ဝူဝ်းၵူၼ်းမိူင်း ၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇ ဢၼ်သိုၵ်း TNLA ႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉ လႆႈတၢႆသေ သမ်ႉလႆႈသၢႆႈတႅၼ်းၶိုၼ်းၵႃႈမၢၵ်ႇထႅင်ႈ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 21 October 2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ဝူဝ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ပၢင်မၢၵ်ႇမိုဝ်း ၵႂႃႇၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇ သိုၵ်း TNLA ဢၼ်ႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼၼ်ႉသေ ဝူဝ်းလႆႈတၢႆၵႂႃႇ 3 တူဝ် သိုၵ်း TNLA သမ်ႉ ပၢႆယွၼ်းငိုၼ်းသၢႆႈတႅၼ်းၶိုၼ်း ၵႃႈမၢၵ်ႇၶဝ် တီႈၸဝ်ႈၶွင်ဝူဝ်းၵူၼ်းမိူင်းထႅင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

လႆႈႁူႉဝႃႈ ဝူဝ်းဢၼ်ၵႂႃႇၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇ သိုၵ်း TNLA ႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉၼႆႉ ပဵၼ်ဝူဝ်း လုင်းဢုၺ်ႉ ဢႃႇယု (55) ပီ တၢႆ (2) တူဝ် လႄႈ ဝူဝ်းလုင်းမူၼ်း ဢႃႇယု (50) ပီ လႆႈတၢႆၵႂႃႇ (1) တူဝ် ႁူမ်ႈ (3) သေ သိုၵ်း TNLA သမ်ႉပၢႆယွၼ်းၶိုၼ်းၵႃႈမၢၵ်ႇၶဝ်လႄႈ လႆႈပၼ်ၶႃဝူဝ်းၵႂႃႇ တႃႇၼိုင်ႈၶွၼ်သေယဝ်ႉ လိူဝ်ၼၼ်ႉ လႆႈငိၼ်းသဵင် မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇထႅင်ႈ (2) ၵမ်း ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇမီးၽႂ်ႁတ်းဢွၵ်ႇၵႂႃႇတူၺ်း ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ တီႈဝၢၼ်ႈပၢင်မၢၵ်ႇမိုဝ်းၼႆႉ သိုၵ်း TNLA ၶဝ် ယူႇဝႆႉတၢင်းၼွၵ်ႈ ဝၢၼ်ႈသေ ႁၢင်ႈမၢၵ်ႇၽႃႇ/မၢၵ်ႇယဵပ်ႇ ဝႆႉတင်းၼမ်လႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈသမ်ႉ မီးဝႆႉၼႂ်းဝၢၼ်ႈပၢင်မၢၵ်ႇမိုဝ်း ၵူၼ်းမိူင်းတႄႉ လၢမ်းၶၢတ်ႈဝႆႉဝႃႈ တေၸၢင်ႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈလႄႈ  တေဢမ်ႇလွတ်ႈပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း ထႅင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ဝၢၼ်ႈပၢင်မၢၵ်ႇမိုဝ်းၼႆႉ မီးၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၽႄမိူင်းလူင် ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်းမႄးသေ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 13 October 2019 ဝၼ်းဢွၵ်ႇဝႃႇ လိူၼ် 11 မူၼ်း ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ သိုၵ်း TNLA ၵႂႃႇတူင်ႉၼိုင် တီႈလွႆယဵၼ်သေ ႁၢင်ႈမၢၵ်ႇယဵပ်ႇ/မၢၵ်ႇၽႃႇ ၸွမ်းႁိမ်းဝၢၼ်ႈ ပၢင်မၢၵ်ႇမိုဝ်းယဝ်ႉ တဵၵ်းတဵင်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ပၢင်မၢၵ်ႇမိုဝ်း ဢမ်ႇပၼ်ဢွၵ်ႇ ၵႂႃႇႁႃႁဵတ်းၵၢၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း