ဝၢႆးသေတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈယဝ်ႉ ၽူႈလၵ်ႉၵူၼ်းၸူၼ် လိူင်ႇၼမ်မႃးၵူႈဝၼ်း

ဝၢႆးသေတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈၸိုင်ႈမိူင်း တီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵူၼ်းမိူင်း လူၺ်ႈဢမ်ႇတြႃးယဝ်ႉ ၽူႈလၵ်ႉၵူၼ်းၸူၼ် လိူင်ႇၼမ်မႃးၵူႈဝၼ်းဝၼ်းသေ တီႈမိူင်းတႆးၵေႃႈ ၽူႈလၵ်ႉၵူၼ်းၸူၼ် လႄႈ  လွင်ႈၸၵ်ႉၶုတ်ႈႁိမ်ဢဝ်လၢႆလူတ်ႉၶိူင်ႈ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ၼမ်မႃး ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 29 August 2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 19:00 မူင်း ၽူႈယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢၼ်ၶီႇလူတ်ႉၶိူင်ႈမႃးတီႈပွၵ်ႉ 5 ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇၺႃး ၽူႈၸၢႆး 4 ၵေႃႉ ၶီႇလူတ်ႉၶိူင်ႈ 2 လမ်း လၵ်ႉငွႆးၸွမ်းမႃးၽၢႆႇလင်သေ ၸူၼ် ႁိမ်ဢဝ်လၢႆ လူတ်ႉၶိူင်ႈမၼ်းၼၢင်းၼႆ လႆႈႁၼ်ၼႂ်း CCTV ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ႁၢင်ႈဝႆႉၸွမ်းၼႃႈႁိူၼ်းၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းမိူင်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၼႄတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ လွင်ႈၸူၼ် ၸၵ်ႉၶုတ်ႈ ဢဝ်လၢႆ လူတ်ႉၶိူင်ႈၼႆႉ ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်းၵေႃႈ ထုၵ်ႇၺႃးၸူၼ် ၸၵ်ႉၶုတ်ႈႁိမ်ဢဝ်လၢႆၶႃႈဢေႃႈ၊ ၽူႈလၵ်ႉၵူၼ်းၸူၼ်ၼႆႉ ၶဝ်ပႃးမိတ်ႈ ပႃးၽႃႉ၊ ပႃးၶွၼ်ႉ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉဢေႃႈ၊ ဝၢႆးသေတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈယဝ်ႉ လွင်ႈၸူၼ်ဢဝ်ၶူဝ်းၶွင် လႄႈ ၸၵ်ႉၶုတ်ႈဢဝ်လၢႆ လူတ်ႉၶိူင်ႈၵေႃႈ လႆႈႁၼ်မီးမႃးယူႇ ၵူႈဝၼ်း ဝႃႈၼႆ။

ၽူႈလၵ်ႉၵူၼ်းၸူၼ်ၼႆႉ တီႈဢႄႇသုတ်း ၶဝ်တေၶီႇလူတ်ႉၶိူင်ႈ 2 လမ်း ၵူၼ်း 4 ၵေႃႉ ၶွတ်ႇၽွတ်ႈႁဵတ်းပဵၼ်ၸုမ်းသေ ၸၵ်ႉၶုတ်ႈႁိမ်ဢဝ်လၢႆလူတ်ႉၶိူင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်း ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ယင်းသိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ ၵမ်ႈၼမ် ၶဝ်ၶွတ်ႇၽွတ်ႈႁဵတ်းၸုမ်းသေ ၸၵ်ႉၶုတ်ႈဢဝ်လၢႆဢေႃႈ၊ ဢၼ်ထုၵ်ႇၺႃး ၸၵ်ႉၶုတ်ႈ ၸူၼ်ဢဝ်ၵေႃႈ ၵမ်ႈၼမ်ပဵၼ် ၽူႈယိင်း၊ သင်ဝႃႈပဵၼ်ၽူႈၸၢႆး ၵႂႃႇမႃးၵေႃႉလဵဝ် သမ်ႉၶီႇလူတ်ႉၶိူင်ႈဢၼ်မႂ်ႇ ၸႃႉၶႅမ်ႉပေႃးၼႆၵေႃႈ ပေႃးပဵၼ်တီႈသဵၼ်ႈတၢင်း ႁၢင်ႇၵႆၵူၼ်း ဢမ်ႇမီးၵူၼ်းၵႂႃႇမႃးတႄႉ ၺႃးၸၵ်ႉၶုတ်ႈ ၸူၼ်ဢဝ် မိူၼ်ၵၼ် ဝႃႈၼႆ။

လွင်ႈၽူႈလၵ်ႉ ၵူၼ်းၸူၼ် လိူင်ႇၼမ်မႃးၼႆႉၵေႃႈ ပဵၼ်ယွၼ်ႉၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈၵေႃႈလွင်ႈၼိုင်ႈ၊ ဢမ်ႇၵုမ်းထိင်းလႆႈ လွင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 တိတ်းၸပ်းၽႄႈလၢမ်းၵေႃႈ လွင်ႈၼိုင်ႈသေ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် ႁႃလဵင်ႉတွင်ႉ ၸၼ်ႉထၢၼ်ႈငဝ်ႈၶဝ် ဢမ်ႇမီးငိုၼ်းၶဝ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉလႄႈ ၽူႈလၵ်ႉၵူၼ်းၸူၼ် ၸင်ႇၼမ်လိူင်ႇမႃး ၼႆယဝ်ႉ။

တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းဢၼ်ယူႇတၢင်ႇတီႈသီႇလႅၼ်သေ မႃးႁဵတ်းၵၢၼ်ၵေႃႈမီး၊ ၵူၼ်းဢၼ်ၶၢတ်ႈႁွင်ႈယူႇၵေႃႈ ၶႂ်ႈဝႃႈမီးၵူႈပွၵ်ႉယဝ်ႈ ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈသေ ဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ႁႃလဵင်ႉတွင်ႉ ဝၼ်းလႂ်ဝၼ်း ၼၼ်ႉၵေႃႈ မီးတင်းၼမ် ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈပၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၼူၵ်ႉယုင်း NLD တႄႉ ၼႂ်းၽွင်းယၢမ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 တိတ်းၸပ်းၽႄႈလၢမ်းၼႆႉ ၵူၼ်းၼႃႈႁိူၼ်း ၸၼ်ႉထၢၼ်ႈငဝ်ႈ ဢၼ်ဢမ်ႇမီးငိုၼ်းၶဝ်ႈၵူႈဝၼ်းၼၼ်ႉ လွင်ပွင်ၸိုင်ႈ မီးလွင်ႈၵမ်ႉၸွႆႈထႅမ်ပၼ် ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် သေဢမ်ႇၵႃး တူၺ်းထိုင်ပၼ် ပၢႆးယူႇလီပႃးလႄႈ ၽူႈလၵ်ႉ၊ ၵူၼ်းၸူၼ်၊ လွင်ႈၸၵ်ႉၶုတ်ႈဢဝ်လၢႆ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ဢမ်ႇပေႃးမီးၵႃႈႁိုဝ် ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း