ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ ၶၼ်ၶမ်းၶိုၼ်ႈထိုင် 14 သႅၼ်ပၢႆ

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 7 April 2021 (လိူၼ်သီႇလွင်ႈ 11 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၸုမ်းၵႃႉၶၢႆၶမ်းတိူင်းတႃႈၵုင်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၶၼ်ၶမ်းၶွၵ်ႉၼႂ်းမိူင်း ၶိုၼ်ႈသုင်ႁႅင်းထိုင် ၼိုင်ႈၵျၢပ်ႈလႂ် 14 သႅၼ်ပၢႆၼႆယဝ်ႉ။

ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈယဝ်ႉၶၢဝ်းတၢင်း သွင်လိူၼ်ပၢႆၼႆႉ ၶၼ်ၶမ်းၶိုၼ်ႈသုင်ႁႅင်းထိုင် 90,000 ပၢႆၼႆယဝ်ႉ။

ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈၵေႃႈ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၶၼ်ငိုၼ်းတေႃႇလႃႇဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လႄႈ ၶၼ်ၶမ်းလုမ်ႈၾႃႉၶိုၼ်ႈသုင်ၵေႃႈပိူင်ၼိုင်ႈ ႁူမ်ႈပႃးငဝ်းလၢႆးဝၢၼ်ႈမိူင်းဢမ်ႇပေႃးလီၵေႃႈပိူင်ၼိုင်ႈသေ ၶၼ်ၶမ်းၸင်ႇလႆႈၶိုၼ်ႈသုင်ႁႅင်း ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 7 April 2021 ၸွမ်းၼင်ႇၸုမ်းၵႃႉၶၢႆၶမ်းတိူင်းတႃႈၵုင်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉ ၶၼ်ၶမ်းၶွၵ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၼိုင်ႈၵျၢပ်ႈလႂ် 1,408,500 ပျႃး၊ ၶၼ်ၶမ်းလုမ်ႈၾႃႉ ၼိုင်ႈဢွင်ႇၸ 1,736 တေႃႇလႃႇဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လႄႈ ၶၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်းတေႃႇလႃႇဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၼိုင်ႈတေႃႇလႃႇလႂ် လႅၵ်ႈငိုၼ်းမၢၼ်ႈလႆႈ 1,550 ပျႃးၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 8 April 2021 (လိူၼ်သီႇလွင်ႈ 12 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၶၼ်ၶမ်းၶွၵ်ႉ ၼိုင်ႈၵျၢပ်ႈလႂ် 1,416,000 ပျႃး ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းငဝ်းလၢႆးယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ မီးၵူၼ်းသိုဝ်ႉဝႆႉၶမ်းၼမ်ၽွင်ႈယူႇ ၵူၺ်းၵႃႈ ယွၼ်ႉလူဝ်ႇငိုၼ်းသေ ၶၢႆၶမ်းၵေႃႈ တိုၵ်ႉမီးဝႆႉတင်းၼမ်ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈၼႂ်းႁၢင်လိူၼ်ထူၼ်ႈၼိုင်ႈ January 2021 ၶၼ်ၶမ်းၶွၵ်ႉၼႂ်းမိူင်း ၼိုင်ႈၵျၢပ်ႈလႂ်မီး 1,320,000 ပျႃး ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈလဵဝ်တႄႉ ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆးဝၢၼ်ႈမိူင်းဢမ်ႇၼိမ်သဝ်းလႄႈ လၢၼ်ႉၶၢႆၶမ်း ဢွၼ်ၵၼ်ပိၵ်ႉဢိုတ်းဝႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း