ဝၢႆးသေ RCSS SSA ငိူင်ႉဝႄႈဝႆႉၸူဝ်ႈၶၢဝ်း ယႃႈမဝ်းၵမ် ၵိုင်ႉၵၢင်ႉလိူင်ႇၽႄႈ တီႈမိူင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ

ဝၢႆးသေ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉ/သိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) ငိူင်ႉဝႄႈပၼ်ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇလၢႆလၢႆတီႈယဝ်ႉၼၼ်ႉ ယႃႈၽိၼ်ႇ၊ ယႃႈမဝ်းၵမ် ၵိုင်ႉၵၢင်ႉလိူင်ႇၽႄႈၶိုၼ်ႈမႃးလႄႈ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းယႃႈမဝ်းၵမ်ၵေႃႈၼမ်မႃး မိူၼ်ၼင်ႇပွတ်းၼႃႈတီႈ ထုင်ႉမၢဝ်း၊ မူႇၸႄႈ၊ ၼမ်ႉၶမ်း၊ လႃႈသဵဝ်ႈ ၸႃႉၵႂႃႇထႅင်ႈလၢႆလၢႆတီႈယူႇယဝ်ႉ။

တႄႇၸဵမ်မိူဝ်ႈၼႂ်းႁူဝ်လိူၼ်ထူၼ်ႈႁူၵ်း (June 2021) တေႃႇပေႃးထိုင်မႃး ၼႂ်းလိူၼ်ထူၼ်ႈပႅတ်ႇ (August 2021) ၼႆႉ ယွၼ်ႉၽၢႆႇၸုမ်း SSPP/SSA လႄႈ TNLA ႁူမ်ႈၵၼ်သေ ပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်း ပိုတ်းယိုဝ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) မႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း မိူၼ်ၼင်ႇ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇလၢႆလၢႆတီႈလႄႈ ယူႇတီႈ RCSS/SSAၵေႃႈ ႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ ပဵၼ်သိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႂ်းမိူင်းတႆးၼင်ႇၵၼ်ၼႆၵေႃႈပိူင်ၼိုင်ႈ ယွၼ်ႉႁၼ်ထိုင်ၼိူဝ်လွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၶၢဝ်းလူဝ်ႇၽုၵ်ႇသွမ်ႈ မၢၵ်ႇၶဝ်ႈတဝ်ႈၼမ်ႉၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈပိူင်ၼိုင်ႈသေ ၽၢႆႇ RCSS/SSA ၸင်ႇလႆႈငိူဝ်ႉဝႄႈပၼ်ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ဝၢႆးသေ RCSS SSA ငိူင်ႉဝႄႈဝႆႉၸူဝ်ႈၶၢဝ်း ယႃႈမဝ်းၵမ် ၵိုင်ႉၵၢင်ႉလိူင်ႇၽႄႈ တီႈမိူင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ

ၵူၼ်းမိူင်းထုင်ႉမၢဝ်း ဢၼ်ဢမ်ႇၶႂ်ႈဢွၵ်ႇၸိုဝ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၼႄတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇတႆးလွတ်ႈလႅဝ်းဝႃႈ “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇ၊ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ၊ ၼႂ်းၼႃးႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ဝၢႆးသေၸုမ်းသိုၵ်း RCSS/SSA လႄႈ ၸုမ်း SSPP/SSA ႁူမ်ႈ TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ ၽၢႆႇၸုမ်း RCSS/SSA လႆႈငိူင်ႉဝႄႈပၼ်သေ ဢမ်ႇမီးၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈယဝ်ႉၼႆႉ ၽေးယႃႈမဝ်းၵမ်လႄႈ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းယႃႈမဝ်းၵမ် ဢိၵ်ႇတင်းၵူၼ်းၵျွင်ႇ ၵူၼ်းယွင်ႇယႃႈၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ၵိုင်ႉၵၢင်ႉလိူင်ႇၽႄႈမႃးတေႉတေႉဢေႃႈ” ဝႃႈၼႆ။

မၼ်းၸၢႆးယင်းသိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ “ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၵေႃႈ တိုၵ်ႉၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း လႄႈသင် ယွၼ်ႉၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈလႄႈသင် ဝၢႆးသေ RCSS/SSA ငိူင်ႉဝႄႈဢွၵ်ႇၼႆႉၵေႃႈပိူင်ၼိုင်ႈ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဝဵင်းၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ဢမ်ႇပေႃးမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ သေဢမ်ႇၵႃး ၽူႈလၵ်ႉၵူၼ်းၸူၼ်ၵေႃႈ လိူင်ႇၼမ်ၶိုၼ်ႈမႃး ၵူၼ်းႁၢႆႉၵူၼ်းလိူင်းၵေႃႈ ၼမ်မႃးတေႉတေႉဢေႃႈ” သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးဝၼ်းထီႉ 22 August 2021  ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉၵေႃႈ ၼၢင်းယိင်း ဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၺႃးၽူႈလၵ်ႉၵူၼ်းၸူၼ် မႃးၽၼ်းလႄႈ ၸူၼ်ႁိမ်ဢဝ်ငိုၼ်းၵႂႃႇတင်းၼမ် တူဝ်မၼ်းၼၢင်းၵေႃႈ လႆႈတၢင်းၸဵပ်းဝၢတ်ႇႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ ထိုင်တီႈပေႃးလႆႈၶိုၼ်ႈယူတ်းယႃတူဝ်တီႈႁူင်းယႃၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း