ဝၢႆးႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ်ယဝ်ႉၵေႃႈ သိုၵ်းယၢင်းၼင်ႇၵၼ် တိုၵ်ႉသိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ယူႇ

ပႅၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈ ၸုမ်းသိုၵ်းယၢင်း (4) ၸုမ်း ႁူပ်ႉဢုပ်ႇတူၵ်းလူင်းၵၼ်ဝႆႉဝႃႈ သိုၵ်းယၢင်းၼင်ႇၵၼ်ယႃႇႁႂ်ႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ၼႆသေတႃႉၵေႃႈ ၼႂ်းလိူၼ် July 2021 ၼႆႉ ႁူမ်ႈတုမ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်း KNU လႄႈ တပ်ႉပႂ်ႉလႅၼ်လိၼ် BGF ဢၼ်ယူႇၽၢႆႇတႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉ ယင်းတိုၵ်ႉပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 19 July 2021 (လိူၼ်ပႅတ်ႇမႂ်ႇ 11 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Irrawaddy တွင်ႈထၢမ် ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း တပ်ႉၸုမ်း (1) ႁူမ်ႈတုမ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်း/ တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်း KNU/KNLA သေဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ပတူဝ်ႇၸေႃးၸူဝ်းမျိၼ်ႉ ၽူႈၼမ်းၼႂ်း တပ်ႉၸုမ်း (1) KNU/KNLA လၢတ်ႈတီႈ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ − မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 17 July 2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 22:30 မူင်း လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တင်း ၸုမ်း BGF မၢႆတပ်ႉ 1014 ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၵူင်းတၢၼ်းၵျီး ၽၢႆႇႁွင်ႇဝဵင်းၽႃးဢၢၼ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၸဝ်ႈႁၢၼ် ၸေႃးတိၼ်ႇဝိၼ်း ဢွၼ်ႁူဝ်ၸုမ်း BGF ပႃးတင်း ၵႃး (2) လမ်းသေ လုၵ်ႉတင်း ၵမမွင်း ၶိုၼ်ႈၵႂႃႇတင်းဝၢၼ်ႈၵူင်းတၢၼ်းၵျီးလႄႈ လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၵၼ်တင်း တပ်ႉၸုမ်း (1) KNU/KNLA ၵႅပ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈ၊ ၽၢႆႇ KNU/KNLA ၸႂ်ႉလၢႆးသိုၵ်းမုတ်းပိုတ်းယိုဝ်း လႄႈ BGF ၶဝ် မၢတ်ႇၸဵပ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း (2) ၵေႃႉသေ လႆႈထွႆဢွၵ်ႇၵႂႃႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ ၸဝ်ႈႁၢၼ် ၸေႃးတိၼ်ႇဝိၼ်း ၽၢႆႇ BGF  လၢတ်ႈဝႃႈ − ၸွမ်းၼင်ႇလႆႈႁပ်ႉ လၢႆးငၢၼ်းတႄႉ ၶဝ်ယူႇတီႈၵႆၵႆသေ ပိုတ်းယိုဝ်းၽၢႆႇႁဝ်း၊ ဢမ်ႇၸႂ်ႈပၢင်တိုၵ်းယႂ်ႇလူင်၊ ၽၢႆႇႁဝ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇမၢၼ်ႇမႅၼ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ − ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 17 July 2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ 02:00 မူင်းၼၼ်ႉၵေႃႈ KNU/KNLA ဢဝ်မၢၵ်ႇလူင် လႄႈ ၵွင်ႈဢွၼ်ႇပိုတ်းယိုဝ်းသႂ်ႇ ႁိူၼ်းၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉ BGF ၸဝ်ႈႁၢၼ် ၶိၼ်ႇမွင်ႇဝိၼ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းပီးလိၼ်း မိူင်းမွၼ်း ဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉလွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်းပွၵ်ႈၼႆႉသေ ႁိူၼ်းၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉ BGF လႆႈလူႉလႅဝ်ၵႂႃႇ ၵမ်ႈၽွင်ႈ ၊ တူဝ်ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉလႄႈ ၵူၼ်းၼႂ်းၼႃႈႁိူၼ်းတႄႉ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းသင် ၼႆယဝ်ႉ။

လွင်ႈ BGF ၵၢဝ်ႇၼႄး KNU/KNLA ၵႂႃႇပိုတ်းယိုဝ်းႁိူၼ်းၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉၼႆႉ ၽၢႆႇ KNU/KNLA သမ်ႉတုမ်ႉတွပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ − ဢမ်ႇလႆႈႁပ်ႉႁူႉၶၢဝ်ႇဝႃႈ KNU/KNLA ၵႂႃႇပိုတ်းယိုဝ်း ႁိူၼ်း ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉ BGF၊ ဢၼ်လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ပွၵ်ႈၼႆႉၵေႃႈ ယွၼ်ႉBGF ၶဝ် တူင်ႉၼိုင်ၶဝ်ႈမႃးၼႂ်း ၼႃႈတီႈၵုမ်းၵမ် KNU/KNLA လႄႈ ၸင်ႇလႆႈပိုတ်းယိုဝ်း ၵႅတ်ႇၶႄတူဝ်ဝႆႉၵူၺ်း ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 15−16 June 2021 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ၸုမ်းသိုၵ်းယၢင်း (4) ၸုမ်း ဢၼ်ပဵၼ် ႁူမ်ႈတုမ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်း (KNU)၊ၶွင်ႇသီႇငမ်းယဵၼ်ယၢင်း KNU/KNLA-PC၊ တပ်ႉသိုၵ်းယၢင်းၽိူၵ်ႇ ပွင်ၽွၼ်းပၢင် တီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇ DKBA လႄႈ တပ်ႉပႂ်ႉလႅၼ်လိၼ် BGF ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်တီႈ ငဝ်ႈၸိုင်ႈ KNU ၼင်ႇႁိုဝ်သိုၵ်းယၢင်းၼင်ႇၵၼ် ပေႃးတေဢမ်ႇမီးလွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ၼႆယဝ်ႉ။

သိုၵ်းယၢင်း (4) ၸုမ်း ယၢမ်ႈတူၵ်းလူင်းၵၼ်ဝႆႉဝႃႈ သိုၵ်းယၢင်းၼင်ႇၵၼ် ပေႃးမီးလွင်ႈဢမ်ႇပွင်ႇၸႂ်ၵၼ်မႃး ယႃႇႁႂ်ႈလႆႈဢဝ်ဢဵၼ်ႁႅင်းသိုၵ်းသေ ၵႄႈလိတ်ႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်လႄႈ ဢဝ်လၢႆးၵတ်းယဵၼ် ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵႄႈလိတ်ႈၵၼ်ၵႂႃႇ ၼႆယူႇ။

ဝၢႆးၼၼ်ႉ ၶႅၼ်ႈၵၼ်ထႅင်ႈလၢႆဝၼ်း ဝၼ်းထီႉ 21 June 2021 ၼၼ်ႉ တပ်ႉၸုမ်း (5) KNU/KNLA တင်း BGF ၶိုၼ်းပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းထႅင်ႈဢမ်ႇယွမ်း (5) ပွၵ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈၸိုင်ႈမိူင်းမႃးၼႆႉ ႁူမ်ႈတုမ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်း/ တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်း KNU/KNLA လႄႈ တပ်ႉပႂ်ႉလႅၼ်လိၼ် BGF တေၵႆႉၵႆႉပဵၼ် ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းမိူင်းယၢင်း လႄႈ မိူင်းမွၼ်း ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း