လၢႆးၵၢၼ်ထၢမ်တွပ်ႇ လွင်ႈတၢင်းပဵၼ် COVID-19

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 11 Oct 2020 (လိူၼ်သိပ်းလွင်ႈ 10 ၶမ်ႈပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၼႆႉ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇလၢတ်ႈၵႂႃႇဝႃႈ တေမီးလၢႆးၵၢၼ်ထၢမ်တွပ်ႇ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ပုၼ်ႈတႃႇ ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်တင်းသဵင်ႈဝႃႈၼႆ။

လၢႆးၵၢၼ်ထၢမ်တွပ်ႇ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၶႂ်ႈႁူႉၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ ႁွင်ႈၵၢၼ် ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ လႄႈ ၽၢႆႇလဵၼ်ႈႁႅင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လႆႈႁူမ်ႈမိုဝ်းတင်း ႁွင်ႈၵၢၼ် ၽၢႆႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ႁၢင်ႈႁႅၼ်းႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇသေ ၼႂ်းလၢႆးၵၢၼ်ၼၼ်ႉ တေမီးၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၽူႈလူင်ႉလႅၼ် ၽၢႆႇၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလၢႆးႁႄႉၵင်ႈ တၢင်းပဵၼ် COVID-19 လၢႆးၵုမ်းထိင်း လၢႆးယူတ်းယႃ လႄႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ႁွင်ႈၵၢၼ် ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ၶဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉ တေမႃးတွပ်ႇပၼ်ၵႂၢမ်းထၢမ် ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်တွင်ႈထၢမ်ၶဝ်ႈမႃး ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼႂ်း TV ငဝ်းႁၢင်ႈသဵင် ၼၼ်ႉယူႇဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉၼၼ် သင်ဝႃႈ ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းတင်းသဵင်ႈ မီးၵႂၢမ်းထၢမ်ၶႂ်ႈထၢမ် ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ဢမ်ႇဝႃႈလၢႆးၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းႁိုဝ် လၢႆးၵုမ်းထိင်းႁိုဝ် လၢႆးယူတ်းယႃ ၼႆၸိူဝ်းၼႆႉ ၵႂၢမ်းထၢမ်ဢၼ်ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈတၢင်းပဵၼ် COVIDk-19 ၼၼ်ႉ တွင်ႈထၢမ်ၵႂႃႇလႆႈတီႈ Facebook page – Ministry of Health and Sports, Myanmar ႁွင်ႈၵၢၼ် ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ လႄႈ ၽၢႆႇလဵၼ်ႈႁႅင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်  တႂ်ႈလိၵ်ႈဢၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၼႆႉ ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ သူင်ႇလိၵ်ႈတွင်ႈထၢမ်ၵႂႃႇလႆႈတၢင်း Gmail – [email protected] ၼၼ်ႉဝႃႈၼႆ။

လၢႆးၵၢၼ်တွပ်ႇၵႂၢမ်းထၢမ် ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်တွင်ႈထၢမ်ၵႂႃႇၼၼ်ႉ တေပဵၼ် ဝၼ်းဢၢင်းၵၢၼ်း လႄႈ ဝၼ်းၽတ်း ၵူႈဝူင်ႈသေ ၶဝ်ႈႁပ်ႉတူၺ်းလႆႈတီႈ ၼႂ်း TV ငဝ်းႁၢင်ႈသဵင် MRTV လႄႈ ၼႂ်း Facebook page ႁွင်ႈၵၢၼ် ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ လႄႈ ၽၢႆႇလဵၼ်ႈႁႅင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်  ဢမ်ႇၼၼ် Facebook page ႁွင်ႈၵၢၼ် ၽၢႆႇပိုၼ်ႈၽၢဝ်ႇ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၸိူဝ်းၼႆႉသေ မိူဝ်ႈသူင်ၶေႃႈၵႂၢမ်း တွင်ႈထၢမ်ၵႂႃႇၼၼ်ႉၵေႃႉ ႁႂ်ႈသူင်ႇၵႂႃႇ ၼႃႈဝၼ်းတေပိုတ်ႇလၢႆးၵၢၼ်တွပ်ႇၵႂၢမ်းထၢမ်ၼၼ်ႉ ၼိုင်ႈဝၼ်း ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 1 မူင်းၼၼ်ႉဝႃႈၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၼႂ်း Facebook  ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ လႄႈ တီႈပၼ်ပိုၼ်ႉႁူႉ လွင်ႈပၢႆးယူႇလီ (National Covid-19 Call Centre “2019”-Myanmar) လႄႈ Health Literacy Promotion Unit Facebook ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ တေမီးၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း တီႈလုမ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်၊ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၽၢႆႇယႃႈယႃ လႄႈ ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ မႃးတွပ်ႇပၼ်ၵႂၢမ်းထၢမ် ဢၼ်ပေႃႈမႄႈ ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းတွင်ႈထၢမ် ၶဝ်ႈၵႂႃႇ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼႆႉယူႇဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

ဢိင်ၶေႃႈမုၼ်း − Ministry of Health and Sports, Myanmar

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း