ဝၼ်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈၽိူမ်ႉႁႅင်းသိုၵ်း ၶဝ်ႈၼႂ်းမိူင်းယၢင်းလႅင်ထႅင်ႈ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 27 September 2021 (လိူၼ်သိပ်းလွင်ႈ 7 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်း ၶၢဝ်းတၢင်း 5 လိူၼ်ၵႂႃႇဝႃႈၼႆသေတႃႉ ၽၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ မီးလွင်ႈသူင်ႇႁႅင်းသိုၵ်း လႄႈ ၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၵႂႃႇတၢင်း မိူင်းတႆး လႄႈ မိူင်းယၢင်းလႅင် တိတ်းၸပ်းၵၼ်ၼၼ်ႉထႅင်ႈတင်းၼမ်ယူႇဝႃႈၼႆ။

တပ်ႉၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်းယၢင်းလႅင် ဢၼ်တူင်ႉၼိုင်ယူႇ ပွတ်းၽၢႆၶုၼ်ႇ မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း လႄႈ မိူင်းယၢင်းလႅင်ၼၼ်ႉ လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လုၵ်ႉတီႈ ဝဵင်းၵၢတ်ႇလေႃႉ မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်းသေ သူင်ႁႅင်းသိုၵ်းမွၵ်ႈ ၵႃး 40 လမ်းၼႆႉ မုင်ႈၼႃႈမႃးယူႇဝႃႈၼႆ။

သိုပ်ႇလၢတ်ႈပႃးဝႃႈ ၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ 40 လၢမ်းၼႆႉ တၢင်ႇၵူၼ်းသိုၵ်း မွၵ်ႈ 100 ၵေႃႉပၢႆ ပဵၼ်ၸုမ်းဢၼ်ယူႇတႂ်ႈ တပ်ႉမ 55   ႁူမ်ႈပႃး ၶိူင်ႈမၢၵ်ႇမိုဝ်ႉၸိုၼ်းယၢမ်း ၸိူဝ်းၼႆႉသေ ၶဝ်ႈၽႅဝ်ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၽၢႆၶုၼ်ႇ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 10:00 မူင်းပၢႆ ဝၢႆးပူၼ်ႉပၢင်လွင်းမႃးၵေႃႈ ၽႅဝ်ၼႂ်းၽၢႆၶုၼ်ႇယဝ်ႉ လႄႈ ၽၢႆႇ PDF ၵေႃႈ လႆႈဝၢင်းၽႅၼ် မူၵ်းတိုၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယူႇ 4 ဢွင်ႈတီႈသေ ဝၼ်းထီႉ 28 September 2021 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 16:00 မူင်း ယၢမ်းတၢမ်းၶမ်ႈၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸင်ႇတေၶဝ်ႈလႆႈ ၼႂ်းဝဵင်းၽၢႆၶုၼ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 27 September 2021 ၼႆႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈဝႃႈ ယိူင်းဢၢၼ်းတႃႇၵုမ်းထိင်း လွင်ႈၽႄႈလၢမ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 လႄႈ တႃႇလွင်ႈငၢမ်းယဵၼ်ၼႂ်းမိူင်းၼႆသေ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ တႄႇဢဝ်ဝၼ်းထီႉ 1 October 2021 ထိုင် ဝၼ်းထီႉ 28 February 2022 ၶၢဝ်းတၢင်း 5 လိူၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်းၵိုတ်းတိုၵ်းယူႇဝႃႈၼႆ။

ပႅၵ်ႉသမ်ႉပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်းယူႇသေတႃႉၵေႃႈ သင်ဝႃႈ မီးလွင်ႈတၢင်းဢၼ်တေႁဵတ်းႁႂ်ႈ တုမ်ႉတိူဝ်ႉတေႃႇ ၵၢၼ်ၵႅတ်ႇၶႄ လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်း လႄႈ ၵၢၼ်ဢုပ်ႉပိူင်ဝၢၼ်ႈမိူင်းၸိူဝ်းၼႆႉမႃးၼႆၸိုင်ႈ လွင်ႈၵိုတ်းတိုၵ်းၼႆႉ တေဢမ်ႇၶဝ်ႈတၢင်းၵၢၼ် ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

 

 

 

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း