သင်ဝႃႈၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်လုမ်းလဝၵမိူင်းတႆး ယွၼ်းငိုၼ်းတႃႇႁဵတ်းမၢႆၾၢင်ၼႆ တိူင်ႇလၢတ်ႈဢဝ်တၢင်းၽိတ်း လႆႈယူႇ

သင်ဝႃႈၵူၼ်းမိူင်းတႆး ထူပ်းၺႃးၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်လုမ်း ယွၼ်းငိုၼ်း ၽွင်းယၢမ်းၵႂႃႇႁဵတ်းမၢႆၾၢင် (မၢတ်ႈပူင်ႇ တိၼ်ႇ) တီႈလုမ်းလဝၵ ဢမ်ႇၼၼ် လုမ်းၽၢႆႇၵူတ်ႇထတ်း ၵူၼ်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇမိူင်း ဢၼ်မီးၼႂ်းမိူင်းတႆး ၵူႈၸႄႈဝဵင်းပေႃးၼႆၸိုင် ၵဵပ်းဢဝ်ၶေႃႈမုၼ်းသၢၵ်ႈသေႇလီလီသေ ၵႂႃႇတိူင်ႇလၢတ်ႈဢဝ်တၢင်းၽိတ်းလႆႈယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢူးဢွင်ႇမျိၼ်ႉ ၽူႈၵုမ်းၸီႉသင်ႇ ႁွင်ႈၵၢၼ် ၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇမိူင်း မိူင်းတႆးလၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ − သင်ဝႃႈ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်လုမ်း လဝၵ ယွၼ်းငိုၼ်း တႃႇႁဵတ်းမၢႆၾၢင်ၼႆ ဢဝ်တင်းသၢၵ်ႇသေႇလၵ်းထၢၼ် လီလီသေ တိူင်ႇလၢတ်ႈလႆႈယူႇ၊ သင်ဝႃႈ ထူပ်းႁၼ်လွင်ႈယွၼ်းငိုၼ်းတႄႉၸိုင် တေဢဝ်တၢင်းၽိတ်း ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် လုမ်းၵေႃႉၼၼ်ႉ ၸွမ်းၼင်ႇမၢႆမီႈၸိုင်ႈမိူင်းၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢူးဢွင်ႇမျိၼ်ႉသိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႆးၵမ်ႈပႃႈၼမ် ဢမ်ႇႁတ်းၵႂႃႇႁဵတ်း မၢႆၾၢင် (မၢတ်ႈပူင်ႇတိၼ်ႇ) ၼႂ်းလုမ်းႁင်းၵူၺ်းသေ ၵမ်ႈၽွင်ႈၸၢင်ႈၵူၼ်းၵၢင် (Agent) သေ ႁဵတ်းမၢႆၾၢင်ၵၼ်လႄႈ ၵႃႈၵူၼ်းၵၢင်ၵေႃႈ လႆႈပၼ်တင်းၼမ်ၼႆယဝ်ႉ၊ လွင်ႈဢၼ်ၸၢင်ႈၵူၼ်းၵၢင်သေ ၵႂႃႇႁဵတ်းမၢႆၾၢင်တီႈလုမ်းၼၼ်ႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးလွင်ႈ ဢမ်ႇပွင်ႇၸႂ်ၵၼ်ၶိုၼ်ႈမႃးတင်းၼမ်ဝႃႈၼႆ။

သင်ၸူးၵူၼ်းၵၢင်သေ ၵႂႃႇႁဵတ်းမၢႆၾၢင်တႄႉ တေလႆႈပၼ်ၵႃႈဝၼ်း၊ ၵႃႈၶဝ်ႈၽၵ်း၊ ၵႃႈၼမ်ႉၼဵင်ႈဝၢၼ်ႈ၊ ၵႃႈၼမ်ႉမၼ်းလူတ်ႉၸိူဝ်းၼႆႉပႃး ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းဝဵင်းတူၼ်ႈတီးၵေႃႈလၢတ်ႈဝႃႈ − တေႃႈၼင်ႇ လုမ်းလဝၵ ဢၼ်မီးတီႈဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး ပေႃးၵႂႃႇႁဵတ်းမၢႆၾၢင် (မၢတ်ႈပူင်ႇတိၼ်ႇ) ယင်းႁဵတ်းၵၢၼ်ထိူင်း ၽိူဝ်ႇၸူဝ်ႈတေလႆႈ၊ ၵမ်းၵမ်းလႆႈၵႂႃႇတီႈလုမ်း ၵႂႃႇတူၵ်ႇတၵ်ႉသေ ၸင်ႇတေလႆႈမႃး ဝႃႈၼႆ။

ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈလၢတ်ႈဝႃႈ −  သွၼ်ႇႁႂ်ႈတီႈလုမ်းလဝၵႁဵတ်းပၼ် မၢႆၾၢင် (မၢတ်ႈပူင်ႇတိၼ်ႇ) လႄႈ ဝႂ်မုင်ႉႁေႃႁိူၼ်း (ဢဵင်ႇထွင်ႇၸူႉ) ႁႂ်ႈလႆႈဝႆးဝႆး ဢမ်ႇပေႃးသုၵ်ႉသၵ်ႉသင်ၵေႃႈပေႃးယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

သင်ဝႃႈၶႂ်ႈႁဵတ်း မၢႆၾၢင်ပေႃးၼႆၸိုင် ဢၼ်တေလႆႈသဵင်ႈငိုၼ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၵႃႈၶႅပ်းႁၢင်ႈ၊ ၵႃႈႁဵတ်းၽိုၼ်မိူၼ် (copy) လႄႈ ၵႃႈၸႅတ်ႈလိူတ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉၵူၺ်း လိူဝ်ၼၼ်ႉတႄႉ ဢမ်ႇလူဝ်ႇသဵင်ႈငိုၼ်းသင်ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

ၶေႃႈမုၼ်း − 7 Day News

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း