ဝၢၼ်ႈဢွၼ်ႇႁဝ်း တီႈယၢမ်ႈၵတ်းယဵၼ် ယဵၼ်းပဵၼ်ထိူၼ်ႇ ၵႂႃႇလွႆးလွႆး

ဝၢၼ်ႈဢွၼ်ႇႁဝ်းတီႈယၢမ်ႈၵတ်းယဵၼ် ယဵၼ်းပဵၼ်ထိူၼ်ႇၵႂႃႇလွႆးလွႆး ၸိုင်ဝႃႈ တႆးႁဝ်းလုၵ့်တီႈ ႁေႃသႅင်ႁေႃၶမ်းမႃးလႃႇ၊ ယွၼ်ႉသင် ဝၢၼ်ႈဢွၼ်ႇႁဝ်း တီႈဢၼ်ယၢမ်ႈၵတ်းယဵၼ်ၸိုင် သမ်ႉယဵၼ်းပဵၼ် ထိူၼ်ႇၵႂႃႇၵမ်းလွႆးလွႆးယဝ်ႉလႃႇ၊ ယွၼ့်သင်ၶိူဝ်းယႂ်ႇၶိူဝ်းလူင်ၸိုင်သမ်ႉ ယဵၼ်းပဵၼ်ၶိူဝ်းဢွၼ်ႇတႅမ်ႇယေႃႈၵႂႃႇ ၵမ်းလွႆးလွႆး ယွၼ်ႉသင်ၶိူဝ်းၸဝ်ႈၶိူဝ်းၶုၼ်ၶိူဝ်းၸွမ်ၸိုင်သမ်ႉ ယဵၼ်းပဵၼ်ၶိူဝ်းၶႃႈၵႂႃႇၵမ်းလွႆးလွႆး၊ ၶိူဝ်းဢၼ်ယၢမ်ႈမီးႁေႃသႅင်ႁေႃၶမ်း ယၢမ်ႈႁိူဝ်ႈႁိူင်းမႃးၶၢဝ်းႁိုင်ၼၼ့် ၸိုင်သမ်ႉ ယဵၼ်းပဵၼ်ၶိူဝ်းဢွၼ်ႇ ၶိူဝ်းဢၼ်တူၵ်းတႅမ်ႇတႅမ်ႇယေႃႈၸူမ်လိၼ်ၵႂႃႇၵမ်းလွႆးလွႆး၊ တႆးႁဝ်းႁဵတ်းႁိုဝ်တင်ႈႁေႃသႅင်မႃး တႆးႁဝ်းႁဵတ်း ႁိုဝ်လူမ်ႉၸူမ်ၵူၼ်ႇပင်းလူႉၵွႆ တႅၵ်ႇယၢႆႈၽၢတ်ႇၽေ သူၼ်ႈသဵၼ်းသၢၼ် ယဵၼ်းႁၢႆလၢႆၵႂႃႇၵမ်းလွႆးလွႆး၊ မိူင်းတႆး လူင်ႁဝ်းၼႆႉ မၢၵ်ႈမီးၵူႈၸိူဝ်းၵူႈလွင်ႈယူႇ ၵူၺ်းၵႃႈ သင်ဝႃႈႁဝ်းယၵ်ႉတူၺ်းၶိုၼ်း ၶိူဝ်းၵူၼ်းတႆးႁဝ်းတႄႉ မိူၼ်ၵူၼ်းၵွတ်းၽၢၼ်ၼႃႇ ထိုင်တီႈလႆႈဢွၵ်ႇၽၢတ်ႇဝၢၼ်ႈမိူင်းတႆးၵႂႃႇၵေႃႈ မီးတင်းၼမ် တီႈတႄႉမၼ်း တႆးႁဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇလႆႈၽၢၼ်သင် လိူဝ်သေၽၢၼ်လွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈ၊ တႆးႁဝ်းၼႆႉ ဢၼ်မၢၵ်ႈမီးၼႃႇသေပိူၼ်ႈသမ်ႉ မီးမႃႇၼယႂ်ႇတေႃးသယႂ်ႇ၊ မီးၼမ်ႉၸႂ်ပႅတ်ႈလၢႆၼမ် မီးၼမ်ႉၸႂ်ၶႂ်ႈယႃႉတႆးၶိုၼ်းၵူၺ်းလႄႈ တၢင်းဝူၼ်ႉတႆးႁဝ်းၼႆႉ ၽႂ်တိုၼ်းဢမ်ႇၸွႆႈလႅၵ်ႈပၼ်လႆႈလႃးလႃး၊ ၸိူဝ်းႁဝ်းႁႃးၸွင်ႇယၢမ်ႈ သွၵ်ႈႁႃၶေႃႈတွပ်ႇ ဢဝ်ပဵၼ်တွၼ်ႈသွၼ်ယူႇႁိုဝ်။

ယွၼ်ႉပၢႆးဝူၼ်ႉဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ်လႄႈ လၢႆးႁဵတ်း‌သၢင်ႈႁဝ်းၵေႃႈပိူင်ႈၵၼ် ပေႃးၵၢၼ်ႁဝ်းပိူင်ႈၵၼ်မႃးၵေႃႈ ယိူင်းဢၢၼ်းႁဝ်းၼၼ်ႉ တိုၼ်းဢမ်ႇထိုင်တီႈလႆႈ၊ ၼေႇဝိၼ်း တႄႇယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈမႃး မိူဝ်ႈပီႊ 1962 မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ယဵၼ်းပဵၼ်မိူင်းဢၼ်ဢဝ်သိုၵ်းသေၵုမ်းၵမ်မႃး ထိုင်မႃးပီႊ 1990 ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်း ၼႂ်းမိူင်းမိပ်ႇငႅၼ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸင်ႇယွမ်းႁႂ်ႈမီးပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈဝူၼ်ႉဝႃႈ‌ တေဢွင်ႇပေႉၼႆသေ ၸင်ႇလႆႈပၼ်ႁႅင်းပႃႇတီႇႁူင်းၶဝ်ႈ National Unity Party – NUP ၵူၺ်းၵႃႈ ၽၢႆႇပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း NLD လႆႈပေ့ၵႂႃႇ 72.6% သဵင်သေ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇယွမ်း ႁပ်ႉလႄႈ ၶိုၼ်းယိုတ်းဢဝ်ဢၢမ်းၼၢတ်ႈသိုပ်ႇဢုပ်ႉဝၢၼ်ႈဢုပ်ႉမိူင်းမႃးထႅင်ႈ 21 ပီႊ တေႃႇထိုင်ပီ 2010 ၊ ထိုင်မႃးၼႂ်းပီႊ 2015 ၼၼ်ႉၵေႃႈ မီးပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈလႄႈ ၽၢႆႇ ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း NLD ဢွင်ႇပေ့ထႅင်ႈသေ ပွၵ်ႈၼႆတႄႉ လႆႈပဵၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမႃး ပွၵ်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ၼႂ်ႁွပ်ႈ 54 ပီႊၼႆယဝ်ႉ။ ဝၢႆးပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 NLD ပေႉထႅင်ႈတင်းမိူင်းသေ ထိုင်မႃးၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 1 February 2021 တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ် မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇဢွၼ်ႁူဝ်ၼၼ်ႉ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈၶိုၼ်းထႅင်ႈလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵၢၼ်မိူင်းဢမ်ႇၼိမ်သဝ်း ၵူၼ်းမိူင်းထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းလူႉႁၢႆတၢႆၵႂႃႇတင်းၼမ် ယဝ်ႉ။

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈသမ်ႉ ဢဝ်ႁႅင်းသိုၵ်းပဵၼ်ယႂ်ႇ မီး‌ ၶႄႇ လႄႈ ရၢတ်ႉသျႃး ယူႇၽၢႆႇလင်ၵမ်ႉထႅမ်ပၼ်ႁႅင်း‌သေ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈမႃး လၢႆပွၵ်ႈလၢႆၵမ်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ လႆႈလူႉယႂ်ႇသုမ်းၼမ် ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၵေႃႈတူၵ်း၊ ဝၢၼ်ႈမိူင်းလုၵ်ႉပဵၼ်ၾႆး ၵူၼ်းမိူင်းႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉယၢပ်ႇ (ဢၼ်ယၢပ်ႇလိူဝ်ပိူၼ်ႈ ၼၼ်ႉတႄႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းသၼ်လွႆႁဝ်းယဝ်ႉ) ၊ ၼင်ႇႁိုဝ်ႁဝ်းတေယူႇသဝ်းၵႂႃႇၸွမ်း ၵၼ်လႆႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇဝႃႈတေပဵၼ် ၵၢၼ်မိူင်း ၵၢၼ်သိုၵ်း ၵၢၼ်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ၵၢၼ်သင်ၵေႃႈလီ လီၶတ်းၸႂ် ဢဝ်လွင်ႈလွၵ်းလၢႆးလီသေ ႁူမ်ႈၵၼ်ၵႂႃႇ ႁဝ်းၼင်ႇၵၼ် လီမေႃယိူၼ်ႉၵၼ်ႈတေႃႇၵၼ် ႁဝ်းလီၶိုင်ဝႆႉမိူဝ်ႈၼႆႉ ပိူင်တႅၵ်ႈမၼ်း မိူၼ်ၼင်ႇ မိူဝ်ႈပီႊ 1947 ၼၼ်ႉ တႆးႁဝ်းမီးႁႅင်းၽၢႆႇၵၢၼ်မိူင်းသေတႃႉ ဢမ်ႇမီးတပ်ႉသိုၵ်းႁင်းၶေႃၶေႃလႄႈ လႆႈဢဝ်ၵၢင်ၸႂ်ပိူၼ်ႈဝႃႈမူတ်းမူတ်း လႆႈဢေႃႈၸွမ်းပိူၼ်ႈၵူၺ်းၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ၊ ထိုင်မႃးပၢၼ်သူၶဝ်ႁဝ်းႁႃးၼႆႉ မီးတပ်ႉသိုၵ်းႁင်းၶေႃၶေႃ ႁဵတ်းသင်လႄႈ ဢမ်ႇဢဝ်ၸႂ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇထူၺ်ႈလႃႇ ႁဵတ်းသင်လႄႈပႆႇဢွင်ႇမၢၼ်လႃႇ? ၸႂ်ႈယူႇႁဝ်းမီးတပ်ႉသိုၵ်းႁင်းၶေႃၶေႃ ၵူၺ်းၵႃႈ တပ်ႉသိုၵ်းႁဝ်းမီးၼမ်ၵႂႃႇ ပဵၼ်လၢႆမူႇလၢႆၸုမ်းလၢႆတပ်ႉ တိုၵ်ႉပဵၼ်ဝႆႉတပ်ႉၵဝ် တပ်ႉမႂ်း ၸုမ်းၵဝ်ၸုမ်းမႂ်း ၵူၼ်းၵဝ်ၵူၼ်းမႂ်း ၼႃႈတီႈၵဝ် ၼႃႈတီႈမႂ်းယူႇ‌၊ ပေႃးႁဝ်း ဢမ်ႇယိူၼ်ႉၵၼ်ႈတေႃႇၵၼ်လႆႈပေႃးၼႆ ၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈႁဝ်း ဢမ်ႇမီးဝၢၼ်ႈမိူင်းယူႇ တေႁဵတ်းႁႂ်ႈႁဝ်း တုၵ်ႉၶၵိၼ်းၸႂ်ၵႂႃႇထႅင်ႈၶၢဝ်းႁိုင်ၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ၊ ယႃႇဝႃႈဢဝ်ၵွၼ်းၶေႃလႃႈ ၵွၼ်းၸုမ်းၽႂ်ၸုမ်းမၼ်း ယင်းဢမ်ႇလႆႈ ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်း ယင်းဢမ်ႇၸၢင်ႈၸႂ်ယႂ်ႇ ၸုမ်းလႂ်လူးၵွၼ်ႇ မိူၼ်ၼင်ႇၵူၼ်းပဵၼ် တေတၢႆဢမ်ႇတၢႆ၊ တေႁၢႆၶႅၼ်းၼႆၵေႃႈ ဢမ်ႇႁၢႆၶႅၼ်းၼၼ်ႉၵူၺ်း၊ သင်ႁဝ်း မေႃဢွမ်ႇလွမ်ၽွမ်ႉသဵင် ပဵင်းပၢၵ်ႇၵၼ် ဢဝ်ၵၼ်ဝႃႈပႃးၵၼ်ပဵၼ် မေႃ‌တူၺ်းထိုင်လုမ်းလႃးၵၼ် မေႃႁၵ်ႉၵၼ် ပေႃးၼႆ ဢမ်ႇလွတ်ႈလႅဝ်းၵွၼ်းၶေႃသေတႃႉ လွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်းၵတ်းယဵၼ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉတႄႉ တိုၼ်းတေလႆႈမႃးဢမ်ႇႁၢင်ႉ။

တႃႇတေပူၵ်းတင်ႈၸိုင်ႈမိူင်းဢဝ်ၵွၼ်းၶေႃၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးႁႅင်းသိုၵ်းပေႃးၼႆ တိုၼ်းဢမ်ႇလႆႈလႃးလႃး လွင်ႈၼႆႉၽႂ်ၽႂ်ၵေႃႈႁူႉယူႇ ၵူၺ်းမီးသိုၵ်းသေတႃႉ သမ်ႉမီးပဵၼ်ၵႂႃႇလၢႆမူႇလၢႆၸုမ်းၼႆတႄႉ ထုၵ်ႇၽူႈၶဵၼ်တူပ်းႁူဝ်လုပ်ႈၵွင်းလင်လဵၼ်ႈ ၵူၺ်း၊ တူၺ်းမိူင်းဢဵၼ်ႁႅင်းယႂ်ႇၶဝ်လႄႈ မီးႁႅင်းသိုၵ်း 2-3 လၢၼ်ႉၵေႃႉ သမ်ႉပၢႆမေႃႁဵတ်း ၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇဢၼ်ၶိုတ်းၸၼ်ႉၶိုတ်းၵၢပ်ႈ ၶိုတ်းၸႂ်မီးပႃးမၢၵ်ႇၼိဝ်း ၶလီးယႃးထႅင်ႈလူးၵွၼ်ႇ ပိူၼ်ႈယင်းၶတ်းၸႂ်ႁႃဢူၺ်းလီ။ ယွၼ်ႉၼၼ် မိူင်းၶဝ်ၸင်ႇမီးႁႅင်းသဵတ်ႈၵႃႈၶၼ် သုမ်ႇငမ်းၼိူဝ်မိူင်းပိူၼ်ႈလႆႈၼမ်ၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ၊ ႁဝ်းမႃးတူၺ်းၶိုၼ်း ငဝ်းလၢႆးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးႁဝ်း ငိူၼ်ႈငဝ်ႈပၼ်ႁႃတႄႇမႃးတီႈ တႆးႁဝ်းဢဝ်လွတ်ႈလႅဝ်းၵွၼ်းၶေႃၸွမ်းမၢၼ်ႈသေ ၸင်ႇႁူမ်ႈၵၼ် ပူၵ်းတင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မႃး ၵူၺ်းၽၢႆႇမၢၼ်ႈၶဝ်သမ်ႉ မီးလွင်ႈထၢင်ႇႁၢင်ႈ၊ ႁဵတ်းသင်ၵေႃႈမိူၼ် ဢူၵ်းမိူၼ်ၸႂ်ၶဝ်ၵူႈလွင်ႈ၊ တႃႇၵူၼ်းမိူင်းၸိုင်ႈတႆးႁဝ်းသမ်ႉ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈထၢင်ႇႁၢင်ႈသင်သေပိူင် ၸင်ႇလႆႈ ဢွၼ်ၵၼ်ယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၶိုၼ်း ဢၢၼ်းတိုၵ်းဢဝ် လွင်ႈထၢင်ႇႁၢင်ႈႁင်းၽႂ်မၼ်းယူႇ ဢမ်ႇဝႃႈၸုမ်းလႂ် မိူဝ်ႈတႄႇလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉတႄႉ ဢၢၼ်းတိုၵ်းဢဝ်လွတ်ႈလႅဝ်းၵွၼ်းၶေႃ တီႈမၢၼ်ႈၶဝ်ၼႆသေ တင်ႈၸုမ်းမႃးႁင်းၽႂ်မၼ်း ဝႃႈၼၼ်သေတႃႉ ၶၢဝ်းယၢမ်းပူၼ်ႉၵႂႃႇႁိုင် ၶိုင်ၵႂႃႇၶိုင်မႃး ႁဵတ်းၵႂႃႇႁဵတ်းမႃးသမ်ႉ ၼိုင်ႈႁိုင်ၼိုင်ႈယိူင်းဢၢၼ်းၸိူဝ်းၶဝ်ႁၢႆလၢႆၵႂႃႇပႅတ်ႈ။ လွတ်ႈလႅဝ်းၵွၼ်းၶေႃၼႆၵေႃႈ ယဵၼ်းပဵၼ်ၵေႃၽႂ်ၵေႃ‌မၼ်းပႅတ်ႈ ပေႃးဝႃႈသိုဝ်ႈသိုဝ်ႈၵေႃႈ လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉမႃးၸမ် 100 ပီႊယဝ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းတိုၵ်ႉလႆႈပၢႆႈ ၽေးပၢင်တိုၵ်း လႆႈတုၵ်ႉၶယၢပ်ႇၵိၼ်းယူႇၵူႈလွင်ႈလွင်ႈၼႆႉ ႁၼ်ၵၼ်မႃးႁင်းၽႂ်မၼ်း ယူႇ။

တူၺ်းပိုၼ်း မိူင်းပင်းၵလႃးတဵတ်ႉ လႄႈ ပႃႇၵီႇသတၢၼ်ႇ ဢဝ်လွတ်ႈလႅဝ်း တီႈဢၢင်းၵိတ်ႉ မိူဝ်ႈပီႊ 1947 ၼၼ်ႉသေ ႁွင်ႉဝႃႈ ပႃႇၵီႇသတၢၼ်ႇပွတ်းတူၵ်း လႄႈ ပႃႇၵီႇသတၢၼ်ႇပွတ်းဢွၵ်ႇၼႆယဝ်ႉ၊ ထိုင်မႃးမိူဝ်ႈပီႊ 1971 ပႃႇၵီႇသတၢၼ်ႇပွတ်းဢွၵ်ႇ ဢမ်ႇၶၢမ်ႇလႆႈ လွင်ႈၵဵပ်းၶွၼ်ႇႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၶွင်ပႃႇၵီႇသတၢၼ်ႇပွတ်းတူၵ်း ဢၼ်ပဵၼ် ငဝ်ႈၸိုင်ႈၼၼ်ႉသေ ၸင်ႇႁူမ်ႈၵၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၶိုၼ်းပႃႇၵီႇသတၢၼ်ႇပွတ်းတူၵ်း ၸႂ်ႉၶၢဝ်းယၢမ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ 9 လိူၼ်ၵူၺ်း ပွႆးတိုၵ်းယဝ်ႈတူဝ်ႈၵႂႃႇသေ တင်ႈမိူင်းပင်းၵလႃးတဵတ်ႉမႃး ႁၢၼ်ႉတေႃႇဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉယဝ်ႉ။ ပင်းၵလႃးတဵတ်ႉ ၸႂ်ႉၶၢဝ်းယၢမ်းပွတ်းပွတ်းသေ တင်ႈမိူင်းၵႂႃႇ တႆးႁဝ်းၼႆႉလူး ၸမ် 100 ပီႊမိူင်းယဝ်ႉ ယႃႇဝႃႈဢဝ်ၵွၼ်းၶေႃလႃႈ ၵွၼ်းၸုမ်းၽႂ်ၸုမ်းမၼ်းၵူၺ်းတိုၵ်ႉယၢပ်ႇယူႇ ၵူၼ်းမိူင်းတႆးႁဝ်းၵုမ်ႇလႆႈၶၢႆႉပၢႆႈ ၵႂႃႇတီႈၼိုင်ႈယဝ်ႉတီႈၼိုင်ႈယူႇတိၵ်းတိၵ်းၵူၺ်း။

တွၼ်ႈသွၼ်မီးၼမ်သေတႃႉ ပေႃးဢမ်ႇပွင်ႇၸႂ် ဢမ်ႇသူၼ်ၸႂ် ဢမ်ႇမေႃၸႂ်ႉတိုဝ်းမၼ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးၽွၼ်းလီသင် တေၶႅၼ်းဢဝ်တိုဝ်ႉတၢင်း လုတ်ႈၵႂႃႇတိၵ်းတိၵ်းၼၼ်ႉၵူၺ်း ၶႂ်ႈတိုၵ်းသူၼ်းဝႃႈ ယႃႇပေဢဝ်ၸႂ်တေႃးသ မႃႇၼ တႄႇငိူၼ်ႈငဝ်ႈသေႁဵတ်းၵၢၼ် ဢဝ်တၢင်းႁူႉသေ ႁဵတ်းၵၢၼ်လႄႈ ဝၼ်းၼိုင်ႈၸၢင်ႈထိုင်ယိူင်းမၢႆႁဝ်းလႆႈယူႇ၊ ဝႃႈၼၼ်သေတႃႉ ပေႃးတူၵ်ႇလၢတ်ႈ ၶႆႈၶိူဝ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၼႆ ၵမ်ႈၽွင်ႈႁႅင်းၸႂ်ပေႃးၶႂ်ႈတူၵ်း ၵမ်ႈၽွင်ႈပေႃးဢိမ်ႇၸၢၼ်ႈ မၢင်ၸိူဝ်းပေႃးၵွတ်းၽၢၼ် ၵမ်ႈၽွင်ႈပေႃး ဢမ်ႇၶႂ်ႈသိုပ်ႇႁဵတ်းၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၵႂႃႇ ၸွမ်းၵၼ်ယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းႁဝ်းၵမ်ႉၼမ်ၵႆႉလႄႇလၢတ်ႈဝႃႈ ၶႂ်ႈၸွႆႈဝၢၼ်ႈမိူင်းႁႂ်ႈလႆႈၵတ်းယဵၼ်ၼႆၵူၺ်း ႁၼ်မႄႈတီႈႁိူၼ်းလၢင်ႉဝၢၼ်ႇယူႇၼၼ်ႉသမ်ႉ ဢမ်ႇဝူၼ်ႉတႃႇတေၸွႆႈ၊ ၸုမ်းတႆးႁဝ်းၵႆႉလႄႇလၢတ်ႈ လွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈယူႇ သမ်ႉဢမ်ႇႁဵတ်းၼင်ႇ လၢႆးၽွမ်ႉႁူမ်ႈ၊ ပေႃးတိုပ်ႉသိုပ်ႇပဵၼ်ၼႆၵႂႃႇတႄႉ သူၵဝ်ႁဝ်းႁႃးပီႈၼွင်ႉ တိုၵ်ႉယူႇၵႆလွင်ႈတေႉ၊ တိုၵ်ႉယူႇႁၢင်ႇၵႆ လွတ်ႈလႅဝ်းၵွၼ်းၶေႃၼၼ်ႉယူႇ။

ပၢႆၵမ်−ၸၢႆးထုၼ်းလႃႉ

*** ပွင်ႈၵႂၢမ်းႁူဝ်ၼႆႉ ပဵၼ်ပၢႆးဝူၼ်ႉလႄႈတၢင်းႁၼ်ထိုင်သုၼ်ႇတူဝ် ၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈၵူၺ်း ဢမ်ႇၸႂ်ႈ​​ၶေႃႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း။

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း