ဝၢႆးသေၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈမႃး ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ပီႊပၢႆၼႆႉ ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၵုမ်းၵမ် KNU လႆႈထုၵ်ႇတင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ႁိူဝ်းမိၼ်ၶဝ်ႈတိုၵ်း 307 ပွၵ်ႈ

ၸွမ်းၼင်ႇသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ RFA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼႄဝႆႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 22 February 2023 (လိူၼ်သီႇမႂ်ႇ 4 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2117 ၼီႈ) ဝႆႉဝႃႈ ဝၢႆးသေၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈမႃး ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 2 ပီႊၼႆႉ ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၵုမ်းၵမ် KNU (7) တပ်ႉၸုမ်း လႆႈထုၵ်ႇတင်းၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ႁိူဝ်းမိၼ်ၶဝ်ႈတိုၵ်း 307 ပွၵ်ႈသေ ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ႁိူဝ်းမိၼ်ၶဝ်ႈတိုၵ်းလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလူႉတၢႆ 36 ၵေႃႉ လႆႈတၢင်းမၢတ်ႇၸဵပ်း 57 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ဢဝ်ႁိူဝ်းမိၼ်ၶဝ်ႈတိုၵ်းလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈလင်ႁိူၼ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 258 လင်၊ ႁူင်းႁဵၼ်း 12 လင်၊ ႁူင်းယႃ 3 လင်၊ ဢွင်ႈတီႈၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၵူၼ်းတင်းၼမ် 35 လင်၊ ဢွင်ႈတီႈသႃႇသၼႃႇ 13 လင် လႆႈလူႉၵွႆပႃးထႅင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ ဝၢႆးသေၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈမႃးၼႆႉ ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ၽုတ်းပေႃႇၶိုၼ်ႈမႃး ၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈထုၵ်ႇတင်းၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵၢဝ်ႇၼႄးဝႃႈ KNU ႁပ်ႉၶၢမ်ႇဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၵုမ်းၵမ်  ၼႆသေ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ထူဝ်းသိုၵ်းၶဝ်ႈ ၼိူဝ်ၵၢင်ႁၢဝ် လႄႈ ၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်း ၼိူဝ်လိၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵူႈဝၼ်း ဝႃႈၼႆ။

ၽွင်းၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈမႃး ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 2 ပီႊၼႆႉ လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၵုမ်းၵမ် KNU 8,000 ပၢင်ပၢႆသေ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢၼ်လႆႈပၢႆႈၽေး ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းၵေႃႈမီးယူႇ 4 သႅၼ်ၸမ်ၸမ် ၼႆ လႆႈႁူႉၸွမ်းၼႂ်းသဵၼ်ႈမၢႆ KNU ၼႄဝႆႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 14 February 2023 ၼၼ်ႉၼင်ႇၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

ဢိင်ၶၢဝ်ႇ − RFA Burmese

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း