ဝႂ်ငိုၼ်း ၼိုင်ႈႁဵင် ဢၼ်ပႃးႁၢင်ႈဢွင်ႇသၢၼ်း တေပိုၼ်ၽႄႈၼႂ်းဝၼ်းလွတ်ႈလႅဝ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်

ဝႂ်ငိုၼ်း ၼိုင်ႈႁဵင် ဢၼ်ပႃးႁၢင်ႈ ၸွမ်ႁၢၼ်ဢွင်ႇသၢၼ်းၼၼ်ႉ တေတႄႇပိုၼ်ၽႄႈၸႂ်ႉတိုဝ်းလႆႈ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 4 January 2020 (လိူၼ်ၵမ်မႂ်ႇ 10 ၶမ်ႈ) ဝၼ်းလွတ်ႈလႅဝ်းသဝ်းၶေႃ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် (လုတ်ႉလၢတ်ႉယေးၼေႉ) ၼႆယဝ်ႉ။

ဝႂ်ငိုၼ်း ၼိုင်ႈႁဵင် ဢၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းယူႇယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉၵေႃႈ ယင်းတိုၵ်ႉၸႂ်ႉတိုဝ်းလႆႈယူႇၼႆ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉ ၼင်ႇၼႆ။

လွင်ႈဢၼ်တေဢိတ်ႇဢွၵ်ႇဝႂ်ငိုၼ်း ဢၼ်ပႃးႁၢင်ႈၸွမ်ႁၢၼ်ဢွင်ႇသၢၼ်းၼႆႉ လႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ဝႆႉ ၼႂ်းသၽႃး မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးပီႊ 2017 သေ လွင်ႈၼႆႉမိူဝ်ႈၼၼ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈၶဝ် ဢွၼ်ၵၼ်သၢၼ်ၶတ်း ယူႇသေတႃႉ ယွၼ်ႉသဵင်ၵမ်ႉထႅမ်ပၼ်ႁႅင်းၼမ်လႄႈ ႁိုင်မႃးထႅင်ႈ 2 ပီႊပၢႆ ၸင်ႇလႆႈႁဵတ်းဢွၵ်ႇ ဝႂ်ငိုၼ်း ဢၼ်ပႃးႁၢင်ႈ ၸွမ်ႁၢၼ်ဢွင်ႇသၢၼ်းၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈၵႃႈၵွၼ်ႇပူၼ်ႉမႃးၼႆႉၵေႃႈ ယၢမ်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းဝႂ်ငိုၼ်း ဢၼ်ပႃးႁၢင်ႈ ၸွမ်ႁၢၼ် ဢွင်ႇသၢၼ်းလႄႈ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၵမ်ႈၽွင်ႈ မိူၼ်ၸိူင်ႉၼင်ႇ ၸၶိၼ်ႇၽူဝ်းလႃႉၵျီးၸိူဝ်းၼႆႉသေ ထိုင်မႃးၼႂ်းပီႊ 1985 လႄႈ 1987 ပၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢၼ်ပဵၼ်ၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇသိုၵ်းၶဝ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပိၵ်ႉဢိုတ်းဝႂ်ငိုၼ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉသေ ၶိုၼ်းဢိတ်ႇဢွၵ်ႇဝႂ်ငိုၼ်း ဢၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းယူႇ ယၢမ်းလဵဝ် ဢၼ်ပႃးႁၢင်ႈ သၢင်ႇသီႈလႄႈ ၸၢင်ႉၸိူဝ်းၼႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း