ဝၢႆး NUG ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတေတိုၵ်းယိုဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယဝ်ႉၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႅတ်ႈႁေႃႈႁိူဝ်းမိၼ်တိုၵ်း ဢွၵ်ႇမိၼ်ၼိူဝ်ၵၢင်ႁၢဝ်

ဝၢႆးလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ NUG ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇငဝ်းလၢႆးၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉ တိုၵ်းသူၼ်း ႁႂ်ႈၵူႈၽၢႆႇၽၢႆႇ ပႃးၸဵမ်ၵူၼ်းမိူင်း ႁႂ်ႈလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉသၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တေတႄႇတိုၵ်းယိုဝ်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈယဝ်ႉ ဢမ်ႇႁိုင်သင် တီႈတပ်ႉၵၢင်ႁၢဝ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လၢႆလၢႆတီႈၵေႃႈ ၼႅတ်ႈဢဝ်ႁိူဝ်းမိၼ်တိုၵ်း ဢွၵ်ႇမိၼ်ၼိူဝ်ၵၢင်ႁၢဝ်ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 7 September 2021 (လိူၼ်သိပ်းမႂ်ႇ 2 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၼၼ်ႉ ဝၢႆး NUG ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝၢၼ်ႈမိူင်းယူႇၼႂ်းငဝ်းလၢႆးၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉယဝ်ႉ ဢမ်ႇႁိုင်သင် ၶႅၼ်ႈၵၼ် လၢႆမိၼိတ်ႉၵူၺ်း တီႈတပ်ႉၵၢင်ႁၢဝ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်မီးတီႈဝဵင်းမဵၵ်ႉထီႉလႃႇ တိူင်းမၢၼ်းတလေး ၼႅတ်ႈႁေႃႈႁိူဝ်းမိၼ်တိုၵ်းဢွၵ်ႇလၢႆလၢႆလမ်း ထပ်းၵၼ်ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၼႄတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ DVB ဝႆႉဝႃႈ − ဝၢႆး NUG ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇယဝ်ႉ ၶႅၼ်ႈၵၼ် မွၵ်ႈ 15 မိၼိတ်ႉၵူၺ်း၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ၼႅတ်ႈႁေႃႈႁိူဝ်းမိၼ်ၶဝ်ဢွၵ်ႇၵႂႃႇ လမ်းၼိုင်ႈယဝ်ႉလမ်းၼိုင်ႈ၊ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼႆႉၵေႃႈ ယွၼ်ႉပိုၼ်ၽၢဝ်ႇငဝ်းလၢႆး ၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉဝႆႉလႄႈ ၽႂ်ၵေႃႈဢမ်ႇႁတ်းဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈႁိူၼ်း၊ ယွၼ်ႉဝႃႈ တီႈမဵၵ်ႉထီႉလႃႇၼႆႉ ပဵၼ်ဝဵင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈပၵ်းတပ်ႉဝႆႉ၊ ၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈ သၢၼ်ႈၵႂႃႇသဵင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆး NUG ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတေတိုၵ်းယိုဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယဝ်ႉၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႅတ်ႈႁေႃႈႁိူဝ်းမိၼ်တိုၵ်း ဢွၵ်ႇမိၼ်ၼိူဝ်ၵၢင်ႁၢဝ်

ထႅင်ႈၽၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ တပ်ႉၵၢင်ႁၢဝ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ပၵ်းတီႈဝဵင်းမၵူၺ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢဝ်ႁိူဝ်းမိၼ်တိုၵ်း (3) လမ်း ႁေႃႈၶိုၼ်ႈႁေႃႈလူင်းယူႇ လၢႆလၢႆၵမ်းမိူၼ်ၵၼ်ၼႆယဝ်ႉ။

တီႈမၵူၺ်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁေႃႈႁိူဝ်းမိၼ်တႅမ်ႇႁႅင်းၼႃႇလႄႈ သဵင်ပေႃးပၼ်းၼၼ်ႈၵႂႃႇသဵင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၵူႈပွၵ်ႈၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵႆႉႁေႃႈႁိူဝ်းမိၼ်ၶိုၼ်ႈလူင်း ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉၵၢၼ်သိုၵ်းယူႇမိူၼ်ၵၼ်၊ ၵူၺ်းၵႃႈ မိူဝ်ႈၼႆႉတႄႉ လႆႈဝႃႈၽိုၵ်းႁေႃႈႁိူဝ်းမိၼ် ၸႂ်ႉၶၢဝ်းယၢမ်းႁိုင်လိူဝ်သေၵဝ်ႇ တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈၼႆႉ ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်းတဵင်ႈၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတိုၵ်ႉႁေႃႈႁိူဝ်းမိၼ်ၶိုၼ်ႈၶိုၼ်ႈလူင်းလူင်းယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

တပ်ႉၵၢင်ႁၢဝ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ပၵ်းတီႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၵေႃႈ မိူဝ်ႈၼႆႉယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁေႃႈႁိူဝ်းမိၼ်မႅင်းမီႈ လႄႈ ႁိူဝ်းမိၼ်တိုၵ်းပၼ်ႇလဵပ်ႈဝဵင်းယူႇမိူၼ်ၵၼ်ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်းဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင်လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ − ႁိူဝ်းမိၼ်မႅင်းမီႈတႄႉ လႆႈႁၼ်ပၼ်ႇလဵပ်ႈဝဵင်းယူႇ၊ ႁိူဝ်းမိၼ်တိုၵ်းတႄႉ ဢမ်ႇလႆႈႁၼ် ငိၼ်းသဵင်မၼ်းၵူၺ်း ၊ သဵင်ႁိူဝ်းမိၼ်ၶဝ် ပေႃးဢူၼ်ပၼ်းၵႂႃႇသဵင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ဝၢႆး NUG ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတေတိုၵ်းယိုဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယဝ်ႉၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႅတ်ႈႁေႃႈႁိူဝ်းမိၼ်တိုၵ်း ဢွၵ်ႇမိၼ်ၼိူဝ်ၵၢင်ႁၢဝ်

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း