ဝူင်ႈၼႆႉတေၸၢင်ႈမီးၾူၼ်တူၵ်းမၢင်ပိုၼ်ႉတီႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆး

ယွၼ်ႉၼႃႈၼမ်ႉပၢင်ႇလၢႆႇပင်းၵလႃး (ပၢင်ႇလၢႆႇပင်းၵေႃး) မီးၾႃႉငိုပ်းမိုတ်းမူဝ်း ဝႆႉလႄႈ လၢမ်းၶၢတ်ႈဝႃႈ ၼႂ်းဝူင်ႈၼႆႉ တေၸၢင်ႈမီးၾူၼ်တူၵ်းလၢႆလၢႆပိုၼ်ႉတီႈ ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပႃးၸဵမ်ၼႂ်းမိူင်းတႆး ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 13 January 2022 (လိူၼ်ၵမ်မႂ်ႇ 12 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2116 ၼီႈ) ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾိင်ႈၾႃႉရႃႇသီႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ ယွၼ်ႉၽၢႆႇၼႃႈၼမ်ႉပၢင်ႇလၢႆႇ ပင်းၵလႃး မီးၾႃႉငိုပ်းတၼ်ဝႆႉသေ ၸၢင်ႈတေႁဵတ်းႁႂ်ႈၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ တိူင်းၸႄႈၵႅင်း၊ တိူင်းမၢၼ်းတလေး (ဝဵင်းလိူဝ်ႇ)၊ တိူင်းပႃႇၵိူဝ်၊ တိူင်းတႃႈၵုင်ႈ၊ တိူင်းဢေႇရႃႇဝတီႇ လႄႈ မိူင်းတႆးၸိူဝ်းၼႆႉ ၾူၼ်တေၸၢင်ႈတူၵ်းပဵၼ်ပိုၼ်ႉတီႈ၊ တႃႇၾူၼ်တေတူၵ်း ယူႇၼႂ်းႁူဝ်ပၢၵ်ႇပႅတ်ႇသိပ်း (80%) ၼႆယဝ်ႉ။

ႁႅင်းၾူၼ်တေၸၢင်ႈတူၵ်းၼႆႉ ယူႇၼႂ်းၵႄႈ ဝၼ်းထီႉ 14−17 January 2022 ၊ မၢင်ပိုၼ်ႉတီႈ ဢမ်ႇမီးၾူၼ်တူၵ်းသေတႃႉ တေၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈမွၵ်ႇၵုမ်ႈသုမ်ႇႁႅင်း၊ ႁႅင်းမႆႈလူတ်းယွမ်းလူင်းသေ တေႁဵတ်းႁႂ်ႈၵတ်းႁႅင်းလိူဝ် ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 14 January 2022 ၸွမ်းၼင်ႇႁွင်ႈၵၢၼ်ၾိင်ႈၾႃႉရႃႇသီႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၼၼ်ႉ ႁႅင်းမႆႈႁႅင်းၵတ်းပွတ်းတွၼ်ႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ (မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ) ယူႇၼႂ်းၵႄႈ 10°C ထိုင် 26°C ၊ ပွတ်းတွၼ်ႈၵဵင်းတုင် (မိူင်းတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ) ယူႇၼႂ်းၵႄႈ 9°C ထိုင် 25°C ၊ ပွတ်းတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး (မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း) ယူႇၼႂ်းၵႄႈ 11° C ထိုင် 22°C ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း