ဝၼ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ

ဝၼ်းထီႉ 1 လိူၼ်မၢတ်ႉၶျ်မိူဝ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ဝၼ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ၼႆ ဢွၼ်ၵၼ်ႁွင်ႉသႅၼ်ႇၼႂ်းဢွၼ်ႊလၢႆႊၵၼ်။ ၵွပ်ႈပဵၼ်ပၢၼ်တီႊၵျီႊထႂ်ႊလ်လႄႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇႁဵတ်းပၢင်တၢၼ်ႈၶႆႈၼႂ်းလူမ်းၵၼ်လႄႈ ဢွၵ်ႇၾၢင်ႁၢင်ႈႁူတိပ်ႉတႃတိပ်ႉ (ဝူင်းၺၢၼ်ႇတိပ်ႉပၸၵ်ႉၶုတင်းတိပ်ႉပသေႃးတ)ၵၼ်ၸိူင်ႉၼႆ။

“ပေႃးၵူၼ်းလူင်လႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၽၢတ်ႇၵၼ်၊ ပေႃးၵူၼ်းၼုမ်ႇတင်း ၵူၼ်းထဝ်ႈၽၢတ်ႇၵၼ်ၸိုင် မိူင်းတႆးမိူဝ်းၼႃႈၼႆႉ လပ်းသိင်ႇယဝ်ႇ” — ၼႆ မေႃယႃလူင်တွၵ်ႇတိူဝ်ႇလုင်းပၺၢၼ်ႇ လၢတ်ႈပၼ်သတိဝႆႉ ၸဵမ်မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ၼႂ်း 20 ႁူဝ်ပၢၵ်ႇၸဵင်ပီႊၶရိသ်ႉထ်ပုၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၵႂၢမ်းလၢတ်ႈပၼ်သတိၼႆႉ တေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ တိုၵ်ႉလမ်ႇလွင်ႈၶိုၵ်ႉလိုၵ်ႉမီးၵႃႈၶၼ်ယူႇ။

ဝၼ်းမိူဝ်းၼႃႈၶၢဝ်းၵႆၵေႃႈ ႁူႉတိုၼ်းတေမီးၵႃႈၶၼ်မိူၼ်ၼၼ်ၵွႆးယူႇဢမ်ႇၵလၢတ်ႈ။ ၸင်ႇဝႃႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇသၢဝ်ၶဝ်ၼႆႉ တိုၼ်းပဵၼ်ၼေႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်းတႃႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၽႂ်မၼ်းၵူႈၸိုင်ႈမိူင်း၊ ပဵၼ်ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ဝၢၼ်ႈမိူင်းၸွမ်းၼင်ႇတိုဝ်ႉတၢင်း ၶၢဝ်းယၢမ်းဢၼ်ပဵၼ်မႃး တႃႇၸိူဝ်းၶဝ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇသၢဝ်ၵူႈၵေႃႉ- ၸိူင်ႉၼႆ။

“ၵူၼ်းၼုမ်ႇၶဝ်ၼႆႉ ပဵၼ်တိုၼ်းလၢင်းၼႂ်းဢၼႃႇၵၢတ်ႈမိူဝ်းၼႃႈ”- ၼႆၼၼ်ႉ ႁူႉၵၼ်ၶဝ်ႈၸႂ်ၵၼ်ၵူႈၵေႃႉ။ ၵွႆး တႃႇၵူၼ်းၼုမ်ႇၶဝ်တေပဵၼ်တိုၼ်းလၢင်းလီ ဢၼ်မီးၵႃႈၶၼ်တႃႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်း ၼႂ်းဢၼႃႇၵၢတ်ႈမိူဝ်းၼႃႈၼၼ်ႉ သမ်ႉမီးတီႈပၢႆးဝူၼ်ႉလႄႈ ၵၢၼ်ဝၢင်းၽႅၼ်ၵူၼ်းလူင်(ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်၊ ၽူႈႁူႉ၊ ၽူႈႁၵ်ႉၸၢတ်ႈၶဝ်) မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆၼႆႉ ယႃႇပေလိုမ်းၵၼ်သေၵမ်းၼႆ ဢႃးၸၢၼ်ၶိုၼ်းသႂ် ၸႂ်ယဵၼ် ယၢမ်ႈလၢတ်ႈပၼ်သတိဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ တႃႇၵူၼ်းၼုမ်ႇသၢဝ်ၶဝ်တေပဵၼ်တိုၼ်းလၢင်းလီ၊ တေပဵၼ်ၼေႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်းၸိူဝ်းလီၼႂ်းဝၼ်းၼႃႈၶၢဝ်းၵႆၼၼ်ႉ ၵူၼ်းလူင်ၶဝ် (ၽူႈႁူႉပၼ်ႇတိတၶဝ်၊ ၽူႈႁၵ်ႉၸၢတ်ႈၶဝ်၊ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၶဝ်) တေလႆႈၸႂ်ႉဢွၵ်းသေသိူဝ်ႇတၢင်းပၼ်၊ လွမ်ႉႁူဝ်ႉပၼ်၊ ဝၢင်းၽႅၼ်ပၼ်ၼႆႉၵေႃႈ ပဵၼ်ၵၢၼ်ၶိုၵ်ႉၶမ်ႇလမ်ႇလွင်ႈၼႆၼၼ်ႉ မၼ်းတႅၵ်ႇလႅင်းလီယူႇယဝ်ႉလႄႈ ၼႂ်းဝၼ်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇပီ 2023 ၼႆႉ ၶႂ်ႈတိုၵ်းသူၼ်း ၶႂ်ႈတုၵ်းယွၼ်းထိုင်ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်၊ ၽူႈႁူႉသုင်၊ ၽူႈႁၵ်ႉၸၢတ်ႈၶဝ်တင်းသဵင်ႈ ယႃႇပေလိုမ်းၸိူဝ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇၶဝ်သေၵမ်းၼႆယူႇ။

ပိုၼ်ၶမ်း ၽယၵ်ႉဝူင်း

1 March 2023

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း