ဝၼ်းၽူႈႁတ်းႁၢၼ် ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်း ၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇ လၢႆလၢႆၸႄႈဝဵင်း ၼႂ်းၵႄႈၵၢင်ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇမၢၼ်ႈ ၶတ်းၶႂၢင်

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 12 August 2020 (တု−လိူၼ်ပႅတ်ႇလွင်ႈ 9 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ပဵၼ်ဝၼ်းၽူႈႁတ်းႁၢၼ် ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်း ၶွပ်ႈတဵမ် (70) ပီႊၼႆလႄႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းယၢင်း ဢၼ်မီးၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢွၼ်ၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးလၢႆလၢႆၸႄႈဝဵင်း ၼႂ်းၵႄႈၵၢင် ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇမၢၼ်ႈၶဝ် ၶတ်းၶႂၢင် ဢမ်ႇပၼ်ၶႂၢင်ႉၸတ်းႁဵတ်းၼႆယဝ်ႉ။

ၸွမ်းၼင်ႇသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇယၢင်း KIC ဢွၵ်ႇဝႆႉၼၼ်ႉ ပၢင်ပွႆးဝၼ်းၽူႈႁတ်းႁၢၼ် ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်း ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ (70) ပီႊၼႆႉ လႆႈၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇ တီႈဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ၊ ဝဵင်းၵျွၵ်ႉတၢၼ်ႇတႃး တိူင်းတႃႈၵုင်ႈ ၊ ဝဵင်းသထူင်ႇ မိူင်းမွၼ်း လႄႈ  ဝၢၼ်ႈပႄးၵရႅတ်ႉ ဝဵင်းၽႃးဢၢၼ်ႇ မိူင်းယၢင်း ဢိၵ်ႇတင်း ငဝ်ႈငုၼ်း တပ်ႉၸုမ်း (7) ႁူမ်ႈတုမ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်း (KNU) ၊ ငဝ်ႈငုၼ်း ၸုမ်းၶွင်ႇသီႇငမ်းယဵၼ်ယၢင်း (KNU/KNLA-PC) လႄႈ ထႅင်ႈလၢႆလၢႆဢွင်ႈတီႈ ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းၽူႈႁတ်းႁၢၼ် ၸိူတ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်းၼႆႉ လႆႈမၵ်းမၼ်ႈဢဝ် ဝၼ်းဢၼ် ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ယၢင်း ၸေႃးပဢူးၵျီး လူႉသဵင်ႈၵၢမ်ႇ ဝၼ်းထီႉ 12 August တႄႇၸဵမ်မိူဝ်ႈပီႊ 1950 ၼၼ်ႉမႃး တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ် မီးၵႂႃႇၶၢဝ်းတၢင်း (70) ပဵႊတဵမ်ယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းၽူႈႁတ်းႁၢၼ် ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်း ၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇ လၢႆလၢႆၸႄႈဝဵင်း ၼႂ်းၵႄႈၵၢင်ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇမၢၼ်ႈ ၶတ်းၶႂၢင်

ပၢင်ပွႆးဝၼ်းၽူႈႁတ်းႁၢၼ် ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်း လႆႈတႄႇၸတ်းႁဵတ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်း တေႃႇထိုင်ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း၊ ၼႂ်းပၢင်ပွႆးၼၼ်ႉ မီးၽူႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇၵူႈတီႈသေ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းယၢင်းၶဝ် ဝၢင်းတူင်ႇမွၵ်ႇမွင်ၸႂ် ၽၢႆႇၼႃႈႁုၼ်ႇႁၢင်ႈ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ယၢင်း ၸေႃးပဢူးၵျီးယဝ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ်ၼပ်ႉယမ် ၶုၵ်းထူပ်းၵုင်ႇမုၼ်မၼ်းၸဝ်ႈလႄႈ ၼပ်ႉယမ် ၽူႈဢၼ်လႆႈလူႇၼိူဝ်ႉလိူတ်ႈသၢႆၸႂ်ၵႂႃႇ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉဢဝ်ၶိုၼ်း သုၼ်ႇလႆႈလွတ်ႈလႅဝ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းယၢင်းဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ယင်းတိုၵ်ႉမီး လွင်ႈၽႄႈလၢမ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ယူႇလႄႈ ၽူႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ ပၢင်ပွႆးၶဝ်တင်းသဵင်ႈၵေႃႈ လႆႈတိုဝ်းၵမ်ႁဵတ်းသၢင်ႈၸွမ်းၼင်ႇ ပိူင်ၵုမ်းၵမ် COVID-19 မိူၼ်ၼင်ႇ သႂ်ႇၽႃႈတူမ်းသူပ်း၊ ယူႇႁၢင်ႇၵႆၵၼ် လႄႈ သုၵ်ႈလၢင်ႉသီမိုဝ်းၸိူဝ်းၼႆႉပႃးဝႃႈၼႆ။

ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇမၢၼ်ႈၶဝ် မႃးတူၵ်ႇတၵ်ႉႁႄႉႁၢမ်ႈ လၢတ်ႈႁႂ်ႈသိမ်းပၢင်ပွႆး ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းတီႈသူၼ်မွၵ်ႇ မႁႃႇပၼ်ႇတူႉလႃႉ ၼႂ်းၵၢင်ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈၼၼ်ႉလႄႈ ပၢင်ၵႅဝ်ႈလႆႈ ႁုပ်ႈသိမ်းၵႂႃႇ မိူဝ်ႈယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 11 မူင်း၊ ၸွမ်းၼင်ႇၶပ်ႉမၢႆမီးၼၼ်ႉတႄႉ ဢၢင်ႈၸတ်းႁဵတ်း တေႃႇပေႃးထိုင် ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 14:00 မူင်း ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈၼၼ်ႉၵေႃႈ သွင်ၽၢႆႇမီးလွင်ႈ တွပ်ႇထဵင်ၵၼ်ၵမ်ႈၽွင်ႈသေ ၽၢႆႇၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ယၢင်း ၼေႃႇဢူင်းလႃႉ သပ်းလႅင်းၼႄ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈဝႃႈ − လႆႈတၢင်ႇယွၼ်းၶႂၢင်ႉဝႆႉယဝ်ႉ ၵူၺ်းၵႃႈ ႁဵတ်းသင်လႄႈ ဢမ်ႇပၼ်ၶႂၢင်ႉ ၊ မိူဝ်ႈ ဝၼ်းထူပ်းႁွပ်ႈ 8888 ၼၼ်ႉတႄႉ ပၼ်ၶႂၢင်ႉၸတ်းႁဵတ်းယူႇ၊ ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႆႉသမ်ႉ ဢမ်ႇပၼ်ပူၵ်းၸွမ်ပိဝ်ၼႆ ႁဝ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၵေႃႈ ႁၼ်ဝႃႈ လွင်ႈၼႆႉ ပဵၼ်လွင်ႈတဵၵ်းတဵင်သုၼ်ႇလႆႈၵၼ်၊ ယူႇတီႈၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈမၢၼ်ႈၶဝ်ၵေႃႈ ထုၵ်ႇလီၵိုတ်းလိုဝ်ႈလွင်ႈၸႅၵ်ႇၽႄၵၼ်ယဝ်ႉ၊ ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈႁူႉယူႇ ဢမ်ႇလႆႈၶႂၢင်ႉ၊ ၵူၼ်းၼုမ်ႇႁဝ်းၶဝ်ၵူႈၵေႃႉသမ်ႉ ၶႂ်ႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးၶွပ်ႈၶူပ်ႇ (70) ပီႊၼႆလႄႈ တိုဝ်သေၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇယဝ်ႉ၊ တေပဵၼ်မႃးဢီႈသင်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈၵူႈၵေႃႉလၢမ်းၶၢတ်ႈဝႆႉမူတ်းယဝ်ႉ၊ သင်ၸိူဝ်ႉပဵၼ်မႃးတႄႉၵေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈ တေတေႃႇသူႈၵႂႃႇၸွမ်းၵၼ်ယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉဝႃႈ ၸဵမ်မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်း ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇမၢၼ်ႈၶဝ် ဢမ်ႇပၼ်ၶႂၢင်ႉၸတ်းႁဵတ်းလႄႈ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ မႃးတူၵ်ႇလၢတ်ႈၶတ်းၶႂၢင် ႁွင်ႉဢဝ် ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ယၢင်း တေႃႇၸဵင်ႇထူၺ်း၊ သႃႉထုတ်ႉဝူၺ်ႇဢွင်ႇ၊ ၸေႃးၵျေႃႇလိၼ်း၊ သႃႉတဵင်းၸေႃႇမိၼ်း၊ ၼမ်ႉမေႇတိၼ်ႇၸႃႇ လႄႈ ၸေႃးၵႂႃႇၵႂႃႇ  ႁူမ်ႈတင်းမူတ်း (6) ၵေႃႉ ၵႂႃႇတီႈႁူင်းပလိၵ်ႈၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉတၢၼ်ႇတႃး တိူင်းတႃႈၵုင်ႈၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈႁွင်ႉၸိူဝ်းၶဝ်ၵႂႃႇၼၼ်ႉၵေႃႈ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈၵူၺ်းလၢတ်ႈဝႃႈ မႃးၸွမ်းတီႈႁူင်းပလိၵ်ႈၵမ်ႉၼိုင်ႈ ၼႆၵူၺ်းသေ ႁွင်ႉဢဝ်တူဝ်ၸိူဝ်းၶဝ်ၵႂႃႇသေ ထိုင်ႁူင်းပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈယဝ်ႉ ၽၢႆႇပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈၶဝ် ၸင်ႇဢဝ် ၶေႃႈဢၢင်ႈဝႃႈ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးပူၼ်ႉလိူဝ်ၶၢဝ်းယၢမ်း လႄႈ ဢမ်ႇလႆႈၶႂၢင်ႉသေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆသေယဝ်ႉ တိုၵ်ႉၵူတ်ႇထတ်းၸႅတ်ႈထၢမ်တူၺ်း ၸိူဝ်းၶဝ်ယူႇၼႆယဝ်ႉ။

တႃႇတေၸတ်းႁဵတ်း ပွႆးဝၼ်းၽူႈႁတ်းႁၢၼ် ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်း ႁႂ်ႈပဵၼ်တီႈမၢႆတွင်းၵိုၵ်းပိုၼ်းၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် လႆႈတၢင်ႇယွၼ်းၶႂၢင်ႉၸတ်းႁဵတ်းဝႆႉ ၸဵမ်မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 9 August 2020 (တု−လိူၼ်ပႅတ်ႇလွင်ႈ 6 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉသေတႃႉ ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇမၢၼ်ႈၶဝ် ၶတ်းၶႂၢင် ဢမ်ႇပၼ်ၶႂၢင်ႉၸတ်းႁဵတ်းၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၺ်းၵႃႈ ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈၶဝ် ယင်းတိုၵ်ႉၸႅတ်ႈထၢမ်တူၺ်း ၸိူဝ်းၶဝ်တင်း (6) ၵေႃႉယူႇ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ တေဢဝ်တၢင်းၽိတ်း တၢင်ႇထိုင်တီႈလုမ်းတြႃးဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉတႄႉ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ဢမ်ႇပႆႇမီးသၢႆငၢႆငဝ်းလၢႆးၼင်ႇၵဝ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈပီႊ 2019 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉၵေႃႈ ယွၼ်ႉဝႃႈ တၢင်ႇၽိုၼ်လိၵ်ႈယွၼ်းၶႂၢင်ႉတႃႇတေၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ပွႆးဝၼ်း ၽူႈႁတ်းႁၢၼ် ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်းယူႇ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇမၢၼ်ႈၶဝ်သမ်ႉ ၶတ်းၶႂၢင် ဢမ်ႇပၼ်ၸတ်းႁဵတ်း ၵူၺ်းၵႃႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းယၢင်းၶဝ် တိုဝ်သေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးလႄႈ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ယၢင်း ၼေႃႇဢူင်းလႃႉ၊ ၸေႃးဢႄးပတ်ႉၶျူဝ်ႇ လႄႈ သႃႉတဵင်းၸေႃႇမိၼ်း (3) ၵေႃႉ ဢၼ်ဢွၼ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆး ဝၼ်းၽူႈႁတ်းႁၢၼ် ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်း ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ (69) ပီႊ ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းဢဝ်တၢင်းၽိတ်း ၺႃးတၢမ်ႇၶွၵ်ႈမႃးယဝ်ႉ ပွၵ်ႈၼိုင်ႈဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း