ဝၢႆးၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ်ယႃႈမဝ်းၵမ်တင်းၼမ်ယဝ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈသိမ်းၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇပီႇတူႉၸိတ်ႉၵွင်းၶႃး

ဝၢႆးသေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ် ယႃႈမဝ်းၵမ် လႄႈ ၶိူင်ႈႁဵတ်းဢွၵ်ႇယႃႈမဝ်းၵမ် ၵႃႈၶၼ်ၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵၼ်လၢၼ်ႉ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈဝၢၼ်ႈၵွင်းၶႃး၊ ဝၢၼ်ႈလွႆၶၢင် ၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇယဝ်ႉ၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ သိုပ်ႇၵုမ်းထိင်း ႁူဝ်ၼႃႈၸုမ်းပီႇတူႉၸိတ်ႉၵွင်းၶႃး ၵမ်ႈၽွင်းလႄႈ ႁုပ်ႈသိမ်းပႃးၶိူင်ႈယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ပီႇတူႉၸိတ်ႉ ၵွင်းၶႃး ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ်ယႃႈမဝ်းၵမ်တင်းၼမ်ယဝ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈသိမ်းၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇပီႇတူႉၸိတ်ႉၵွင်းၶႃး

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်း ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၵွင်းၶႃး ၊ ဝၢၼ်ႈလွႆၶၢင်လႄႈ ၸိူဝ်းႁိမ်းႁွမ်းဝၢၼ်ႈ ဢၼ်ပီႇတူႉၸိတ်ႉ ၵွင်းၶႃးၵုမ်းၵမ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ တႄႇၸဵမ်မိူဝ်ႈ ဝၼ်းထီႉ 28 February 2020 တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 26 March 2020 ၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်းလႆႈ ၶိူင်ႈယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇတင်းၼမ်၊ ယႃႈမဝ်းၵမ် လႄႈ ၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ် တႃႇႁဵတ်းဢွၵ်ႇ ယႃႈမဝ်းၵမ် ဢၼ်မီးၵႃႈၶၼ် 344 ပီႇလီႇယၼ်ႇပၢႆၼႆ သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉတႄႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုတ်ႇဢမူႉၶတီး မၢႆမီႈ 19 (ဃ) ဢၼ်ပဵၼ်ဢမူႉလွင်ႈ ယႃႈမဝ်းၵမ် တႃႇဢဝ် တၢင်းၽိတ်း ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉ ပီႇတူႉၸိတ်ႉၵွင်းၶႃး 10 ၵေႃႉ ၸိူဝ်းဢၼ်ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၸွမ်းယႃႈမဝ်းၵမ်ၼၼ်ႉဝႆႉယူႇ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉၺွပ်းလႆႈ ယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႂ်းၼႃႈတီႈၵုမ်းၵမ် ပီႇတူႉၸိတ်ႉၵွင်းၶႃးၼႆႉသေ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 24 March 2020 ၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈမီးလွင်ႈ ႁွင်ႉပၢင်ၵုမ် ႁူဝ်ၼႃႈၸုမ်းပီႇတူႉၸိတ်ႉၵွင်းၶႃး ၵမ်ႈၽွင်ႈသေ တီႉၺွပ်းၵုမ်းၶင်ဝႆႉ ႁူဝ်ၼႃႈပီႇတူႉၸိတ်ႉၵွင်းၶႃးၼႆယဝ်ႉ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉၺွပ်းဝႆႉ ႁူဝ်ၼႃႈၸုမ်းပီႇတူႉၸိတ်ႉဝႆႉသေဢမ်ႇၵႃး ၸႂ်ႉႁႂ်ႈၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း ပီႇတူႉၸိတ်ႉၶဝ် ၵႂႃႇဢၢပ်ႈၶိူင်ႈယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇတင်းမူတ်းဝႃႈၼႆ၊ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼႆႉ မီးပီႇတူႉၸိတ်ႉ 10 ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်ဝႆႉသေ ၸွမ်းၼင်ႇသၢႆမၢႆၼႂ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈတႄႉမီးဢဵၼ်ႁႅင်းမွၵ်ႈ 2,850 ၵေႃႉပၢႆၸိူဝ်းၼႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝၢၼ်ႈၵွင်းၶႃး လႄႈ ဝၢၼ်ႈလွႆၶၢင်ၸိူဝ်းၼႆႉသမ်ႉ ပဵၼ်ပိုၼ်ႉတီႈ ဢၼ်ပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈၵုမ်းၵမ်လႆႈသေ ဢမ်ႇဝႃႈၶၢဝ်းယၢမ်းလႂ်ၵေႃႈယဝ်ႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈ၊ ၽူႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈလႄႈ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ဝၢၼ်ႈၶဝ် ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်းလႆႈ ၵူႈၶၢဝ်းယၢမ်းသေ ယွၼ်ႉသင်လႄႈ တိုၵ်ႉႁႃမႃးၶဝ်ႈသွၵ်ႈတီႉၺွပ်းၽွင်းၼႆႉ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်မီးၶေႃႈထၢမ်ၵၼ်ယူႇ။

ၼႂ်းဢွင်ႈတီႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈလဵဝ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ဢဵၼ်ႁႅင်းမီးမွၵ်ႈ 5000 ပၢႆ မႃးပၵ်းတပ်ႉဝႆႉ၊ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ၽႄၵၼ်ယူႇဝႆႉ တၢင်းၼွၵ်ႈ၊တၢင်းၼႂ်းလႄႈ ၼႂ်းၵၢင်ၼႆသေ ၽႄၵၼ်ယူႇဝႆႉ 3 တီႈလႄႈ ၽၢႆႇပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၶဝ်ၵေႃႈ ဢဝ်တီႈယူႇဝႆႉမွၵ်ႈ 5 တပ်ႉၵွင်ၸိူဝ်းၼႆႉၼႆ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ လၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ၽၢႆႇတင်းၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း ပီႇတူႉၸိတ်ႉၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈလၢတ်ႈဝႃႈ သင်ဝႃႈၵူတ်ႇထတ်းၸႅတ်ႈထၢမ်တူၺ်း ၽူႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈမၼ်းယဝ်ႉၼႆၸိုင် ၸိူဝ်းဢၼ်ဢမ်ႇၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၸွမ်း ယႃႈမဝ်းၵမ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈပွႆႇပၼ်ၶိုၼ်းယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

တႃႇတွင်း− 1 ပီႇလီႇယၼ်ႇ= 1000 လၢၼ်ႉ
တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း
ဢိင်ၶေႃႈမုၼ်း− ၽၢႆႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ၊ Irrawaddy

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း