ဝူႇႁၢၼ်ႇ ပိုတ်ႇမိူင်းၶိုၼ်း ၵူၼ်းဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းဝၼ်းလဵဝ် ဢမ်ႇယွမ်း (50,000) ၵေႃႉ

ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် Coronavirus 2019 ဢမ်ႇၼၼ် COVID-19 တႄႇၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ် တီႈဝဵင်းဝူႇႁၢၼ်ႇ ၸဵမ်ႈမိူဝ်ႈၼႂ်းပၢႆပီႊ 2019 ၼႆသေတႃႉ ဢၼ်လႆႈပိၵ်ႉဢိုတ်းမိူင်းဝႆႉ (76) ဝၼ်းၼၼ်ႉ တဵမ်မိူဝ်ႈၼႆႉယဝ်ႉသေ လႆႈပိုတ်ႇပၼ်မိူင်းၶိုၼ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 08 April 2020 လိူၼ်ႁႃႈလွင်ႈ (1) ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ CNN ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉဝႃႈ ဝဵင်းဝူႇႁၢၼ်ႇ ၸႄႈမိူင်းႁူဝ်ပိူၺ်ႇ ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ ဢၼ်ပဵၼ်ဝဵင်း တႄႇၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ် ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ဢၼ်လႆႈၽႄႈလၢမ်း ၸွတ်ႇတူဝ်ႈၵႂႃႇၵူႈမိူင်းမိူင်းယူႇယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ လႆႈပိုတ်ႇပၼ်ဝဵင်းၶိုၼ်း ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ ၵႂႃႇမႃးၼွၵ်ႈပိုၼ်ႉတီႈလႆႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် Coronavirus 2019 ၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း တီႈဝဵင်းဝူႇႁၢၼ်ႇ မိူဝ်ႈၼႂ်းပၢႆပီႊ 2019 ၼၼ်ႉသေ ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ယူႇသဝ်းဝႆႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းဝူႇႁၢၼ်ႇ ဢမ်ႇယွမ်းမွၵ်ႈ (11) လၢၼ်ႉၵေႃႉၼၼ်ႉ၊ လႆႈတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် Coronavirus 2019 ဢမ်ႇၼၼ် COVID-19 (50,000) ၵေႃႉ လႄႈ ၵူၼ်းဢၼ်လူႉသဵင်ႈတၢႆၵႂႃႇ ဢမ်ႇယွမ်း (2,500) ၵေႃႉ၊ ထိုင်တီႈ ၽၢႆႇဢုပ်ႇပိူင်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈၸႄႈဝဵင်း လႆႈသင်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်းမိူင်းဝႆႉ တႄႇၸဵမ်မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 23 January – 08 April 2020 ၼႆႉ မီးၵႂႃႇၶၢဝ်းတၢင်း (76) ဝၼ်းတဵမ် ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးသေ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ လႆႈပိုတ်ႇပၼ်မိူင်းၶိုၼ်းယဝ်ႉၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ယူႇသဝ်းၼႂ်းဝဵင်းဝူႇႁၢၼ်ႇ ဢမ်ႇယွမ်း (55,000) တေဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း ၵႂႃႇတၢင်ႇၸႄႈမိူင်း မိူၼ်ၼင်ႇ ၸႄႈမိူင်းၵႂၢင်ၸူဝ်၊ ၸႄႈမိူင်းၶျိူၼ်ၸိူၼ်ႉ၊ ၵုၼ်မႃႇၵၢဝ်ႉ၊ ၵုၼ်ႁွင်ႇၵွင်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉၵမ်ႈၼမ် ၼႆယဝ်ႉ။

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၽၢႆႇၵုမ်းၵမ် လွင်ႈၽႄႈလၢမ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် Coronavirus 2019 ဢမ်ႇၼၼ် COVID-19 ဝဵင်းဝူႇႁၢၼ်ႇ လၢတ်ႈဝႃႈ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း ဢမ်ႇဝႃႈသဵၼ်ႈတၢင်းလူတ်ႉၵႃး၊ လူတ်ႉၾႆး၊ တႃႈႁိူဝ်းမိၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉ တိုၵ်ႉသိုပ်ႇမီးလွင်ႈၵူတ်ႇထတ်းပၢႆးယူႇလီ ႁၢဝ်ႈႁႅင်းဝႆႉယူႇ ယွၼ်ႉဝႃႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ဢမ်ႇပႆႇလႆႈႁၢႆၶၢတ်ႇၵႂႃႇတင်းမူတ်း၊ ၵူၺ်းၵႃႈ လွင်ႈဢၼ်လႆႈပိုတ်ႇပၼ်ဝဵင်း ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃးၶဝ်ႈဢွၵ်ႈဝဵင်း လႆႈၼႆႉ တေၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈပၢႆးမၢၵ်ႈမီး တိူဝ်းလီၶိုၼ်ႈမႃးၽွင်ႈယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၸူဝ်ႈၽွင်းယၢမ်း တီႈၵုၼ်ယူႇရူပ်ႇ လႄႈ ၵုၼ်ဢမေႇရိၵတွၼ်ႈၼိူဝ် တိုၵ်ႉမီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ် COVID-19 ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼိုင်ႈဝၼ်းလႂ် ၼပ်ႉႁူဝ်သႅၼ်ၵေႃႉယူႇၼၼ်ႉ တီႈၸႄႈဝဵင်းဝူႇႁၢၼ်ႇ ဢၼ်ပဵၼ်မိူင်းတႄႇၵူတ်ႇထူပ်းႁၼ် ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် Coronavirus 2019 ဢမ်ႇၼၼ် COVID-19 ဢိၵ်ႇၼႂ်းၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇတႄႉ မၢင်ဝၼ်းဢမ်ႇလႆႈႁၼ်ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ် တိူဝ်းၶိုၼ်ႈမႂ်ႇထႅင်ႈသေၵေႃႉ ယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း