႃးတႅၵ်ႇယူႇတႃႇသေႇ

ဝၢႆးသေဢၢပ်ႇၼမ်ႉယဝ်ႉ မိူဝ်ႈၽွင်းတူဝ်ႁဝ်းဢမ်ႇပႆႇႁႅင်ႈၼႃႇၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈတႃးပၼ် ယႃတႃးတႅၵ်ႇၸွမ်း တွၼ်ႈတႃႇတေၸိုမ်ႉယမ်းၶဝ်ႈၼႂ်းၽိဝ်ၼိူဝ်ႉႁဝ်းလႆႈလီလႄႈ ၸွႆႈႁႂ်ႈႁပ်ႉႁူႉလွင်ႈဢုၼ်ႇမႃးလႆႈယူႇ။ လိူဝ်သေၼၼ်ႉ သင်ဝႃႈသူပ်းႁႅင်ႈတႃႇသေႇၼႆၵေႃႈ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီပၼ်ႁႂ်ႈမၼ်းႁႅင်ႈဝႆႉၸိူင်ႉၼၼ် ထုၵ်ႇလီတႃးပၼ်ဢၼ်တႃးသူပ်းလႄႈ ပႃးၵိုၵ်းတူဝ်ဝႆႉတႃႇသေႇ တွၼ်ႈတႃႇ ႁႂ်ႈမၼ်းပေႃးၸိုမ်ႉယမ်းလႆႈလီၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ သင်ဝႃႈ ပွႆႇဝႆႉဢမ်ႇတႃးပၼ်မၼ်းၼႆၸိုင် မၼ်းယိုင်ႈၶႅၼ်းတေႁႅင်ႈမႃးထႅင်ႈယူႇ။

  1. သႂ်ႇသိူဝ်ႈၶူဝ်းႁႂ်ႈဢုၼ်ႇ

သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ သႂ်ႇပၼ်သိူဝ်ႈၶူဝ်းဢုၼ်ႇၼႆၸိုင် တူဝ်ႁဝ်းၵေႃႈတေဢုၼ်ႇမႃးလႄႈ တေၵႅၼ်ႇၶႅင်မႃးသေ ဢမ်ႇတိတ်းၸပ်ႉၸိူဝ်ႉမႅင်းလႆႈငၢႆႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

  1. ဢမ်ႇၵိၼ်လဝ်ႈ တႃႇလူတ်းယွမ်းလွင်ႈၵတ်း

ၼမ်ႉဢုၼ်ႇလႄႈ ၼမ်ႉယႃႈယႃ ဢၼ်မီးဢႃႇရသႃႇၽဵတ်းၼၼ်ႉၵူၺ်း တေၸွႆႈတူဝ်ၶိင်းႁဝ်း လႆႈ သင်ပဵၼ်ၵူၼ်းဢၼ်တူဝ်ၶိင်းဢမ်ႇၵႅၼ်ႇၶႅင် မီးတၢင်းပဵၼ်ၵိုၵ်းတူဝ် ဢမ်ႇဝႃႈတေယၢမ်ႈ ၸႅတ်ႈတူၺ်းႁိုဝ် ဢမ်ႇၸႅတ်ႈတူၺ်းၵေႃႈယဝ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ တၢင်းပဵၼ်ၵႅၼ်ႇသႃႇ၊ တၢင်းပဵၼ်ႁူဝ်ၸႂ် ၸိူဝ်းၼႆႉ ပေႃးဝႃႈၵိၼ်လဝ်ႈတႃႇလူတ်းယွမ်းလွင်ႈၵတ်းၼႆ တေႁဵတ်းႁႂ်ႈ တၢႆလႆႈယူႇ။ လိူဝ်သေၼၼ်ႉ လဝ်ႈယင်းမီးႁႅင်းတုမ်ႉယွၼ်ႈၵႂႃႇထိုင် ၼႂ်းသဵၼ်ႈလိူတ်ႈ၊ ၽိဝ်ၼင်၊ တိၼ်၊ မိုဝ်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈလိူတ်ႈလႅၼ်ႈလီသေ တေဢုၼ်ႇမႃးယူႇ ၵူၺ်းၵႃႈ ပဵၼ်လႆႈမိူဝ်ႈတႄႇမၼ်းၵူၺ်း သင်ဝႃႈမၼ်းလႅၼ်ႈၵႂၢင်ႈၶႂၢင်မႃးၼႆၸိုင် လွင်ႈမႆႈၼႂ်းတူဝ်ၶိင်း တေလူႉၵႂႃႇလႄႈ ႁႅင်းလဝ်ႈၼၼ်ႉ တေႁဵတ်းႁႂ်ႈၶႂ်ႈၼွၼ်းမႃးယဝ်ႉ လပ်းၵႂႃႇၸွမ်းလူမ်းၵတ်းၵတ်းလၢင်ႈလၢင်ႈၼၼ်ႉသေ ၸၢင်ႈလူႉတၢႆလႆႈယူႇယဝ်ႉ။

သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ႁႅင်းၶၢမ်ႇတူဝ်ႁဝ်းဢေႇၼႆ တူဝ်ၶိင်းႁဝ်းၵေႃႈ ၸၢင်ႈပဵၼ်ၶႆႈပဵၼ်ၼၢဝ်ႇ လႆႈငၢႆႈလႄႈ ယူႇဢမ်ႇလီၵိၼ်ဢမ်ႇဝၢၼ်မႃးငၢႆႈယူႇယဝ်ႉ။ တွၼ်ႈတႃႇ ႁဝ်းပေႃးတေယူႇလီၵိၼ်ဝၢၼ်တႃႇသေႇ ၼၼ်ႉ လိုဝ်ႈႁိူဝ်ႉဢိမ်ႇဢိမ်ႇ၊ ၼွၼ်းပၼ်ဢိမ်ႇဢိမ်ႇ၊ ၵိၼ်တၢင်းၵိၼ်ဢၼ်ပၼ်ၽွၼ်းလီတူဝ်ၶိင်းႁဝ်း ဢွၵ်ႇဢဵၼ်ႁႅင်း ႁဵတ်းၵၢၼ်တူင်ႉၼိုင်တူဝ်ၶိင်းႁဝ်းတႃႇသေႇ တႄႇၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ တေႁဵတ်းႁႂ်ႈႁဝ်းမီး ႁႅင်းၶၢမ်ႇတူဝ်ႁဝ်းလႆႈၶႅမ်ႉယူႇတႃႇသေႇလႄႈ သင်ဝႃႈမီးႁႅင်းၶၢမ်ႇတူဝ်ၸိုင် တၢင်းပဵၼ်ၵေႃႈ တေႁၢင်ႇၵႆႁဝ်းဢွၵ်ႇၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ။

ပိၼ်ႇတႅမ်ႈ − ထိူၼ်ႇလိုၵ်ႉ

ဢၢင်ႈဢိင်မႃးတီႈ https://www.feedsod.com  

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း