ဝၢႆးသေထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ယဝ်ႉ ၶႄႇႁၢင်ႈႁႅၼ်းလွင်ႈၵုမ်းၵမ် လႅၼ်လိၼ်တိူဝ်းလိူဝ်ထႅင်ႈ

ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ် ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီလႄႈ ၽၢႆႇလဵၼ်ႈႁႅင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 2 June 2020 (လိူၼ်ၸဵတ်းမႂ်ႇ 12 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၼၼ်ႉဝႃႈ မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 တိူဝ်းၶိုၼ်ႈမႃးထႅင်ႈ (4) ၵေႃႉ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပႃးၵူၼ်းဝဵင်းမူႇၸေႊ ၵေႃႉၼိုင်ႈၼႆလႄႈ ၶႄႇႁၢင်ႈႁႅၼ်း လွင်ႈၵုမ်းၵမ် ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် တိူဝ်းလိူဝ်ၵဝ်ႇၼႆယဝ်ႉ။

တႄႇၸဵမ်မိူဝ်ႈထူပ်းႁၼ်ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 တီႈၼႂ်းဝဵင်းမူႇၸေႊ ၵေႃႉဢွၼ်တၢင်းသုတ်း မိူဝ်ႈၼႂ်းလိူၼ်ထူၼ်ႈသီႇ April 2020 ၼၼ်ႉမႃးသေ မိူင်းၶႄႇ မီးလွင်ႈပိၵ်ႉဢိုတ်း ၽၵ်းတူၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ်ၵူႈတီႈတီႈ ႁူမ်ႈပႃးတင်း မိူင်းတႆး−မိူင်းၶႄႇသေ ၽုၺ်ႇဝႆႉပၼ် ၽၵ်းတူၶၢမ်ႈ လႅၼ်လိၼ် ၵျိၼ်းသၢၼ်းၵျေႃႉ တီႈလဵဝ်ၵူၺ်း တႃႇၵႃႉၶၢႆတေႃႇၵၼ်ၼႆယဝ်ႉ။

လိူဝ်သေၼၼ်ႉဢမ်ႇၵႃး ႁႂ်ႈၵူၼ်းႁေႃႈၵႃးတၢင်ႇၵုၼ်ႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၶဝ် ၵႂႃႇသိုဝ်ႉၶၢႆၵၼ် တီႈၼိုင်ႈယဝ်ႉ ၶိုၼ်းသိုပ်ႇ ႁႂ်ႈၵူၼ်းႁေႃႈၵႃး ဢၼ်ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၶႄႇ ႁေႃႈၵႂႃႇသူင်ႇၵုၼ်ႇၼႂ်းမိူင်းၶႄႇယဝ်ႉ ၶိုၼ်းႁေႃႈဢွၵ်ႇမႃးပၼ်ၶိုၼ်း သေ သင်ဝႃႈၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆၵုၼ်ႇလႄႈၵူၼ်းႁေႃႈၵႃး ၶႂ်ႈၶဝ်ႈၵႂႃႇၽင်ႇမိူင်းၶႄႇၼႆၵေႃႈ ႁႂ်ႈၵဵပ်းတူဝ်တီႈလႅၼ်လိၼ် တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း (14) ဝၼ်းယဝ်ႉ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈတိတ်းၸပ်း တၢင်းပဵၼ်သင်ၼႆၸိုင် ၸင်ႇတေပၼ်ၶႂၢင်ႉ ၶဝ်ႈၵႂႃႇတင်းမိူင်းၶႄႇၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၺ်းၵႃႈ ၵူၼ်းၵေႃႉဢၼ်တိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၵေႃႉဢွၼ် တၢင်းသုတ်း ဢႃႇယု (87) ပီႊၼၼ်ႉ ယူတ်းယႃတူဝ်သေ ၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်း လႆႈလူင်းႁူင်းယႃယဝ်ႉတူဝ်ႈ လီငၢမ်းယဝ်ႉ။

ဝၢႆးၼၼ်ႉၶိုၼ်းထူပ်းႁၼ်ထႅင်ႈ ၼၢင်းယိင်းဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ် ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ တီႈဝဵင်းမူႇၸေႈ တိတ်းၸပ်း COVID-19 ထႅင်ႈလႄႈ ပွၵ်ႈၼႆႉၵေႃႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈမိူင်းၶႄႇ ယိုၼ်ႈလိၵ်ႈမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 3 June 2020 (လိူၼ်ၸဵတ်းမႂ်ႇ 13 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၼၼ်ႉဝႃႈ ၶႂ်ႈႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်တင်း ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ဝဵင်းမူႇၸေႊ  ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ၵုမ်းထိင်းၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်သွင်ၽၢၵ်ႈမိူင်းဝႃႈၼႆ။

ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်လႆႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းတင်းသွင်ၽၢႆႇ တေႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်း ၵၼ်ၵႂႃႇ ၼႂ်းဢမ်ႇႁိုင်သင်ၼႆႉဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 2 June 2020 (လိူၼ်ၸဵတ်းမႂ်ႇ 12 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ မိူင်းၶႄႇ လွႆးဢၢပ်ႈပၼ် ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ဝဵင်းမူႇၸေႈ ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ယွၼ်ႉလွင်ႈပၢတ်ႉသပွတ်ႇ ဝီႇသႃႇ ဢႃႇယုမူတ်းသေ ၸိူဝ်းထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းဢဝ်တၢင်းၽိတ်းဝႆႉ (100) ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းၼၼ်ႉ ၸၢႆး (97) ၵေႃႉ၊ ယိင်း (3) ၵေႃႉသေ ၸိူဝ်းၶဝ်တင်းမူတ်း လႆႈၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်း ပၢႆးယူႇလီၶႅမ်ႉလႅပ်ႈယဝ်ႉလႄႈ ၸင်ႇလႆႈၶိုၼ်းလွႆးဢၢပ်ႈပၼ် ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ဝဵင်းမူႇၸေႊၵႂႃႇၼႆယဝ်ႉ။

ၸူဝ်ႈၽွင်းယၢမ်းၼႆႉ ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈ မိူင်းၶႄႇၵေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈမႃးၶိုၼ်းတီႈ ၶူဝ်ၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ် မိူင်းၶႄႇ−မိူင်းတႆး ၼိုင်ႈဝၼ်းလႂ် မီး 200 ထိုင် 300 ၸိူဝ်းၼႆႉယူႇဝႃႈၼႆ။    

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

ဢိင်ၶေႃႈမုၼ်း − 7 Day News

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း