ဝူဝ်း ၵႂၢႆး ၼပ်ႉႁူဝ်သိပ်း တၢႆယွၼ်ႉမၢၵ်ႇမႅင်း ဢၼ်ၸုမ်းသိုၵ်း SSPP/SSA ႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉ ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းၶုၼ်

ဝၢႆးသေပၢင်တိုၵ်းတီႈလွႆႁူၼ်းယဵၼ်ၵႂႃႇယဝ်ႉ ၸုမ်းသိုၵ်း SSPP/SSA ယင်းတိုၵ်ႉသိုပ်ႇလၢမ်းၶဝ်ႈမႃးတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းၶုၼ် ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းသေ ႁၢင်ႈၵၢင်မၢၵ်ႇမႅင်းဝႆႉၸွမ်းၼႂ်းထိူၼ်ႇၼႂ်းလွႆ ႁဵတ်းႁႂ်ႈဝူဝ်းၵႂၢႆးၽႃႇၺႃးလႄႈ လူႉတၢႆတင်းၼမ်ၼႆယဝ်ႉ။

တႄႇၸဵမ်မိူဝ်ႈႁူဝ်လိူၼ်ထီႉႁူၵ်း ( June 2021 ) တေႃႇထိုင် ၼႂ်းၵၢင်လိူၼ်ထီႉၸဵတ်း ( July 2021 ) ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ၸုမ်းသိုၵ်း SSPP/SSA ဢွၼ်ဢဝ်ၸုမ်းဢူၺ်းလီသေ ႁႅၼ်းသိုၵ်းတင်းၼမ် ၶိုၼ်ႈလေႃႇတိုၵ်း တပ်ႉပၢင်သဝ်း RCSS/SSA တီႈလွႆႁူၼ်းလႄႈ တပ်ႉႁူမ်ႇလူမ်ႈလွႆႁူၼ်းလၢႆလၢႆတီႈ မိူၼ်ၼင်ႇ လွႆပၢင်ၸိၵ်း လွႆပုၵ်းၵလႃး ၸိူဝ်းၼႆႉမႃး ႁၢဝ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းႁႅင်း။

ယူႇတီႈ RCSS/SSA ၵေႃႈ ႁၼ်ထိုင်လွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၶၢဝ်းလူဝ်ႇၽုၵ်ႇသွမ်ႈ မၢၵ်ႇၶဝ်ႈတဝ်ႈၼမ်ႉၸိူဝ်းၼႆႉလႄႈသင်၊ ႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ ႁဝ်းသွင်ၸွင်ၸုမ်း ပဵၼ်သိုၵ်းတႆးၼင်ႇၵၼ် ပဵၼ်ပီႈၼွင်ႉၵၼ်ၼႆသေ ဢမ်ႇၶႂ်ႈႁႂ်ႈပိုၼ်ႉတီႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ပႃႇႁဵဝ်ႈတႆးႁဝ်းၼင်ႇၵၼ်ၼႆလႄႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 10 July 2021 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ RCSS/SSA ၵေႃႈ ၸင်ႇလႆႈထွႆဢွၵ်ႇပၼ် ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉဝႆႉ ၸူဝ်ႈၶၢဝ်းၼႆယဝ်ႉ။

ဝၢႆးသေၸုမ်းသိုၵ်း RCSS/SSA ထွႆဢွၵ်ႇပိုၼ်ႉတီႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ  ၸုမ်းသိုၵ်း SSPP/SSA ယင်းတိုၵ်ႉဢွၼ်ဢဝ်ဢူၺ်းလီသေ သိုပ်ႇလိုပ်ႈတိုၵ်း RCSS/SSA ပူၼ်ႉၶဝ်ႈမႃးထိုင် ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းၼိမ်၊ ဢိူင်ႇမိူင်းၶုၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉယူႇဢမ်ႇထၢတ်ႇဢမ်ႇဝၢႆး။

ဝၢႆးၸုမ်းသိုၵ်း SSPP/SSA ၶဝ်ႈမႃးတူင်ႉၼိုင် ပွတ်းၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းၶုၼ် ၸေႊဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းထႅင်ႈၼႆသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈ ၵႂႃႇသွၼ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်းဝတ်ႉဝႃးၽႃသိူဝ်ႇလႄႈ ၸွမ်းတၢင်ႇဝၢၼ်ႈ တၢင်ႇဝဵင်း မိူၼ်ၼင်ႇၵေးသီး၊ မိူင်းၵိုင်၊ လၢႆးၶႃႈ ၸိူင်းၼႆႉတင်းၼမ်ႉတင်းလၢႆၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ယူႇသဝ်းၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းၶုၼ် ၸေႊဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၼႄတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇတႆးလွတ်ႈလႅဝ်းဝႃႈ “ဝၢႆးသေၸုမ်းသိုၵ်း SSPP ၶဝ်မႃးတူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းၶုၼ်ၼႆႉ ၶဝ်မႃးႁၢင်ႈၵၢင်မၢၵ်ႇမႅင်းဝႆႉ ၸွမ်းၼႂ်းထိူၼ်ႇၼႂ်းၶိူဝ်း တီႈဢမ်ႇပေႃးၵႆႇဝၢၼ်ႈၵႃႈႁိုဝ်ၼၼ်ႉသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈဝူဝ်းၵႂၢႆးၵႂႃႇၽႃႇၺႃးလႄႈ လူႉတၢႆမၢတ်ႇၸဵပ်းတင်းၼမ်ၶႃႈဢေႃႈ တႄႇဢဝ်မိူဝ်ႈႁူဝ်လိူၼ်ထူၼ်ႈပႅတ်ႇ (August 2021) တေႃႇထိုင်ၼႂ်းလိူၼ်ထူၼ်ႈၵဝ်ႈ ( September 2021)ၼႆႉ ၵႂၢႆးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတၢႆ 28 တူဝ် လႄႈ ဝူဝ်း 12 တူဝ် ဢၼ်မၢတ်ႇၸဵပ်းယဝ်ႉ ဢဝ်မႃးယူတ်းယႃတီႈႁိူၼ်းသေ ယႃဢမ်ႇလႆႈလူႉတၢႆသမ်ႉ မီးထႅင်ႈဝူဝ်း 2 တူဝ်ႈၶႃႈဢေႃႈ။ ၵမ်ႈၼမ်ပဵၼ်ဝူဝ်းၵႂၢႆး ပီႈၼွင်ႉဝၢၼ်ႈၶီႈၵၢပ်ႇ ဢိူင်ႇမိူင်းၶုၼ် ၸေႊဝဵင်းမိူင်းၵိုင်ဢေႃႈ ႁၼ်ဝူဝ်းၵႂၢႆးၵႆႉၵႆႉၽႃႇၺႃးၸိူင်ႉၼႆလႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ်ၵေႃႈ ယင်းဢမ်ႇႁတ်းၶဝ်ႈထိူၼ်ႇၶဝ်ႈၶိူဝ်းၶႃႈ” လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄထႅင်ႈဝႃႈ “ ဢၼ်ပဵၼ် ပီႈၼွင်ႉပၢႆႈၽေး ဝၢၼ်ႈၶၢမ်းၽိူၵ်ႇ၊ ဝၢၼ်ႈၼႃးပုင်ႇ၊ ၵုင်းမူင်ႈ ၸႃႉၵႂႃႇထႅင်ႈလၢႆလၢႆဝၢၼ်ႈ ဢၼ်ၶဝ်ပၢႆႈၵႂႃႇတၢင်ႇတီႈတၢင်ႇတၢင်းသေ ၶိုၼ်းပွၵ်ႈမိူဝ်းၸႂ်းႁိူၼ်းၸႂ်းယေး  မိူဝ်းဢဝ်ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် ဢိၵ်ႇၽႃႈႁူမ်ႇၶူဝ်းၼွၼ်း ၸႃႉၵႂႃႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸုမ်းသိုၵ်း SSPP/SSA ဢမ်ႇပၼ်ၶႂၢင်ႉဢဝ်ၵႂႃႇၶႃႈ (ပေႃးမႃးယူႇႁိူၼ်းၽႂ်ယေးမၼ်းတႄႉဢမ်ႇပဵၼ်သင် ပေႃးမႃးတေႃႉၵႂႃႇတႄႉဢမ်ႇလႆႈ SSPP လၢတ်ႈၸိူင်ႉၼႆၶႃႈဢေႃႈ) ယွၼ်ႉၼၼ် ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်ပွၵ်ႈမိူဝ်းၸႂ်ႈႁိူၼ်းယေးၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈတေႃႉသင်ၵႂႃႇၶႃႈ” လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

တီႈၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းၶုၼ်ၼႆႉ ၵူၼ်းႁဵတ်းမၢၵ်ႇဝၢဝ်းၵေႃႈမီးယူႇလၢႆလၢႆႁိူၼ်းသေ ၶၢဝ်းၼႆႉသမ်ႉ ပဵၼ်ၶၢဝ်းမၢၵ်ႇဝၢဝ်းတိုၵ်ႉလီၵိၼ်လီဢဝ်လႄႈ တႃႇတေၵဵပ်းမၢၵ်ႇဝၢဝ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇၵေႃႈ ယင်းလႆႈၶိုၼ်းသိုဝ်ႉဢဝ်တီႈ SSPP ၶဝ်ၼိုင်ႈလုၵ်ႈလႂ် ၵႃႈၶၼ် သွင်ပၢၵ်ႇထိုင်သၢမ်ပၢၵ်ႇပျႃး (200-300 Kyat) ဝႃႈၼႆ။

သိုၵ်း SSPP/SSA ၶဝ်ၼႆႉ ပၵ်းတပ်ႉဝႆႉတီႈ ႁူၺ်ႈယၢဝ်း ၽၢႆႇတူၵ်းၶၢမ်းၽိူၵ်ႇ လႄႈလၢႆလၢႆတီႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းၶုၼ် ၸေႊဝဵင်းမိူင်းၵိုင်လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းပၢႆးၽေးၶဝ် ပႆႇႁတ်းပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေးတီႈယူႇၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း