ဝၢႆးသေ ၵူၼ်းမိူင်းၵျွၵ်းမႄး ၼႄၵၢင်ၸႂ်တေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈယဝ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုတ်းယိုဝ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA

ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး သၢမ်မိုၼ်ႇပၢႆ ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်တေႃႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ပေႃႉႁႅမ်ၵူၼ်းမိူင်း လႄႈ ယိုဝ်းၵူၼ်းမိူင်း မၢတ်ႇၸဵပ်း/တၢႆ ၼၼ်ႉသေ ၶႅၼ်ႈသၢမ်ဝၼ်းၵူၺ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵႂႃႇပိုတ်းယိုဝ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA တီႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း လႆႈဢွၼ်ၵၼ် ငိူင်ႈဝႄႈပၢင်တိုၵ်း တင်းၼမ်။

ဝၢႆးသေ ၵူၼ်းမိူင်းၵျွၵ်းမႄး ၼႄၵၢင်ၸႂ်တေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈယဝ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုတ်းယိုဝ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 14 July 2020 (ပ−လိူၼ်ပႅတ်ႇလွင်ႈ 10 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 10:00 မူင်းပၢႆ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉၶလယ 101 ႁႅင်းသိုၵ်း 60 ပၢႆ တဝ်ထိူၼ်ႇၵႂႃႇႁူပ်ႉၺႃး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA တီႈႁိမ်း ဝၢၼ်ႈၵုင်းၺွင်ႇ ဢိူင်ႇမေႃႇမႃ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်းမႄးသေ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႆႈသဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇ/ပိုတ်းယိုဝ်း ဢွၼ်တၢင်း လႄႈ သွင်ၽၢႆႇၸင်ႇလႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁိုင်မွၵ်ႈ 20 မိၼိတ်ႉၼႆႉ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈပၢင်တိုၵ်းၼႆႉသေ ဢမ်ႇလႆႈႁူႉၸွမ်း လွင်ႈတၢႆမၢတ်ႇ ၽူႈၶဵၼ် လႄႈ ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ပဵၼ်ဢၼ်လွတ်ႈၽေးၵၼ် လီငၢမ်းၵူႈၵေႃႉယူႇ ၊ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵမ်ႈၽွင်ႈ ၸိူဝ်းယူႇၸမ် ဢွင်ႈတီႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႉ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေး ၵႂႃႇယူႇတီႈ ဝတ်ႉၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ ဝၢၼ်ႈၵုင်းၺွင်ႇ။

ဝၢႆးသေ ၵူၼ်းမိူင်းၵျွၵ်းမႄး ၼႄၵၢင်ၸႂ်တေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈယဝ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုတ်းယိုဝ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA

မိူဝ်ႈလဵဝ် ပဵၼ်ၽွင်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၶတ်းၸႂ်ၵေႃႇသၢင်ႈ တႃႇလႆႈမႃး လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ဢၼ်ၸႅတ်ႈၸၢင်ႇၵေႃႈပိူင်ၼိုင်ႈ ၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ပဵၼ်ၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်း ၵေႃႈပိူင်ၼိုင်ႈ ၊ ပဵၼ်ပႃးၽွင်းယၢမ်း ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း လူဝ်ႇၽုၵ်ႈမၢၵ်ႇၶဝ်ႈတဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်ၵေႃႈ ပိူင်ၼိုင်ႈ လႄႈ ယူႇတီႈ RCSS/SSA ဢမ်ႇၶႂ်ႈႁႂ်ႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းသင် ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈလိူၼ် June 2020 ၸမ်သဵင်ႈ RCSS/SSA တေၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၽဝ်ယႃႈမဝ်းၵမ် (ၼႂ်းဝၼ်းသၢၼ်ၶတ်းယႃႈမဝ်းၵမ် လႄႈ ၵႃႉၶၢႆၼွၵ်ႈမၢႆမီႈၵူႈမိူင်းမိူင်း) ၼႆသေ ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶႂ်ႈယႃႉၵဝ်းလႄႈ (သိုၵ်းမၢၼ်ႈ 5 တပ်ႉၵွင်) ပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်း ပိုတ်းယိုဝ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ႁၢဝ်ႈႁႅင်း တီႈၼႂ်းဢိူင်ႇႁၢႆးၵုၺ် ၊ ဢိူင်ႇလွႆၸွင်ႈ ၊ ဢိူင်ႇပၢင်လေႃႉ သေ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သမ်ႉမီးလွင်ႈတင်ႈၸႂ် ပေႃႉထုပ်ႉၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ဢမ်ႇမီးတၢင်းၽိတ်းသင် 1 ၵေႃႉ ၊ ယိုဝ်းၵူၼ်းမိူင်း မၢတ်ႇၸဵပ်း 1 ၵေႃႉ ၊  တၢႆ 1 ၵေႃႉ တီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ၵႅၼ်။

ဝၢႆးသေ ၵူၼ်းမိူင်းၵျွၵ်းမႄး ၼႄၵၢင်ၸႂ်တေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈယဝ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုတ်းယိုဝ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA
“ၶႅပ်းႁၢင်ႈ − ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး ၼႄၵၢင်ၸႂ်တေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 10 July 2020”

ယွၼ်ႉလွင်ႈမိူၵ်ႈမႂ်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ သေ ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး သၢမ်မိုၼ်ႇပၢႆ ဢွၼ်ၵၼ်ဢွၵ်ႇၼႄ ၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်း လွင်ႈမိူၵ်ႈလိူင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢွင်ႈတီႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး ၼႆယဝ်ႉ ၊ ဝၢႆးသေ ၵူၼ်းမိူင်းၼႄၵၢင်ၸႂ်ယဝ်ႉ ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ တေဢဝ်တၢင်းၽိတ်း ၵူၼ်းမိူင်း 3 ၵေႃႉ ဢၼ်ဢွၼ်ႁူဝ် ၵူၼ်းတင်းၼမ် ၼႄၵၢင်ၸႂ် ၼၼ်ႉထႅင်ႈ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉၶလယ 101 ၼႆႉ မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်း ဢမ်ႇတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းမိူင်းတႆး လႄႈ မိူဝ်ႈလဵဝ်မႃးတူင်ႉၼိုင်ယူႇဝႆႉ ၼႂ်းမိူင်းတႆးသေ ယူႇၽၢႆႇတႂ်ႈၵုမ်းၵမ် ၽႂ်လႂ်ၼႆၼၼ်ႉ တိုၵ်ႉၸွပ်ႇတူၺ်းယူႇ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း