ဝၢႆးပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈယဝ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ လူဝ်ႇၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ဝႆးဝႆး

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 9 November 2020 (လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းလွင်ႈ 9 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇယဝ်ႉလႄႈ လူဝ်ႇလႆႈၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၼင်ႇၶၼ်ၶၼ်ၽႂ်းၽႂ်းဝႃႈၼႆ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၼႂ်းလိူၼ်ထူၼ်ႈပႅတ်ႇ August 2020 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ လႆႈၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵုမ်လူင် ပၢင်လူင် (21) ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီႊ ပွၵ်ႈၵမ်း(4) လႄႈ တူၵ်းလူင်းႁူမ်ႈၵၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်မီးၶေႃႈလႆႈၸႂ် (54) ၶေႃႈၼၼ်ႉယဝ်ႉသေ ဢမ်ႇပႆႇၸၢင်ႈၶိုၼ်းႁူပ်ႉထူပ်း ၵၼ်ထႅင်ႈ ယွၼ်ႉၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၽႄႈလၢမ်း၊ ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈၵေႃႈ ယွၼ်ႉဝႃႈလႆႈၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီႊ 2020 ထႅင်ႈလႄႈ ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၼႆႉ လႆႈၵိုတ်းယင်ႉၵႂႃႇပႅတ်ႈၸူဝ်ႈၶၢဝ်းၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉတႄႉ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီႊ 2020 ၵေႃႈ ၸတ်းႁဵတ်းယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇယဝ်ႉ၊ ၵုမ်းထိင်းလႆႈ လွင်ႈၽႄႈလၢမ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ပွတ်းဢွၼ်ႇတွၼ်ႈၼိုင်ႈယဝ်ႉလႄႈ ထုၵ်ႇလီ ၸတ်းႁဵတ်းၶိုၼ်း ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၵၼ်တင်း ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းဢၼ် လူင်းလၢႆးမိုဝ်းလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ (NCA) ၵေႃႈလီ၊ ၸုမ်းဢၼ်ဢမ်ႇပႆႇလႆႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ (NCA) သေ တိုၵ်ႉယူႇၼႂ်းၶၵ်ႉတွၼ်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၼၼ်ႉၵေႃႈလီ လူဝ်ႇလႆႈၶိုၼ်းမႃးသိုပ်ႇဢုပ်ႇဢူဝ်း ၶၵ်ႉတွၼ်ႈၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်ၵၼ် ၼင်ႇၶၼ်ၶၼ်ၽႂ်းၽႂ်းၼႆယဝ်ႉ။

ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေငၢႆႈလူမ်ၼႆသေ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႆႈၶွတ်ႇၽွတ်ႈဝႆႉ ၶွမ်ႇမတီႇဢုပ်ႇဢူဝ်း လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ဢၼ်မီးၽူႈမီးၸၼ်ႉသုင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸၼ်ႉၸွမ်သိုၵ်း (5) ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၼၼ်ႉ ၸွမ်သိုၵ်း ယႃႇပျေႉ ပဵၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ၊ ၸွမ်သိုၵ်း ထုၼ်းထုၼ်းၼွင်ႇ၊ ၸွမ်သိုၵ်း တိၼ်ႇမွင်ႇဝိၼ်း၊ ၸွမ်သိုၵ်း မိၼ်းၼွင်ႇ ပဵၼ်ၽူႈၶဝ်ႈၶွမ်ႇမတီႇသေ ၸွမ်သိုၵ်း ဢွင်ႇလိၼ်းတူၺ်း ပဵၼ်ၽူႈၼမ်းၼႂ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ယိူင်းဢၢၼ်းဢၼ်လႆႈၶွတ်ႇၽွတ်ႈ ၶွမ်ႇမတီႇဢုပ်ႇဢူဝ်းလွင်ႈငမ်းယဵၼ် တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ တေၸုၵ်းမၼ်ႈၼိူဝ် သဵၼ်ႈတၢင်းငမ်းယဵၼ်လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ (NCA)သေယဝ်ႉ တေသိုပ်ႇဢုပ်ႇဢူဝ်း လွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၵၼ်တင်း ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ (NCA) ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေႁဵတ်းႁႂ်ႈလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆၶေႃႈတူၵ်းလူင်း မၼ်ႈၵႅၼ်ႇမႃးလိူဝ်ၵဝ်ႇလႄႈ ပုၼ်ႈတႃႇ ၸုမ်းၸိူဝ်းဢၼ်ဢမ်ႇပႆႇလႆႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်းလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ NCA ၶဝ်ပေႃးတေၶဝ်ႈမႃးၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း လူင်းလၢႆးမိုဝ်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ NCA လႆႈၼၼ်ႉ ၶွမ်ႇမတီႇဢုပ်ႇဢူဝ်းလွင်ႈငမ်းယဵၼ် တေၶတ်းၸႂ် ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵႂႃႇ တေႃႇထိုင်ပေႃးတေလႆႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ဢၼ်မၼ်ႈၵႅၼ်ႇယိုၼ်းယၢဝ်းၼၼ်ႉဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ်တႄႉ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ ၵၢၼ်ၵိုတ်းယိုတ်း လွင်ႈတိုၵ်းယိုဝ်း ၸိုင်ႈမိူင်းပတ်းပိုၼ်ႉ (NCA) မီး (10) ၸုမ်းသေ ဢၼ်ဢမ်ႇပႆႇလႆႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ (NCA) မီး (8) ၸုမ်းၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်း (8) ၸုမ်း ဢၼ်ဢမ်ႇပႆႇလႆႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ (NCA) ၼၼ်ႉ ၸုမ်းသိုၵ်းရၶႅင်ႇ (AA) တႄႉ ၽၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမၵ်းမၼ်ႈပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ဝႆႉယဝ်ႉဝႃႈ ပဵၼ်ၸုမ်းၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉၼႆသေ ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင် ယၢမ်းမိူဝ်ႈလဵဝ် တိုၵ်ႉမီးလွင်ႈၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းၵၼ်တင်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼႂ်းမိူင်းရၶႅင်ႇယူႇၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း