ဝၢႆးသေထုၵ်ႇၶွမ်ႇပၼီႇ Facebook ပိၵ်ႉဢိုတ်းယဝ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶိုၼ်းၸႂ်ႉတိုဝ်း Facebook ထႅင်ႈ မီးၵႂႃႇယဝ်ႉ (28) ဢၼ်

ဝၢႆးသေထုၵ်ႇၶွမ်ႇပၼီႇ Facebook ပိၵ်ႉဢိုတ်းပႅတ်ႈ Facebook သုၼ်ႇတူဝ်ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇလႄႈ ၽၢႆႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸဵမ်မိူဝ်ႈပီႊ 2018 ပူၼ်ႉမႃးယဝ်ႉၼၼ်ႉ ၼႂ်းပီႊ 2020 ၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶိုၼ်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၸႂ်ႉတိုဝ်း Facebook ထႅင်ႈပွၵ်ႈၵမ်း (2)။

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 18 August 2020 (တု−လိူၼ်ပႅတ်ႇလပ်း ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Myanmar Now ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇဝႆႉ လွင်ႈ Facebook ဢၵွင်ႉ ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၸွမ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ်မီးၵႂႃႇယဝ်ႉ (28) ဢၼ်၊ ၼႂ်းၼၼ်ႉ တႃႇ (5) ဢၼ် မီးလွင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းငိုၼ်းသေ boost post ၼင်ႇႁိုဝ်ၵူၼ်းၶဝ်ႈတူၺ်း Facebook ၽၢႆႇသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပေႃးတေၼမ်ၶိုၼ်ႈမႃးၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

Facebook ၽၢႆႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းငိုၼ်းသေ boost post ဝႆႉၼၼ်ႉပဵၼ် Facebook page သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်မီးၸိုဝ်ႈဝႃႈ “ပြည်ထောင်စုတပ်မတော်”၊ “Tatmadaw Media Group” ၊ “Myanmar Navy Sea Man” ၊ “စစ်သီချင်း” လႄႈ “ဖိုးစည်” ႁူမ်ႈတင်းမူတ်း မီး (5) ဢၼ်ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်း (5) ဢၼ်ၼၼ်ႉ Facebook Page ဢၼ်မီးၸိုဝ်ႈဝႃႈ “ဖိုးစည်” ၼၼ်ႉ လိူဝ်သေပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ လွင်ႈတူင်ႉၼိုင် ႁဵတ်းသၢင်ႈၶွင် တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈယဝ်ႉ ယင်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသႄႉၼႄးသၢၼ်ၶတ်းတိုၵ်းတေႃး လၢႆးႁဵတ်းသၢင်ႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း (NLD) လႄႈ ၶေႃႈၵႂၢမ်းဢၼ်တေႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼင်ႇၵၼ်ႁၼ်ၽိတ်း ၼိူဝ်ၵၼ်ထႅင်ႈသေဢမ်ႇၵႃး လွင်ႈတိုၵ်းတေႃး ၽူႈတႅၼ်းၽွင်း (2) ၵေႃႉ ဢၼ်ၵိူဝ်းယမ် သႃႇသၼႃႇ ဢိတ်ႇသလၢမ်ႇထႅင်ႈလူးၵွၼ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ဝၢႆးသေထုၵ်ႇၶွမ်ႇပၼီႇ Facebook ပိၵ်ႉဢိုတ်းယဝ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶိုၼ်းၸႂ်ႉတိုဝ်း Facebook ထႅင်ႈ မီးၵႂႃႇယဝ်ႉ (28) ဢၼ်
photo from Myanmar Now

ၼႂ်း Facebook page ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၸွမ်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉ လွင်ႈပိုၼ်ၽႄႈၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တေမိူၼ်ၵၼ်မူတ်းသေ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း ၼိုင်ႈဝူင်ႈၵူၺ်း တၢင်ႇၶၢဝ်ႇငၢဝ်းဢမ်ႇယွမ်း 20 ပၢႆၼႆယဝ်ႉ။

Admin (ၽူႈၵုမ်းၵမ်) Facebook page ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၸွမ်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ တေလႆႈႁၼ်ဝႃႈ မီးၵူၼ်းဢၼ်ယူႇမိူင်းရတ်ႉသျႃးပႃးၼႆယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈပိုၼ်ၽႄႈ လွင်ႈဢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၸၢၼ်ႈၸင်းၵၼ်ၼႆသေ မိူဝ်ႈၼႂ်းလိူၼ် August 2018 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ၶွမ်ႇပၼီႇ Facebook ပိၵ်ႉဢိုတ်းပႅတ်ႈ Facebook သုၼ်ႇတူဝ်လႄႈ ၽၢႆႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁူမ်ႈတင်းမူတ်း (42) ဢၼ် ပဵၼ်ပွၵ်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်း။

ဝၢႆးၼၼ်ႉ ၸုမ်း Coordinated Inauthentic Behavior (CIB) ဢဝ်ၶေႃႈဢၢင်ႈဝႃႈ တင်ႈၸႂ်ႁဵတ်းဝႆႉ Facebook ဢၵွင်ႉ ၵူၺ်းၼႆသေ ၶိုၼ်းပိၵ်ႉဢိုတ်းပႅတ်ႈ Facebook page ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၸွမ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ (13) လႄႈ Facebook  သုၼ်ႇတူဝ် ၽူႈမီးၸၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ (10) ၵေႃႉ ၼႂ်းလိူၼ် October 2018 ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းသွင်၊ ဝၢႆးၼၼ်ႉ ၶိုၼ်းထုၵ်ႇၺႃးပိၵ်ႉဢိုတ်းပႅတ်ႈထႅင်ႈ Facebook page (425) ဢၼ်လႄႈ Facebook သုၼ်ႇတူဝ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈထႅင်ႈ (15) ၵေႃႉ ၼႂ်းလိူၼ် December 2018 ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်း (3) ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးသေလႆႈထုၵ်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်း Facebook ဝႆႉ ၶၢဝ်းတၢင်းႁိုင် ၼိုင်ႈပီႊပၢႆယဝ်ႉ ထိုင်မႃးၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 8 June 2020 ၼႆႉ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ တႅပ်းတတ်းသဵၼ်ႈၸႂ် တႃႇၸႂ်ႉတိုဝ်းၶိုၼ်း Facebook ၼႆသေ ၶိုၼ်းတႄႇပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ Facebook page ဢၼ်မီးၸိုဝ်ႈဝႃႈ “တပ်မတော်သတင်းမှန် ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့” လႄႈ Facebook page သုၼ်ႇတူဝ်ၶွင် ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵႅမ်ၸွမ်ႁၢၼ် ၸေႃႇမိၼ်းထုၼ်း ဢၼ်မီးၸိုဝ်ႈဝႃႈ “ဇော်မင်းထွန်း” ၼၼ်ႉသေ ၸႂ်ႉတိုဝ်းပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ၵႂႃႇၼႆယဝ်ႉ။

ၸွမ်းၼင်ႇၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶွမ်ႇပၼီႇ Facebook ဢၼ်မီးတီႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်လၢတ်ႈဝႆႉ ၼႂ်းလိူၼ် June 2020 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉတႄႉ ၽူႈလႂ်ၽႂ်ၵေႃႈယဝ်ႉ ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇၸႂ်ႉတိုဝ်း Facebook ဢၵွင်ႉလႆႈၵူႈၵေႃႉယူႇ၊ သင်ဝႃႈ ဢမ်ႇပူၼ်ႉပႅၼ်ပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈၵူႈမိူင်းမိူင်း၊ ပေႃးထူပ်းႁၼ်ဝႃႈ ပူၼ်ႉပႅၼ်မၢႆမီႈၼၼ်ႉတႄႉ တေထုၵ်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်းယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်းၼင်ႇၶေႃႈမုၼ်း ၸုမ်းၽူႈလူလွမ်ပႂ်ႉတူၺ်း ၵူၼ်းၸႂ်ႉတိုဝ်း Social Media  ဢၼ်မီးၸိုဝ်ႈဝႃႈ Napoleoncat မွၵ်ႇလၢတ်ႈဝႆႉၼၼ်ႉ ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင် လိူၼ် July 2020 ၼႆႉ တီႈၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မီးၵူၼ်းၸႂ်ႉတိုဝ်း Facebook  (28) လၢၼ်ႉပၢႆဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း