ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ တေပိၵ်ႉဢိုတ်းဝဵင်း Lockdown ဝႆႉၸူဝ်ႈၶၢဝ်း

ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 တိတ်းၸပ်းၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈ ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေၵုမ်းထိင်းလႆႈၼၼ်ႉ ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ တေပိၵ်ႉဢိုတ်းဝဵင်း Lockdown ဝႆႉၸူဝ်ႈၶၢဝ်း ဝႃႈၼႆ။

ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ တေပိၵ်ႉဢိုတ်းဝဵင်း Lockdown ဝႆႉၸူဝ်ႈၶၢဝ်း ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ လၢတ်ႈၼႄတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ ၼႂ်းဝူင်ႈဝၢင်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 တီႈဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ တိူဝ်းၶိုၼ်ႈသုင်ႁႅင်းမႃးဢေႃႈ၊ ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈၵေႃႈ ၸွမ်းၼင်ႇၶေႃႈၼႄႉၼမ်း ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 မီးၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈမိုဝ်းႁဵတ်းသၢင်ႈၸွမ်းဢေႇမၢင်လႄႈ ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းထီႉ 9 September 2021 ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် တေတႄႇပိၵ်ႉဢိုတ်းဝဵင်း Lockdown ၵႂႃႇ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 7 ဝၼ်း ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း ပိၵ်ႉဢိုတ်းဝဵင်း Lockdown ဝႆႉၼၼ်ႉ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် တေပၼ်ဢွၵ်ႇႁိူၼ်း ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 06:00 မူင်း တေႃႇထိုင် 10:00 မူင်းၵူၺ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 5 September 2021 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၽူႈယိင်း ဢၼ်ပဵၼ်ၵူၼ်းထဝ်ႈဢႃႇယုယႂ်ႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လူႉသဵင်ႈၵႂႃႇတီႈၼႂ်းႁိူၼ်း ပွၵ်ႉပၢင်ႇသိမ်ႇ ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈလႄႈ ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီၶဝ်ၵေႃႈ လႆႈဢဝ်ၶိူင်ႈၵူတ်ႇထတ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်း RDT Test ၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်းၸႅတ်ႈတူၺ်း ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆၼၼ်ႉသေ လႆႈႁူႉဝႃႈ တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼႆယဝ်ႉ။

ၸွမ်းၼင်ႇ ၸုမ်းပရႁိတ ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈၶဝ် လႆႈတႅမ်ႈတၢင်ႇပိုၼ်ၽႄႈဝႆႉၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 7 September 2021 ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီၶဝ် လႆႈဢဝ်ၶိူင်ႈၵူတ်ႇထတ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်း RDT Test ၵူတ်ႇထတ်းၸႅတ်ႈတူၺ်း ၵူၼ်းဢၼ်ယၢမ်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉ ယူႇႁိမ်းၸမ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 လႄႈ ၵူၼ်းဢၼ်ထၢင်ႇထိူမ်ဝႃႈ တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 တႃႇ 28 ၵေႃႉသေ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ထူပ်းႁၼ်ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ထႅင်ႈ 4 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တီႈဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈၼႆႉ တေႃႇထိုင် ဝၼ်းထီႉ 7 September 2021 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ႁူမ်ႈတင်းမူတ်း မီး 250 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းပဵၼ်ဢၼ်လူႉသဵင်ႈတၢႆသမ်ႉ မီး 21 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းပဵၼ်ဢၼ်ယူတ်းယႃ ၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်းသေ လႆႈလူင်းႁူင်းယႃသမ်ႉ မီး 185 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢၼ်ယူတ်းယႃတူဝ်တီႈႁူင်းယႃ ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ႁၢႆလီၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်းသေ မေႃယႃၶဝ် ၶိုၼ်းႁႂ်ႈပွၵ်ႈမိူဝ်း ၵဵပ်းတူဝ်ယူႇတီႈႁိူၼ်း ပွၵ်ႉၵတ်းယဵၼ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ လူႇသဵင်ႈၵႂႃႇ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 8 September 2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်လႄႈ ယူႇတီႈ ၸုမ်းပရႁိတၶဝ် လႆႈဢဝ်လူတ်ႉၵႃး ၵႂႃႇတေႃႇတၢင်ႇၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆသေ သၢင်းၵျူဝ်ႇၽဝ်ၾႆးတီႈ ပႃႇႁဵဝ်ႈ ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 8 September 2021 (လိူၼ်သိပ်းမႂ်ႇ 3 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10:30 မူင်း ၸွမ်းၼင်ႇၶေႃႈမုၼ်း – www.worldometers.info/coronavirus/ ဢွၵ်ႇဝႆႉၼၼ်ႉ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ႁူမ်ႈတင်းသဵင်ႈ မီး 420,402 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ မီး 16,082 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းပဵၼ်ဢၼ်ယူတ်းယႃ ၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်းသေ လႆႈလူင်းႁူင်းယႃသမ်ႉ မီး 368,066 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 တိတ်းၸပ်းၽႄႈလၢမ်းယူႇၵူႈဝၼ်းလႄႈ ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီၶဝ်ၵေႃႈ တိုၵ်းသူၼ်းပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းဝႃႈ ပေႃးဢမ်ႇလွင်ႈယႂ်ႇ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈႁိူၼ်းယေး၊ သင်ဝႃႈႁိပ်ႈၼႅတ်ႈဢမ်ႇၵႂႃႇဢမ်ႇပဵၼ်ၼႆၵေႃႈ ႁႂ်ႈသႂ်ႇၽႃႈတူမ်းသူပ်းသေ ၸွင်ႇၵွႆႈဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈႁိူၼ်းယေး၊ ယႃႇယူႇတီႈၵူၼ်းၵိုၼ်းၶွၼ်ႈၼမ်၊ ၵႆႉသုၵ်ႈလၢင်ႉသီမိုဝ်း ႁႂ်ႈမူတ်းသႂ်၊ ႁႂ်ႈႁဵတ်းၸွမ်းၼင်ႇ ၶေႃႈၼႄႉၼမ်း ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၽဵၼ်ႈၽဵၼ်ႈ၊ ပေႃးမီးသၢႆငၢႆ ဢမ်ႇယူႇလီၼႆၵေႃႈ ႁႂ်ႈၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်းတီႈႁူင်းယႃၵမ်းလဵဝ် ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း