ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း တေၵေႃႇသၢင်ႈပၢႆႉၶဝ်ႈဝဵင်း ဢၼ်မီးၽႃႇသႃႇလိၵ်ႈတႆး ဢင်းၵိတ်း လႄႈ မၢၼ်ႈ

ၼင်ႇႁိုဝ်ၾိင်ႈငႄႈၾိင်ႈထုင်းလိၵ်ႈလၢႆးတႆး ပေႃးတေဢမ်ႇသဝ်ႈဝဝ်းမွင် လႄႈ ႁႂ်ႈပေႃးပဵၼ်မိၵ်ႈမၢႆ ၾၢင်ႁၢင်ႈမိူင်းတႆး ၵိုၵ်းပိုၼ်းၵႂႃႇမိူဝ်းၼႃႈၼၼ်ႉ ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း တေၵေႃႇသၢင်ႈပၢႆႉၶဝ်ႈဝဵင်း ဢၼ်မီးၽႃႇသႃႇလိၵ်ႈတႆး လိၵ်ႈဢင်းၵိတ်း လႄႈ လိၵ်ႈမၢၼ်ႈ (3) ၽႃႇသႃႇၵႂႃႇဝႃႈၼႆ။

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ဢိၵ်ႇ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး (TYO) ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈသေ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း တေၵေႃႇသၢင်ႈပၢႆႉၶဝ်ႈဝဵင်း ဢၼ်မီးၽႃႇသႃႇလိၵ်ႈတႆး လိၵ်ႈဢင်းၵိတ်း လႄႈ လိၵ်ႈမၢၼ်ႈ တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ႁတ်း ဢိူင်ႇမိူင်းၵူဝ်း ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း တႃႈၶီႈလဵၵ်း-ၵဵင်းတုင် မိူင်းတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ပၢႆႉၶဝ်ႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ဢၼ်တေၵေႃႇသၢင်ႈၼႆႉ တၢင်းသုင် မီး 10 ထတ်း၊ တၢင်းၵႂၢင်ႈသမ်ႉ မီး 20 ထတ်း တေၶဵၼ်ႇတႅမ်ႈ လိၵ်ႈတႆး၊ လိၵ်ႈဢင်းၵိတ်း ဢိၵ်ႇ လိၵ်ႈမၢၼ်ႈ (3) ၽႃႇသႃႇလႄႈ  ၾၢင်ႁၢင်ႈပၢႆႉၶဝ်ႈဝဵင်းတႄႉ ပဵၼ်ၵွင် မွင်း သႅင်ႇ ၼူၵ်ႉတူဝ်း  ဢၼ်ပဵၼ်မိၵ်ႈမၢႆၾိင်ႈငႄႈၾိင်ႈထုင်း ၾၢင်ႁၢင်ႈမိူင်းတႆးသေ တေႁဵတ်းပႃးသူၼ်မွၵ်ႇ လွမ်ႉႁွပ်ႈပၢႆႉၶဝ်ႈဝဵင်း လႄႈ ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃး တေၸၢင်ႈထၢႆႇၶႅပ်းႁၢင်ႈ ပဵၼ်တီႈမၢႆတွင်းၼၼ်ႉၵေႃႈ တေႁဵတ်းပႃးဢွင်ႈတီႈ ဝႆႉလူတ်ႉၵႃး ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

တွၼ်ႈတႃႇတေၵေႃႇသၢင်ႈ ပၢႆႉၶဝ်ႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၼႆႉ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း လူႇငိုၼ်းထႆး 100,000 ဝၢတ်ႇ (ၼိုင်ႈသႅၼ်ဝၢတ်ႇ)၊ ပေႃးမႄႈၵူၼ်းမိူင်းသမ်ႉ ႁူမ်ႈၵၼ်လူႇငိုၼ်းထႆး 40,000 ဝၢတ်ႇ (သီႇမိုၼ်ႇဝၢတ်ႇ) ႁူမ်ႈတင်းမူတ်း မီးဝႆႉငိုၼ်းထႆး 140,000 ဝၢတ်ႇ (ၼိုင်ႈသႅၼ်သီႇမိုၼ်ႇဝၢတ်ႇ) သေ သင်ဝႃႈ ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၶႂ်ႈၶဝ်ႈပႃးလူႇတၢၼ်းၼႆ ၵပ်းသိုပ်ႇလႆႈတီႈ မၢႆၽူင်းမၢၼ်ႈ 09 5241814 ဢမ်ႇၼၼ် 09 250262151 ၼႆႉ လႆႈယူႇ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 16 January 2021 (လိူၼ်ၵမ်မႂ်ႇ 4 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၼၼ်ႉ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ဢိၵ်ႇ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး (TYO) ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈသေ ပၢင်းဢဝ်သင်ႇၶၸဝ်ႈ ပၼ်မင်ႇၵလႃႇ ဢွင်ႈတီႈဢၼ်တေၵေႃႇသၢင်ႈ ပၢႆႉၶဝ်ႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Photo – ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး (TYO) ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း