လၵ်းသဝ်ၾူၼ်း Mytel တီႈဝဵင်းၵျွင်းၵူင်း တိူင်းဢေႇရႃႇဝတီႇ ၺႃးယႃႉၵွႆ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 27 October 2021 (လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းလွင်ႈ 7 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 21:15 မူင်းၼၼ်ႉ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Mizzima ဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ ၸုမ်းသိုၵ်းမုတ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁူမ်ႈၵၼ်သေ ပွႆႇမၢၵ်ႇယႃႉလူႉၵွႆ လၵ်းသဝ်ၾူၼ်း Mytel ဢၼ် ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်ႈမၢၼ်ႈ ပဵၼ်ၸဝ်ႈၶွင် ဢၼ်မီးတီႈ ဝၢၼ်ႈၵျူႇတေႃးၵူင်း၊ ဝဵင်းၵျွင်းၵူင်း၊ တိူင်းဢေႇရႃႇဝတီႇ ဝႃႈၼႆ။

လၵ်းသဝ်ၾူၼ်း Mytel တီႈဝဵင်းၵျွင်းၵူင်း တိူင်းဢေႇရႃႇဝတီႇ ၺႃးယႃႉၵွႆၸုမ်းသိုၵ်းမုတ်း ဝဵင်းၵျွင်းၵူင်း လႄႈ ၸုမ်းသိုၵ်းမုတ်း ၸႄႈတွၼ်ႈပတဵင်ႇ ႁူမ်ႈၵၼ်သေ ယႃႉလူႉၵွႆ ၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈလႄႈ ၶႅပ်းသႅင်လႅတ်ႇ တီႈတိၼ်လၵ်းသဝ်ၾူၼ်း Mytel ၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းသိုၵ်းမုတ်း ၸႄႈတွၼ်ႈပတဵင်ႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ- “ၸုမ်းသိုၵ်းမုတ်းႁဝ်းၶႃႈ ဢၼ်ယူႇၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈပတဵင်ႇတင်းသဵင်ႈၼႆႉ တေမႃးႁူမ်ႈၵၼ် ႁႂ်ႈပဵၼ်မူႇၼိုင်ႈၸုမ်းလဵဝ်သေ တေႃႇသူႈလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈၸိုင်ႈမိူင်းၵႂႃႇ။ ၵၢၼ်ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၸွမ်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်းသဵင်ႈတင်းမူတ်းၼႆႉၵေႃႈ တေယႃႉလူႉၵွႆ လႄႈ ၽဵဝ်ႈပႅတ်ႈ တေႃႇထိုင်ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ ပေႃးလူမ်ႉၸူမ်” ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းတိူင်းဢေႇရႃႇဝတီႇၼႆႉ လၵ်းသဝ်ၾူၼ်း Mytel ဢၼ်ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပဵၼ်ၸဝ်ႈၶွင်ၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇယႃႉလူႉၵွႆ မီး 11 ပွၵ်ႈယဝ်ႉ။ တီႈဝဵင်းၵျွင်းၵူင်းတႄႉ တိုၵ်ႉပဵၼ်ပွၵ်ႈ ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း