ဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ပိၵ်ႉဢိုတ်းၵၢတ်ႇ လၢၼ်ႉတၢင်းၶၢႆၵူႈပိူင် တႃႇၶၢဝ်းတၢင်းသွင်ဝူင်ႈ

တႃႇၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈၵုမ်းထိင်း လွင်ႈၽႄႈလၢမ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼႆသေ ဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း လႆႈပိၵ်ႉဢိုတ်းၵၢတ်ႇ လၢၼ်ႉတၢင်းၶၢႆၵူႈပိူင် တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 14 ဝၼ်း ဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်းၼင်ႇၶေႃႈတူၵ်းလူင်း ပၢင်ၵုမ်ၶွမ်ႇမတီႇ ၽၢႆႇႁဵတ်းသၢင်ႈၼႂ်းငဝ်းလၢႆးၶိုၵ်ႉၶၢၵ်ႉ လႄႈ ႁႄႉၵင်ႈၵုမ်းထႅင်း COVID-19 ဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ဢၼ်လႆႈၸတ်းႁဵတ်း မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 18 September 2021 ၼၼ်ႉသေ လႆႈပိၵ်ႉဢိုတ်းၵၢတ်ႇ လၢၼ်ႉတၢင်းၶၢႆၵူႈပိူင် တင်ႈတႄႇ ဝၼ်းထီႉ 19 September 2021 တေႃႇထိုင် ဝၼ်းထီႉ 2 October 2021 ၶၢဝ်းတၢင်း 14 ဝၼ်းလႄႈ ဢၼ်ပဵၼ်ၽၵ်းယိူဝ်ႈၼၢင်းၶဵဝ် ၼိူဝ်ႉပႃ တႄႉၵေႃႈ ပၼ်သိုဝ်ႉၶၢႆၸွမ်းၶၢင်ႈတၢင်း ဢၼ်မီးတီႈၽၢႆႇၼႃႈ ဝတ်ႉမူၺ်ႇတေႃႇ ဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇၼၼ်ႉဝႆႉၸူဝ်ႈၶၢဝ်း ဝႃႈၼႆ။

Photo – Sai Tun La

ၵူၼ်းမိူင်းဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၼႄဝႃႈ လွင်ႈတၢင်းဢၼ်လႆႈပိၵ်ႉဢိုတ်းၵၢတ်ႇ လၢၼ်ႉတၢင်းၶၢႆၵူႈပိူင်ၼႆႉတႄႉၵေႃႈ ၵွပ်ႈဝႃႈၼႂ်းဝူင်ႈဝၢင်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19  တီႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ တိူဝ်းၼမ်မႃးသေ ႁူမ်ႈၵူၼ်းပဵၼ် မီး 230 ၵေႃႉ၊ ဢၼ်လႆႈသႂ်ႇၶိူင်ႈထူၺ်ႈၸႂ် Oxygen မီး 9 ၵေႃႉ ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေၼၼ်ႉ ၵူၼ်းဢၼ်မီးလွင်ႈထၢင်ႇထိူမ်ဝႃႈ တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၵေႃႈ ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်းၸႅတ်ႈတူၺ်းတီႈ ႁူင်းယႃဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇဢေႃႈ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်းဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ယင်းထတ်းသၢင်လၢတ်ႈၼႄဝႃႈ ၸွမ်းၼင်ႇတၢင်းႁၼ်ထိုင် ၶႃႈတႄႉၵေႃႈ လၢၼ်ႉတၢင်းၶၢႆၼႆႉ သင်ပၼ်သိုဝ်ႉၶၢႆၼႂ်းၵၢတ်ႇလူင် ဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ လႄႈသင် ပၼ်သိုဝ်ႉၶၢႆ ၸွမ်းၶၢင်ႈတၢင်း တီႈႁိမ်းဝတ်ႉမူၺ်ႇတေႃႇၵေႃႈလီ ၸဝ်ႈတၢင်းၶၢႆ လႄႈ ၵူၼ်းသိုဝ်ႉၶဝ် ယူႇႁၢင်ႇၵႆၵၼ် 6 ထတ်း သိုဝ်ႉၶၢႆ ၸွမ်းၼင်ႇ ၶေႃႈၼႄႉၼမ်း ပၢႆးယူႇလီ COVID-19 မီးၼၼ်ႉၼႆၵေႃႈ တေလီယူႇၶႃႈ၊ ၵမ်းၼႆႉသမ်ႉ ဢၼ်ၸႂ်ႈၸိူင်ႉၼၼ် ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ်ၵေႃႈ မၵ်းမၼ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်း ဢွၵ်ႇႁိူၼ်းလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈ ႁိမ်းၵၼ်မႃးသိုဝ်ႉၶၢႆ တီႈၵၢတ်ႇၽၵ်းယိူဝ်ႈၼၢင်းၶဵဝ် ၸွမ်းၶၢင်ႈသဵၼ်ႈတၢင်း တီႈႁိမ်းဝတ်ႉမူၺ်ႇတေႃႇၼႆႉ သမ်ႉပေႃးၶႂ်ႈၵိုၼ်းသေ ၵၢတ်ႇလူင်ဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇယဝ်ႉၶႃႈ ပေႃးပဵၼ်ၸိူင်ႉၼႆတႄႉ ၵူဝ်ဝႃႈၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 တေတိတ်းၸပ်းၽႄႈလၢမ်းထႅင်ႈၵူၺ်းယဝ်ႈ လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

Photo – Sai Tun La

တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 20 September 2021 (ဝၼ်းလိူၼ်သိပ်းမူၼ်း ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 13:30 မူင်း ၸွမ်းၼင်ႇၶေႃႈမုၼ်း – www.worldometers.info/coronavirus/ ဢွၵ်ႇဝႆႉၼၼ်ႉ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ႁူမ်ႈတင်းသဵင်ႈ မီး 446,573 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ မီး 17,073 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းပဵၼ်ဢၼ်ယူတ်းယႃ ၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်းသေ လႆႈလူင်းႁူင်းယႃသမ်ႉ မီး 398,220 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း