ဝႅတ်ႉၼၢမ်း ၸႂ်ႉႁႅၵ်ႉၵိူဝ်ႇ (Hacker) ၶူၼ်ႉႁႃၶေႃႈမုၼ်းလိုၵ်ႉလပ်ႉၶႄႇ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ COVID-19

ၶွမ်ႇပၼီႇဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈသႆႇပိူဝ်ႇ (Cyber) ၼႂ်းမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၵူတ်ႇထူပ်းႁၼ် ႁႅၵ်ႉၵိူဝ်ႇ (Hacker) မိူင်းဝႅတ်ႉၼၢမ်း ၶဝ်ႈႁႅၵ်ႉ (Hack) ႁႃၶေႃႈမုၼ်း ၼႂ်းဢီးမေးလ် ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇယူႇလီမိူင်းၶႄႇ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် Coronavirus 2019 မီးလူင်ပွင်ၸိုင်ႈပၼ်ႁႅင်း။

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 22 April 2020 သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ REUTERS ဢၢင်ႈဢိင် ၶေႃႈမုၼ်းၶွမ်ႇပၼီႇ (FireEye) ဢၼ်ပဵၼ်ၶွမ်ႇပၼီႇ ဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈသႆႇပိူဝ်ႇ (Cyber) ၶွင်ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇသေ ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉဝႃႈ ၶွမ်ႇပၼီႇ (FireEye) ၵူတ်ႇထူပ်းႁၼ် ႁႅၵ်ႉၵိူဝ်ႇၸုမ်းၼိုင်ႈ ဢၼ်မီးၸိုဝ်ႈဝႃႈ (APT32) လႆႈၶဝ်ႈႁႅၵ်ႉ (Hack) ၶေႃႈမုၼ်း ၼႂ်းဢီးမေးလ် ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၵူၼ်းပဵၼ်ငဝ်းလၢႆးၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉ ၼင်ႇႁိုဝ်တေႁူႉလႆႈ ၶေႃႈမုၼ်းလိုၵ်ႉလပ်ႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းတင်းပဵၼ် ၸိူဝ်ႉၽၼ်းမႂ်ႇ ဢမ်ႇၼၼ် Coronavirus 2019 တီႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းဝူႇႁၢၼ်ႇ ၸႄႈမိူင်းႁူဝ်ပိူၺ်ႇ ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇဝႃႈၼႆ။

ၶွမ်ႇပၼီႇ (FireEye) လၢတ်ႈဝႃႈ ႁႅၵ်ႉၵိူဝ်ႇၸုမ်းၼႆႉ မီးလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းဝႅတ်ႉၼၢမ်း ပၼ်ႁႅင်းဝႆႉလႄႈ ၶတ်းၸႂ်ႁႅၵ်ႉ (Hack) ၶေႃႈမုၼ်း တီႈၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ ပုၼ်ႈတႃႇတေၶူၼ်ႉႁႃ ၸိူဝ်ႉမႅင်း Coronavirus 2019 ၸဵမ်မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်း တေၽႄႈလၢမ်းဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်းၶႄႇၼၼ်ႉ လႄႈ ဢမ်ႇလႆႈႁူႉၸွမ်းထႅင်ႈဝႃႈ ၵၢၼ်ႁႅၵ်ႉ ၶေႃႈမုၼ်းႁႅၵ်ႉၵိူဝ်ႇၸုမ်းၼႆႉ ဢွင်ႇမၢၼ်ႇႁႃႉ ဢမ်ႇဢွင်ႇမၢၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းၶၢဝ်ႇ ယင်းဢွၵ်ႇၼႄထႅင်ႈဝႃႈ ႁႅၵ်ႉၵိူဝ်ႇၸုမ်းၼႆႉ လႆႈၸႂ်ႉတိုဝ်းတူဝ် မႃႇလ်ဝႄး (Malware) ဢၼ်မီး ၸိုဝ်ႈဝႃႈ “METALJACK” ၼႆႉသေ သူင်ႇၵႂႃႇၼႂ်းဢီးမေးလ်ပဝ်ႉမၢႆသေ ၸင်ႇတေၶဝ်ႈၵႂႃႇထိုင်ၶေႃႈမုၼ်း ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်ထုၵ်ႇပဵၼ်ယိူဝ်ႇလႆႈ လႄႈ မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်းၵေႃႈ မႃႇလ်ဝႄး (Malware) တူဝ်ၼႆႉ ယၢမ်ႈလႆႈ ႁႅၵ်ႉ (Hack) ယႃႉၶေႃႈမုၼ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢၼ်ယူႇၼႂ်း ၵုၼ်ဢေးသျႃး ပွတ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇယဝ်ႉ လၢႆပွၵ်ႈလၢႆၵမ်း ႁူမ်ႈတင်း ၸုမ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး၊ ၸုမ်းႁဵတ်းၵၢၼ်မိူင်း ဢၼ်ဢမ်ႇႁၼ်လီၵမ်ႉထႅမ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းဝႅတ်ႉၼၢမ်းပႃး ၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼႆႉသေ မိူင်းဝႅတ်ႉၼၢမ်း လႄႈ မိူင်းၶႄႇ မီးလႅၼ်လိၼ် တိတ်းၸပ်းၵၼ် ၼႆသေတႃႉ တေလႆႈႁၼ်ဝႃႈ မိူင်းဝႅတ်ႉၼၢမ်း မီးလွင်ႈၵုမ်းၵမ် လွင်ႈၽႄႈလၢမ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းလႆႈလီ လႄႈ ဝႆးၽႂ်း ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတင်းပဵၼ် COVID-19 တီႈမိူင်းဝႅတ်ႉၼၢမ်း တင်းမူတ်းမီး (268) ၵေႃႉ ယူတ်းယႃၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်း (224) ၵေႃႉ ၵူၼ်းဢၼ်တိုၵ်ႉယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉ ၵိုတ်း (44) ၵေႃႉ ၵူၺ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း