ဝဵင်းၵဵင်းတုင် ပူၵ်းပၵ်းႁုၼ်ႇႁၢင်ႈ ၸဝ်ႈၶူးမေႃတႆး ၸဝ်ႈမႁႃႇၶၼၢၼ် ႁိုဝ် ၸဝ်ႈၾႃႉၵဵင်းတုင်

ၼင်ႇႁိုဝ် လုၵ်ႈလၢၼ်ၸိူဝ်းမႃးၽၢႆႇလင် ပေႃးတေလႆႈႁူႉ ၸဝ်ႈၶူးမေႃတႆး ၸဝ်ႈမႁႃႇၶၼၢၼ် ဢၼ်ပဵၼ်ၸဝ်ႈၾႃႉၵဵင်းတုင် ပႃးထီႉ 32 လႄႈ တႃႇပဵၼ်မဵတ်ႇမၢႆၵိုၵ်းပိုၼ်းၼႆသေ ဝဵင်းၵဵင်းတုင် ပူၵ်းပၵ်းႁုၼ်ႇႁၢင်ႈ ၸဝ်ႈမႁႃႇၶၼၢၼ်။

ၵူၼ်းမိူင်းဝဵင်းၵဵင်းတုင်ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၼႄတီႈ တႆးလွတ်ႈလႅဝ်းဝႃႈ ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈၸဝ်ႈၶူးမေႃတႆး ၸဝ်ႈမႁႃႇၶၼၢၼ် ႁိုဝ် ၸဝ်ႈၾႃႉၵဵင်းတုင်ၼႆႉ ႁဵတ်းတီႈဝဵင်းမၢၼ်းတလေး တင်ႈတႄႇ မိူဝ်ႈလိူၼ် June 2020 သေ လႆႈႁဵတ်းၶၢဝ်းတၢင်းသၢမ်လိူၼ် ပဵၼ်ဢၼ်ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်းယဝ်ႉလႄႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 15 September 2020 (လိူၼ်ၵဝ်ႈလွင်ႈ 13 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၶွမ်ႇမတီႇ ႁဵတ်းႁုၼ်ႇႁၢင်ႈၸဝ်ႈမႁႃႇၶၼၢၼ် ဝဵင်းၵဵင်းတုင် ဢဝ်လူတ်ႉၵႃး ၵႂႃႇတေႃႉတၢင်ႇႁုၼ်ႇႁၢင်ႈ ၸဝ်ႈမႁႃႇၶၼၢၼ် တီႈဝဵင်းမၢၼ်းတလေးသေ  ပွၵ်ႈမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 19 September 2020 မႃးၼွၼ်းတီႈပၢႆႉၶဝ်ႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 20 September 2020 (လိူၼ်သိပ်းမႂ်ႇ 4 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 09 : 00 မူင်း သမ်ႉ ယူႇတီႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း၊ ၶွမ်ႇမတီႇ ႁၵ်ႉသႃပႂ်ႉပႃးၶူဝ်းၶွင်ၵဝ်ႇၵႄႇၵိုၵ်းပိုၼ်း၊ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး (TYO) ဝဵင်းၵဵင်းတုင် ႁူမ်ႈၵၼ်ဢဝ်လူတ်ႉၵႃး ၶိုၼ်းၵႂႃႇႁပ်ႉဢဝ်ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈ ၸဝ်ႈမႁႃႇၶၼၢၼ် တီႈပၢႆႉၶဝ်ႈဝဵင်းၵဵင်းတုင်သေ ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈၸဝ်ႈမႁႃႇၶၼၢၼ်ၼႆႉ လႆႈႁဵတ်းဝႆႉသွင်ဢၼ် ဢၼ်ၼိုင်ႈပဵၼ်ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈၸုၵ်း တူဝ်တဵမ်တဵမ် ထႅင်ႈဢၼ်ၼိုင်ႈသမ်ႉ ပဵၼ်ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈၶိုင်ႈတူဝ်၊ ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈၶိုင်ႈတူဝ်မၼ်းၸဝ်ႈတႄႉ ႁဝ်းၶႃႈလႆႈၵႂႃႇႁပ်ႉဢဝ်မႃးသေ ပူၵ်းပၵ်းဝႆႉတီႈ ၽၵ်းတူဝဵင်းပႃႇလႅင် ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်းယဝ်ႉ၊ ဢၼ်ပဵၼ်ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈၸုၵ်းသမ်ႉ တေပူၵ်းပၵ်းတီႈ ဝၢင်းႁူဝ်ၵၢတ်ႇ ဝဵင်းၵဵင်းတုင်ၼႆသေတႃႉ ဢွင်ႈတီႈဢၼ်တေဝႆႉႁုၼ်ႇႁၢင်ႈ ႁဵတ်းပႆႇယဝ်ႉတူဝ်ႈလႄႈ ႁဝ်းၶႃႈပႆႇလႆႈပူၵ်းတင်ႈ ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈၸုၵ်းၼႆႉ ယၢမ်းၽွင်းတေႃႈလဵဝ် တိုၵ်ႉဢဝ်ဝႆႉတီႈ ဝတ်ႉၵဵင်းၸၼ်ယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈ ၸဝ်ႈမႁႃႇၶၼၢၼ် ႁိုဝ် ၸဝ်ႈၾႃႉၵဵင်းတုင်ၼႆႉ ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈၸုၵ်း ဢၼ်တေပူၵ်းပၵ်းတီႈ ဝၢင်းႁူဝ်ၵၢတ်ႇၼၼ်ႉ ဢဝ်တွင်းလမ်လေႃႇႁဵတ်းဝႆႉ၊ တၢင်းသုင်ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈမီး 9 ထတ်းပၢႆ၊ ပိုၼ်ႉၶၢမ်ႇတီႈတမ်းႁုၼ်ႇႁၢင်ႈ တၢင်းသုင်မီး 8 ထတ်းပၢႆ၊ ႁဵတ်းပႃးသူၼ်မွၵ်ႇ လွမ်ႉႁွပ်ႈႁုၼ်ႇႁၢင်ႈ လႄႈ ၼႂ်းဝၢင်းသူၼ်မွၵ်ႇ သိူဝ်ႇၶႅပ်းမၢၵ်ႇႁိၼ် ဢိၵ်ႇတင်း လွမ်ႉႁူဝ်ႉဝႆႉ တင်းသီႇၼႃႈ ႁူမ်ႈတင်းမူတ်း တူၵ်းမႅၼ်ႈသၢင်ႉငိုၼ်း 120,000,000 (ၼိုင်ႈပၢၵ်ႇသၢဝ်းလၢၼ်ႉပျႃး) ၼႆယဝ်ႉ။

ၸဝ်ႈတႃႇၼ ဢၼ်လူႇႁုၼ်ႇႁၢင်ႈ ၸဝ်ႈၶူးမေႃတႆး ၸဝ်ႈမႁႃႇၶၼၢၼ် ႁိုဝ် ၸဝ်ႈၾႃႉၵဵင်းတုင်ၼႆႉ ပဵၼ်လုင်းၸၢႆးတိပ်ႉဢွၼ်ႇ (ၶွမ်ႇပၼီႇၼွင်တုင်) 20,000,000 (သၢဝ်းလၢၼ်ႉပျႃး)၊ ၸဝ်ႈတႃႇၼ ဢၼ်လူႇတၢၼ်း တႅၼ်ႈၵႅဝ်ႈ ဢိၵ်ႇတင်ႇ ၶဵင်ႇပူးၸႃး ပီႈၸၢႆးၸၢႆး (မိုးသောက်ကြယ်) ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း 10,000,000 (သိပ်းလၢၼ်ႉပျႃး)၊ ပီႈၸၢႆးသႂ် (KM) ဝဵင်းၵဵင်းတုင် 10,000,000 (သိပ်းလၢၼ်ႉပျႃး) ၼႆယဝ်ႉ။

ဝဵင်းၵဵင်းတုင် ပူၵ်းပၵ်းႁုၼ်ႇႁၢင်ႈ ၸဝ်ႈၶူးမေႃတႆး ၸဝ်ႈမႁႃႇၶၼၢၼ် ႁိုဝ် ၸဝ်ႈၾႃႉၵဵင်းတုင်
ဝဵင်းၵဵင်းတုင် ပူၵ်းပၵ်းႁုၼ်ႇႁၢင်ႈ ၸဝ်ႈၶူးမေႃတႆး ၸဝ်ႈမႁႃႇၶၼၢၼ် ႁိုဝ် ၸဝ်ႈၾႃႉၵဵင်းတုင်

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း