ဝဵင်းၼိဝ်းယွၵ်ႉ ၸိုင်ႈမိူင်းဢမေရိၵၢၼ်ႇ ဝၼ်းလဵဝ် ၵူၼ်းပဵၼ်တိူဝ်းၶိုၼ်ႈ ၸမ် (9,000) ၵေႃႉ

ငဝ်းလၢႆး ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 တီႈၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၼမ်တိူဝ်းၶိုၼ်ႈ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼိုင်ႈဝၼ်းလႂ် ဢမ်ႇယွမ်း (20,000) ပၢႆ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ မီးၵူၼ်းပဵၼ်ၼမ်သေ ၵူႈမိူင်းမိူင်း သုင်ထိုင် (188,592) ၵေႃႉ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 01 April 2020 သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ CNN တႅမ်ႈတၢင်ႇၼႄဝႆႉဝႃႈ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် Coronavirus 2019 ဢမ်ႇၼၼ် COVID-19 တီႈၼႂ်းၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ပဵၼ်ဢၼ်လီတူၵ်းၸႂ် ယွၼ်ႉၵူၼ်းပဵၼ် ၵိုင်ႉၵၢင်ႉတိူဝ်းၼမ်ၶိုၼ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၸမ်ထိုင် 2 သႅၼ်ယဝ်ႉ လႄႈ  မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 31 March 2020 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ တူဝ်ႇၼႄႇ ထရမ်ႉ ၵေႃႈ လႆႈပိုၼ်ႇၽၢဝ်ႇ ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ မီးလွင်ႈႁၢင်ႈႁႅၼ်း ၼင်ႇႁိုဝ်တေႁပ်ႉမိုဝ်းလႆႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ဢၼ်တိုၵ်ႉသိုပ်ႇၽႄႈလၢမ်း ၵူႈဝၼ်းၶိုၼ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ယင်းသိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ တေၸၢင်ႈလႆႈႁူပ်ႉထူပ်း လွင်ႈၸဵပ်းသႅပ်ႇ၊ လွင်ႈမွင်ၸႂ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းထႅင်ႈ 2 ဝူင်ႈ တၢင်းၼႃႈၼႆႉ ယွၼ်ႉၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 သေ တေၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လူႉသဵင်ႈတၢႆ (100,000 – 200,000) ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 01 April 2020 တီႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ (24,742) ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းပဵၼ် တင်းမူတ်းမီး (188,592) ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉတၢႆ တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ (912) ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ တင်းမူတ်းမီး (4,053) ၵေႃႉ၊ ၼႂ်းၸႄႈမိူင်းၼိဝ်းယွၵ်ႉ မီးၵူၼ်းပဵၼ် လႄႈ ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆၼမ်သုတ်း ၼႂ်းၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

တီႈမိူင်းဢီႇတလီႇ မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ (4,053) ၵေႃႉ၊ ႁူမ်ႈၵူၼ်းပဵၼ် တင်းမူတ်းမီး (105,792        ) ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉတၢႆ တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ (837) ၵေႃႉ၊ မိူင်းသပဵၼ်ႇ ၵူၼ်းပဵၼ် တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ (7,967) ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းပဵၼ် တင်းမူတ်းမီး (95,923) ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉတၢႆ တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ (748) ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းလူႉတၢႆတင်းမူတ်းမီး (8,464) ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 01 April 2020 ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၽႄႈလၢမ်းၸွတ်ႇတူဝ်ႈၵႂႃႇ (203) မိူင်း၊ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတင်းပဵၼ် COVID-19 တင်းမူတ်းမီး (860,696) ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉတၢႆ တင်းလုမ်ႈၾႃႉ မီး (42,352) ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းဢၼ်ယူတ်းယႃသေ ၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်း (178,537) ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

(ၶေႃႈမုၼ်း ဝၼ်းထီႉ 01 April 2020 ၶၢဝ်းယၢမ်း 15:10 မူင်း)

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း