ဝၢႆးပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တင်း KNU ယဝ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈတိူဝ်းလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၼႂ်းဝဵင်းမျႃႉဝတီႇ

ၸူဝ်ႈၽွင်းယၢမ်းၼႆႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဵၼ်ႁႅင်းတင်းၼမ် တိူဝ်းဢဝ်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၸွမ်းၼႂ်းဝဵင်းလႄႈ ၼွၵ်ႈဝဵင်းမျႃႉဝတီႇ မိူင်းယၢင်း ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် မိူင်းယၢင်း−မိူင်းထႆးတင်းၼမ်လႄႈ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ မႆႈၸႂ် ၵူဝ်လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၼႆယဝ်ႉ။

ၵူႈပွၵ်ႈတႄႉ ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် မိူင်းယၢင်း−မိူင်းထႆးၼၼ်ႉ တေလႆႈႁၼ်ၸုမ်းတပ်ႉပႂ်ႉလႅၼ်လိၼ် (BGF) ဢၼ် ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၸေႃးၶျိတ်ႉတူႇဢွၼ်ႁူဝ်ၼၼ်ႉ ဢဝ်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈဝႆႉၵူၺ်း၊ တႄႇဢဝ်ဝၼ်းထီႉ 11 December 2020 (လိူၼ်သိပ်းသွင်လွင်ႈ 12 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၼၼ်ႉမႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈတိူဝ်းလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈမႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်းၼႆယဝ်ႉ။

ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတႄႉလၢတ်ႈဝႃႈ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈတီႉၺွပ်းလႆႈၵႃးၵျႃႇပၢၼ်ႇ ဢၼ်လုၵ်ႉၽၢႆႇတၢင်း မိူင်းထႆးသေ လၵ်ႉတေႃႉတၢင်ႇၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်လႄႈ ၸင်ႇလႆႈဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈသေ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈတေႃႇလွင်း ႁူင်းၵႃႇသီႇ ၼူဝ်ႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉတႄႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်တင်း ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈသေ သိုပ်ႇႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၺ်းၵႃႈ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈတႄႉလၢတ်ႈဝႃႈ ဝၢႆးသေသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း တပ်ႉၸုမ်း (5) ႁူမ်ႈတုမ် ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်း/တပ်ႉသိုၵ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်း KNU/KNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၸွမ်းပိုၼ်ႉတီႈ မႄးဝၢႆႇ ၸႄႈတွၼ်ႈၽႃႇပုၼ်ႇမႃးၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸင်ႇမီးလွင်ႈၶဝ်ႈၵႂႃႇ ဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၸွမ်းဝဵင်းမျႃႉဝတီႇ ဝႃႈၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈလၢမ်းၶၢတ်ႈဝႃႈ တေပဵၼ်ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈလွင်ႈၵေႃႇသၢင်ႈ ဝဵင်းမႂ်ႇ ၼႂ်းဝဵင်းမျႃႉဝတီႇ မီးၼႃႈလိၼ်ငဝ်ႈၸိုင်ႈ တပ်ႉပႂ်ႉလႅၼ်လိၼ် (BGF)  ဢၼ်ပေႃႈလဵင်ႉလၢဝ်းပၢၼ်း ၶႄႇၶဝ် လူင်းတိုၼ်းလၢင်းသေၵေႃႇသၢင်ႈဝႆႉ မီးၸိုဝ်ႈဝႃႈ သူၺ်ႇၵူၵ်ႉၵူဝ်ႇၼၼ်ႉ ၽၢႆႇၵေႃႇသၢင်ႈဝဵင်းမႂ်ႇၶဝ် တိူဝ်းၶႂၢၵ်ႈတီႈလိၼ် ၼမ်လိူဝ်သေ ဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တမ်းဝၢင်းဝႆႉပၼ်ၼၼ်ႉၼႆယဝ်ႉ။

ၸွမ်းၼင်ႇသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇဝႆႉၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉဝႃႈ မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်းၼႆႉ ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် မိူင်းယၢင်း−မိူင်းထႆး ႁိမ်းႁွမ်းဝဵင်းမျႃႉဝတီႇလႄႈ တီႈဝဵင်းမႄႈသွတ်ႇ ၽၢႆႇမိူင်းထႆး တီႉၺွပ်းလႆႈ ယႃႈမဝ်းၵမ်တင်းၼမ် ႁူမ်ႈတင်း ၶိူင်ႈယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ဢၼ်တေသူင်ႇၵႂႃႇၶၢႆပၼ်ၼႂ်း မိူင်းရၶႅင်ႇၼႆလႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈလူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸွပ်ႇထၢမ်လွင်ႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸၢင်ႈပဵၼ်လႆႈယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ဝဵင်းမျႃႉဝတီႇ လၢတ်ႈဝႃႈ − လွင်ႈဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၸွမ်းပိုၼ်ႉတီႈဝဵင်းမျႃႉဝတီႇၼႆႉ ပဵၼ်ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ၽၢႆႇမိူင်းထႆးၶဝ် တိူဝ်းလွင်ႈႁူမ်ႈလူမ်ႈဝႆႉ၊ ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈၵေႃႈ ပေႃးတူၺ်းငဝ်းလၢႆးမိူင်းတႆး လႄႈ မိူင်းရၶႅင်ႇၵေႃႈ တေႁူႉၸႅင်ႈလႅင်းလီယူႇယွၼ်ႉသင်ၼႆ၊ သင်ဝႃႈ ၵူႈၽၢႆႇၽၢႆႇ ၾၢင်ႉသတိသေ တူင်ႉတိုၼ်ႇယူႇတႃႇသေႇတႄႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်းသင်တႄႉတႄႉၼင်ႇၵဝ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ပေႃးမႃးတူၺ်း ငဝ်းလၢႆးဝဵင်းမျႃႉဝတီႇ ၸူဝ်ႈၽွင်းယၢမ်းၼႆႉၼႆၸိုင် ဢွင်ႈတီႈၸိုဝ်ႈသဵင်လိုဝ်း၊ ဢွင်ႈတီႈဢၼ်လွင်ႈယႂ်ႇၵူႈတီႈတီႈ ၼႂ်းဝဵင်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈဝႆႉတင်းဝၼ်း၊ ပေႃးထိုင် ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်းၼႆၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ႁူမ်ႈၵၼ်သေ ဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈဝႆႉသေဢမ်ႇၵႃး ႁေႃႈၵႃးပၼ်ႇလဵပ်ႈ ပႂ်ႉယၢမ်းဝႆႉတႃႇသေႇ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း