ဝတ်ႉႁူမ်ႈယဵၼ်လွႆၸၢၵ်ႈၼွင်ၽႃ ပဵၼ်တီႈပူၵ်းပွင် ၼႃႈၵၢၼ်သႃႇသၼႃႇ လႄႈ ပူၵ်းပွင်ၼမ်ႉၵတ်ႉၵူၼ်းၼုမ်ႇ

ၼင်ႇႁိုဝ် သႃႇသၼႃႇပုတ်ႉထ ပေႃးတေႁိူဝ်ႈႁိူင်းပိူင်းသႂ် ၵႂႃႇယိုၼ်းယၢဝ်းမိူဝ်းၼႃႈၼႆသေ ၸဝ်ႈၶူးသီႇရိထမ်ႇမ ၸဝ်ႈၵွၼ်းဝတ်ႉႁူမ်ႈယဵၼ်လွႆၸၢၵ်ႈၼွင်ၽႃ ဝဵင်းၶူဝ်လမ် လႆႈသိုပ်ႇမႄးၵုမ်းလုမ်းလႃး တီႈလိၼ်သႃႇသၼႃႇ ဢၼ်ၵဝ်ႇၵႄႇ ပူၼ်ႉမႃးလၢႆပၢၵ်ႇပီႊၼၼ်ႉ တႃႇႁႂ်ႈပဵၼ်တီႈၵျၢင်ႉၵမ်ထမ်းတြႃး လႄႈ တီႈပူၵ်းပွင်ၼမ်ႉၵတ်ႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

လွင်ႈလႆႈပဵၼ်မႃး ဝတ်ႉႁူမ်ႈယဵၼ်လွႆၸၢၵ်ႈၼွင်ၽႃၼႆႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 06 May 2020 (ဝၼ်းလိူၼ်ႁူၵ်းမူၼ်း ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ယူႇတီႈ သင်ႇၶၸဝ်ႈလၢႆတူၼ် ဢိၵ်ႇတင်း တၵ်ႉၵႃႇသထႃး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၶူဝ်လမ် လႆႈႁူမ်ႈသွၵ်ႈႁႃႁၼ် တီႈလိၼ်သႃႇသၼႃႇ ဢၼ်ၵဝ်ႇၵႄႇ ဢၼ်ယၢမ်ႈမီးၸိုဝ်ႈႁွင်ႉဝႃႈ လွႆၵျွင်း ၵွင်းမူးၸၢၵ်ႈၼႆၼၼ်ႉသေ ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေၸၢင်ႈ သိုပ်ႇၵုမ်းလုမ်းလႃး ၵႂႃႇမိူဝ်းၼႃႈၼၼ်ႉၵေႃႈ၊ သင်ႇၶၸဝ်ႈ လႄႈ တၵ်ႉၵႃႇသထႃး တူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ်ၵၼ် ၶိုၼ်းသိုပ်ႇဢဝ် တီႈလိၼ်သႃႇသၼႃႇ ဢၼ်ၵဝ်ႇၵႄႇ လၢႆပၢၵ်ႇပီႊၼၼ်ႉ လူႇတၢၼ်းပၼ်တီႈ ၸဝ်ႈၶူးသီႇရိထမ်ႇမ ႁႂ်ႈလႆႈသိုပ်ႇၵုမ်းလုမ်းလႃး ၼႆယဝ်ႉ။

ဝၢႆးသေ ၸဝ်ႈၶူးသီႇရိထမ်ႇမ လႆႈႁပ်ႉဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း တႃႇတေမႄးၵုမ်းလုမ်းလႃး တီႈလိၼ်သႃႇသၼႃႇ ယဝ်ႉၼၼ်ႉ ထိုင်မႃး ဝၼ်းထီံႉ11 May 2020 (လိူၼ်ႁူၵ်းလွင်ႈ 5 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ပဵၼ်ဝၼ်းဢၼ် တႄႇပူၵ်းတင်ႈသဝ်ဝတ်ႉၵျွင်းလႄႈ မၵ်ႈမၼ်ႈဢၢပ်ႈပၼ်တီႈလိၼ် ႁႂ်ႈၸဝ်ႈၶူးသီႇရိထမ်ႇမ ပူၵ်းပွင်ၼႃႈၵၢၼ် သႃႇသၼႃႇၵႂႃႇမိူဝ်းၼႃႈ ၼႆယဝ်။

ၸဝ်ႈၶူး သီႇရိထမ်ႇမ ၸဝ်ႈၵွၼ်းဝတ်ႉႁူမ်ႈယဵၼ်လွႆႈၸၢၵ်ႈၼွင်ၽႃ လၢတ်ႈဝႃႈ တႄႇၸဵမ်မိူဝ်ႈၸဝ်ႈႁဝ်း လႆႈႁပ်ႉဢဝ်တီႈလိၼ်သႃႇသၼႃႇ မိူဝ်ႈၼႂ်းဝၼ်းလိူၼ်ႁူၵ်းမူၼ်း တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ မီးၵႂႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 2 လိူၼ်ပၢႆ လႆႈၵေႃႇသၢင်ႈဝတ်ႉၵျွင်း တႃႇသင်ႇၶၸဝ်ႈၵိင်း (ၼွၼ်း) ယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇ 3 လင်၊ ၵျွင်းႁဵတ်းၵၢၼ် လုမ်းပွင်ၵၢၼ် 1 လင် လႄႈ ၵျွင်းလင်လဵၵ်ႉ တႃႇႁႂ်ႈၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼွၵ်ႈပိုၼ်ႉတီႈ ပေႃးတေၸၢင်ႈ ၶဝ်ႈမႃးၵျၢင်ႉၵမ်တြႃးၼၼ်ႉ ထႅင်ႈ 6 လင် ၼႆယဝ်ႉ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ ၼႂ်းဝၼ်းသိၼ်ဝၼ်းထမ်း ၸွမ်းၼင်ႇ ဢၼ်တၵ်ႉၵႃႇသထႃးႁဝ်းၶဝ် မႃးလူႇတၢၼ်း လူၼ်ႉလိူဝ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ယူႇတီႈၸဝ်ၶူး လႆႈၶိုၼ်းသိုပ်ႇဢဝ်ၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ်ပၼ် ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ႁူင်းႁဵၼ်းပရႁိတ ဢၼ်မီးလွင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉ ဢမ်ႇၵုမ်ႇထူၼ်ႈၸိူဝ်းႁိမ်းႁွမ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၶူဝ်လမ် ဢိၵ်ႇတင်း ပေႃးထိုင်ၼႂ်းဝၼ်းၽိတ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ ၸဝ်ႈၶူးလႆႈလူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵႂႃႇသွၼ်ပၼ် ၵႂၢမ်းဝႆႉၽြႃး ၸဝ်ႈၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ လႄႈ ႁေႃးတြႃးတိုၵ်းသူၼ်းႁႂ်ႈ တၵ်ႉၵႃႇသထႃး ဢဝ်တူၼ်ႈမႆႉ မႃးလူႇတၢၼ်း တႃႇၽုၵ်ႇသွမ်ႈ ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်သႃႇသၼႃႇ လူၺ်ႈဢမ်ႇၸႂ်ႉတိုဝ်းၽုၼ်ႇထၢတ်ႈ ဢၼ်ပႃးသၢၼ်ၶေးမီး ၼၼ်ႉၼႆယဝ်ႉ။

ၸဝ်ႈၶူး သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ ယိူင်းဢၢၼ်းဢၼ်လႆႈပူၵ်းတင်ႈ ဝတ်ႉႁူမ်ႈယဵၼ်လွႆၸၢၵ်ႈၼွင်ၽႃၼႆႉၵေႃႈ 1. ပဵၼ်တႃႇႁႂ်ႈပႂ်ႉပႃးႁႄႉၵင်ႈ ၼႃႈလိၼ်သႃႇသၼႃႇ ဢၼ်ၵဝ်ႇၵႄႇ၊ 2. တႃႇႁႂ်ႈပဵၼ်တီႈပူၵ်းပွင် ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉၼမ်ႉၵတ်ႉပၼ် သင်ႇၶၼုမ်ႇတႆးႁဝ်း ႁႂ်ႈပေႃးမီးႁႅင်းၸႂ် ၶႂ်ႈပိုၼ်ၽႄသႃႇသၼႃႇ ၶႂ်ႈလုၵ်ႉႁေႃးတြႃး ၶႂ်ႈလုၵ်ႉပူၵ်းတိုၼ်ႇတၵ်ႉၵႃႇသထႃး လႄႈ ၶႂ်ႈလုၵ်ႉပၼ်တၢင်းႁူႉ၊ 3. တႃႇႁႂ်ႈပဵၼ်တီႈ ပူၵ်းပွင်ၼမ်ႉၵတ်ႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၵူႈပၢႆးပၢႆး ပၢႆးလႂ်ဢၼ်ဢမ်ႇႁူႉ ဢမ်ႇလႅၼ်ႇၼၼ်ႉၵေႃႈ တေၽိတ်ႈမွၵ်ႇၵူၼ်းႁူႉ ၵူၼ်းမေႃမၼ်းသေ မႃးပူၵ်းပွင်ထႅမ်ပၼ်ၼမ်ႉၵတ်ႉၵူၼ်းၼုမ်ႇၵႂႃႇ ယူႇတီႈၸဝ်ႈၶူး တေႁႂ်ႈပၼ်တီႈယူႇ တီႈၼွၼ်း လႄႈ လဵင်ႉလူလွင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉ ၽွင်းယၢမ်းမီးၵၢၼ်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉတင်းမူတ်း၊ 4. ပုၼ်ႈတႃႇ ႁႂ်ႈပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ပၢင်တြႃးပၼ် ၵူၼ်းထဝ်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇ သၢမ်ပၢၼ်ၸဵတ်းသႅၼ်း ႁႂ်ႈပေႃးလႆႈၶဝ်ႈမႃးႁဵတ်း ၵၢၼ်တြႃး ၵမ်ႇမထၢၼ်း ဝိပသ်ႉသၼႃႇ၊ 5 ပုၼ်ႈတႃႇတေပူၵ်းပွင် ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁႂ်ႈပေႃးမီးတၢင်းႁူႉပၢၼ်မႂ်ႇ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလၢႆးၽုၵ်ႇသွမ်ႈ ဢၼ်ဢမ်ႇမီးလွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉ သၽႃႇဝသိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ လႄႈ ဢမ်ႇတုမ်ႉတိူဝ်ႉ ပၢႆးယူႇလီၼၼ်ႉ တေႁွင်ႉၽူႈၵတ်ႉၶႅၼ်ႇမႃးပူင်သွၼ်ပၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

ၸွမ်းၼင်ႇ ယိူင်းဢၢၼ်းလူင် 5 ၶေႃႈ ဢၼ်ၸဝ်ႈၶူးသီႇရိထမ်ႇမ မီးဝႆႉၼၼ်ႉသေ ယၢမ်းလဵဝ် တိုၵ်ႉပဵၼ်ၽွင်းၵေႃႇသၢင်ႈ ဢွင်ႈတီႈတႃႇပူၵ်းပွင်သႃႇသၼႃႇ ထႅင်ႈလၢႆလွင်ႈလၢႆဢၼ် လႄႈ သင်ဝႃႈတၵ်ႉၵႃႇသထႃး ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၽိူၵ်ႇၸိုၼ်ႈၶၢဝ်သႂ် ၵေႃႉလႂ်ၽႂ်သေမဝ်ႇဝႃႈ ပေႃးၶႂ်ႈႁူမ်ႈလူႇတၢၼ်း ၶဝ်ႈပဵၼ်တႃႇၼၸွမ်းၼႆ ႁွမ်းငိုၼ်းလူႇတၢၼ်းလႆႈတီႈယေးငိုၼ်းထႆး (Bank) ၵသိၵွၼ်းထႆး ၸိုဝ်ႈ MRS. BOW LUNGSAI မၢႆယေးငိုၼ်း 018-8-36686-4 ဢမ်ႇၼၼ် ၵပ်းသိုပ်ႇလႆႈတီႈ ၸဝ်ႈၶူးသီႇရိထမ်ႇမ မၢႆၾူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ 09455584349 ၼႆႉလႆႈယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ထႅင်ႈတွၼ်ႈၼိုင်ႈၵေႃႈ ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းထီႉ 30 July 2020 (တု-လိူၼ်ပႅတ်ႇမႂ်ႇ 11 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၼႆႉ တေမီးပၢင်လူႇတၢၼ်းယၢတ်ႇၼမ်ႉ ၵျွင်း (9) လင် တီႈဝတ်ႉႁူမ်ႈယဵၼ်လွႆၸၢၵ်ႈၼွင်ၽႃၼႆသေ ၽိတ်ႈမွၵ်ႇပီႈၼွင်ႉတီႈၸမ်တီႈၵႆ ႁူမ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်လီၵုသူဝ်ႇ၊ ႁူမ်ႈသၢင်ႈပိုၼ်းႁၢင်ႈလီ ၽုၵ်ႇတူၼ်ႈမႆႉ ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်သႃႇသၼႃႇၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ်ၵၼ် ၼႆႉၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ယူႇတီႈတၵ်ႉၵႃႇသထႃး တေဢဝ်ၼွင်ပိူဝ်း ဢၼ်ပဵၼ်ၼွင်ႁႅင်ႈ ၼွင်မၢၵ်ႇႁိၼ်ဢၼ်ႁၢင်ႈလီ ၵိုၵ်းပိုၼ်းဝဵင်းၶူဝ်လမ်ၼၼ်ႉသေ လူႇမွပ်ႈဢၢပ်ႈပၼ်တီႈ ၸဝ်ႈၶူးသီႇရိထမ်ႇမ သိုပ်ႇမၵ်းမၼ်ႈႁႂ်ႈပဵၼ် ၼႃႈလိၼ်သႃႇသၼႃႇ ၵိုၵ်းပိုၼ်းၵႂႃႇၶၢဝ်းယၢဝ်းမိူဝ်းၼႃႈ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း