လၵ်းၾူၼ်းတီႈၵျွၵ်းမႄး ၺႃးမၢၵ်ႇပွႆႇသႂ်ႇ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 20 September 2021 (လိူၼ်သိပ်းမူၼ်း ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၼႆႉ လၵ်းၾူၼ်း (Mytle) တီႈဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး ထုၵ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇပွႆႇသႂ်ႇသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈလၵ်းၾူၼ်း လႄႈ သဵၼ်ႈသၢႆ ဢိၼ်ႇတိူဝ်ႇၼႅတ်ႇ လူႉၵွႆႇၶၢတ်ႇၵႂႃႇယူႇၽွင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ ၶၢဝ်းယၢမ်းတၢမ်းၶမ်ႈမွၵ်ႈ 17:45 မူင်း ၼႆႉဢေႃႈ လႆႈငိၼ်းသဵင်တႅၵ်ႇ ၵူၺ်းၼႃႈ ဢမ်ႇႁူႉဝႃႈ ပဵၼ်သဵင်သင်တႅၵ်ႇ ဝၢႆးမႃးၸင်ႇၵွႆႈႁူႉဝႃႈ လၵ်းၾူၼ်း (Mytel) ထုၵ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇပွႆႇသႂ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

လၵ်းၾူၼ်းဢၼ်ၺႃးမၢၵ်ႇပွႆႇသႂ်ႇၼႆႉ တေပဵၼ်ဢၼ်မီးတီႈဝၢၼ်ႈလွႆၶုၼ် လႄႈ ၸွႆးၵုင်း သွင်လၵ်းၼၼ်ႉသေ လၵ်းၾူၼ်း လႄႈ သဵၼ်သၢႆဢိၼ်ႇတိူဝ်ႇၼႅတ်ႇ မီးလွင်ႈလူႉၵွႆၶၢတ်ႇၵႂႃႇၽွင်ႈသေ လွင်ႈၵပ်းသိုပ်ႇၵပ်းသၢၼ်ၵၼ်ၵေႃႈ မီးလွင်ႈၶွင်ႉၶမ်ယူႇၽွင်ႈဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလွင်ႈမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၼႆႉသေ ပႆႇႁူႉဝႃႈပဵၼ်ၸုမ်းလႂ်လူင်းမိုဝ်းႁဵတ်းသၢင်ႈ ၽၢႆႇတၢင်းတပ်ႉၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း (PDF) ဝဵင်းၵျွၵ်းမႄးၵေႃႈ ပႆႇႁၼ်ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသင် ၼႂ်းဝဵင်းၵျွၵ်းမႄးၼႆႉ ယၢမ်းၽွင်းတေႃႈလဵဝ် မီးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ တူင်ႉၼိုင်ၵႂႃႇမႃးၼမ်ဝႆႉယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

 

 

 

 

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း