ဝၢႆးသေထူပ်းႁၼ်ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း COVID-19 တီႈမိူင်းၵျႃႇပၢၼ်ႇလႆႈၵဝ်ႈလိူၼ်ယဝ်ႉ ၵူၼ်းပဵၼ် တိုၵ်ႉပူၼ်ႉၼိုင်ႈသႅၼ်မိူဝ်ႈဝႃး

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 30 October 2020 (လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းမႂ်ႇ 14 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇ ပၢႆးယူႇလီမိူင်းၵျႃႇပၢၼ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ ၼႂ်းမိူင်းၵျႃႇပၢၼ်ႇၼႆႉ တႄႇထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၵေႃႉဢွၼ်တၢင်းသုတ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၼႂ်းၵၢင်လိူၼ်ထူၼ်ႈၼိုင်ႈ (January 2020) သေ ဝၢႆးၼႆႉထိုင်မႃးၼႂ်းလိူၼ်ထူၼ်ႈသိပ်း ဝၼ်းထီႉ 29 October 2020 ႁိုင်မႃးၶၢဝ်းတၢင်း ၵဝ်ႈလိူၼ်ပၢႆ ၼႆႉ ၵူၼ်းပဵၼ်မီးၵႂႃႇၼိုင်ႈသႅၼ်ယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ ၵူၼ်းပဵၼ်မႂ်ႇ တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 808 ၵေႃႉသေ ႁူမ်ႈၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼႂ်းမိူင်းၵျႃႇပၢၼ်ႇၼႆႉ မီး 100,334 ၵေႃႉသေ ၵူၼ်းလူႉတၢႆ မီး 1733 ၵေႃႉ လႄႈ ၵူၼ်းဢၼ်ယူတ်းယႃၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်း မီး 91,322 ၵေႃႉ။

ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇၶဝ်လၢတ်ႈဝႃႈ မိူင်းၵျႃႇပၢၼ်ႇၼႆႉ ပဵၼ်မိူင်းဢၼ်မီးၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ယူႇမိူင်းၼိုင်ႈသေ ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၵျႃႇပၢၼ်ႇၼႆႉ ယင်းဢမ်ႇလႆႈသင်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်းမိူင်း မိူၼ်ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇလႄႈ ယူးရူပ်ႇၵႃႈႁိုဝ် ၵူၺ်းၼႃႇ တေပဵၼ်ယွၼ်ႉၵူၼ်းမိူင်း ဢွၼ်ၵၼ်သႂ်ႇၽႅၼ်ႇၽႃႈတူမ်းသူပ်း လႄႈ ၶတ်းၸႂ် ယူႇႁၢင်ႇၵၼ်သေ ၶတ်းၸႂ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ၵုမ်းထိင်း လွင်ႈၽႄႈလၢမ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် ႁင်းၽႂ်မၼ်း ယူႇလႄႈ ဢၼ်ၼႆႉထုၵ်ႇလီငိၼ်းၸူမ်းထိုင်ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းပၼ်တၢင်းႁူမ်ႈမိုဝ်းယူႇဝႃႈၼႆ။  

ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၵျႃႇပၢၼ်ႇသေ လႆႈသင်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်းမိူင်းၵျႃႇပၢၼ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၼႂ်းလိူၼ်ထူၼ်ႈသီႇ လႄႈ လိူၼ်ထူၼ်ႈႁႃႈ (April, May 2020) သေ ၼႂ်းလိူၼ်ထူၼ်ႈပႅတ်ႈ (August 2020) ၼႆႉ တေလႆႈႁၼ်ဝႃႈ ၵူၼ်းပဵၼ်တိူဝ်းၼမ်မႃးယူႇသေတႃႉ ၵူၺ်းၼႃႇ ဢမ်ႇယူႇၼႂ်းငဝ်းလၢႆးဢၼ် လီလႆႈမႆႈၸႂ် ဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်းၼင်ႇၶေႃႈမုၼ်းဢၼ်ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီၶဝ်လႆႈႁပ်ႉဝႆႉၼၼ်ႉ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 တီႈမိူင်းၵျႃႇပၢၼ်ႇၼၼ်ႉ တေပဵၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢၼ်ဢႃႇယု ၼႂ်းၵႄႈ 20 – 30 ပီႊ လႄႈ ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇၶဝ်ၵေႃႈ ၶိုၼ်းလၢတ်ႈတိုၵ်းသူၼ်းထိုင် ၵူၼ်းမိူင်းၵျႃႇပၢၼ်ႇထႅင်ႈဝႃႈ ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ၾၢင်ႉ ၸွမ်းလၢၼ်ႉၶၢႆၶဝ်ႈၽၵ်း လႄႈ ပၢင်ၵိၼ်ၵျေႃႇၵိၼ်လဵင်ႉၵၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉၽွင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

ဢိင်ၶေႃႈမုၼ်း − AP/kv

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း