ဝၢႆးမီးၶၢဝ်ႇဝႃႈ သိုၵ်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇမူၵ်းတူဝ်ယူႇဝႆႉ ၵုၼ်ထႆႇဝၼ်ႇ 30,000 ၵေႃႉ ၶႄႇ ဢမ်ႇႁၢၼ်ႉၸႂ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

ၶႄႇ မီးလွင်ႈဢမ်ႇႁၢၼ်ႉၸႂ်တေႃႇ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇႁၢဝ်ႈႁႅင်း ဝၢႆးသေမီးၶၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃးဝႃႈ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ မီးႁႅင်းသိုၵ်းမူၵ်းတူဝ်ယူႇဝႆႉ တီႈၵုၼ်ထႆႇဝၼ်ႇ ဢမ်ႇယွမ်း 30,000 ၵေႃႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 17 August 2021 (လိူၼ်ၵဝ်ႈမႂ်ႇ 10 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇ Global Times ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉဝႃႈ John Cornyn ၽူႈတႅၼ်းၽွင်းသၽႃးသုင် ၽၢႆႇသၢႆလပ်ႉ မိူင်းဢမေရိၵၢၼ်ႇ ဢွၵ်ႇမႃးလၢတ်ႈၼိူဝ် Social Media ဝႆႉဝႃႈ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ မီးလုၵ်ႈသိုၵ်းမူၵ်းတူဝ်ယူႇဝႆႉ တီႈၵုၼ်ထႆႇဝၼ်ႇမွၵ်ႈ  30,000 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉ ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇဢွၼ်ၵၼ်ဢွၵ်ႇတၢင်းႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ သင်ဝႃႈ လွင်ႈၼႆႉပဵၼ်လွင်ႈတႄႉ မၼ်းယူႇၼႆၸိုင် ဢမ်ႇပိူင်ႈသင်ၵၼ်တင်း ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပိုတ်ႇပၢင်တိုၵ်းၸူးၶႄႇ ယွၼ်ႉမၼ်းပူၼ်ႉပႅၼ် တၢင်းၵၢၼ်သိုၵ်း လူၺ်ႈတီႈ ၶႄႇၵေႃႈၸႂ်ႉမၢႆမီႈ လွင်ႈတႅၵ်ႇယႅၵ်ႈလႅၼ်လိၼ်သေ ဢဝ်ႁႅင်းသိုၵ်းလိုပ်ႈလမ်း သိုၵ်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၼႂ်းၵုၼ်ထႆႇဝၼ်ႇလႆႈမိူၼ်ၵၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

Global Times ယင်းလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ လွင်ႈဢၼ် John Cornyn ၽူႈတႅၼ်းၽွင်းသၽႃးသုင် ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လၢတ်ႈၶေႃႈမုၼ်းလပ်ႉဢွၵ်ႇမႃး ၸိူင်ႉၼင်ႇၼႆၼႆႉ လႅပ်ႈတေဢမ်ႇလႆႈတင်ႈၸႂ် လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၵဝ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ပိူင်ပဵၼ်လွင်ႈၼႆႉ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ မိူင်းထႆႇဝၼ်ႇ SETN ၶိုၼ်းဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉ မိူဝ်ႈၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 17 August 2021 ၼၼ်ႉၵမ်းလဵဝ်ဝႃႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ၽၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄ မိူင်းထႆႇဝၼ်ႇ လႆႈဢွၵ်ႇမႃးပၢၵ်ႈပႅတ်ႈၶေႃႈမုၼ်း လွင်ႈဢၼ်ဝႃႈ တီႈၵုၼ်ထႆႇဝၼ်ႇ မီးႁႅင်းသိုၵ်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ မူၵ်းတူဝ်ယူႇဝႆႉ 30,000 ၵေႃႉ လႄႈ တိုၼ်းဢမ်ႇမီး ၶေႃႈႁၼ်ထိုင်သင်ၸွမ်း ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ပေႃးဢဝ်လွင်ႈၸမ်ၸႂ် တၢင်းၽွင်းတၢင် ၶႄႇ လႄႈ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ဝႃႈၼႆၸိုင် မိူဝ်ႈၼႂ်းပီႊ 1979 မီးၶေႃႈ တူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ်ၵၼ်ဝႃႈ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ တေၵိုၼ်းယိုတ်းလွင်ႈၸမ်ၸႂ်ၵၼ်တင်း ၵုၼ်ထႆႇဝၼ်ႇသေ ထွၼ်ႁႅင်းသိုၵ်းဢွၵ်ႇ ၵုၼ်ထႆႇဝၼ်ႇတင်းမူတ်း ၼႆယူႇ။ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ တိုၵ်ႉသူင်ႇႁႅင်းသိုၵ်းၵႂႃႇ မူၵ်းတူဝ်ယူႇဝႆႉ တီႈၵုၼ်ထႆႇဝၼ်ႇ  30,000 ၵေႃႉ ၸွမ်းၼင်ႇပဵၼ်ၶၢဝ်ႇၼၼ်ႉ တႄႉယူႇၼႆၸိုင် တိုၼ်းၽိတ်း ၶေႃႈတူၵ်းလူင်း တၢင်းၵၢၼ်ၽွင်းတၢင် ၶႄႇ လႄႈ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၸၼ်ႉႁၢႆႉႁႅင်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 17 August 2021 ၼၼ်ႉၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ တပ်ႉသိုၵ်းမိူင်းၶႄႇ သူင်ႇႁႅင်းသိုၵ်း လႄႈ ႁိူဝ်းတိုၵ်း ဢိၵ်ႇ ႁိူဝ်းမိၼ်တိုၵ်း ၶဝ်ႈၵႂႃႇတီႈပွတ်းၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇ လႄႈ ၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းတူၵ်း ၵုၼ်ထႆႇဝၼ်ႇ တႃႇၽိုၵ်းၽွၼ်ႉၵၢၼ်သိုၵ်းၵၢၼ်တိုၵ်း လႄႈ ၵၢၼ်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉထႅင်ႈလၢႆလၢႆလွင်ႈ”  ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း