သင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇပွႆႇပၼ် ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈၵၢၼ်မိူင်း NUG တေဢမ်ႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်း

တွၼ်ႈတႃႇတေ ၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃၵၢၼ်မိူင်း ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼၼ်ႉ သင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇပႆႇပွႆႇပၼ် ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈၵၢၼ်မိူင်းတင်းမူတ်းၼႆ  NUG တေဢမ်ႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်း ငူမ်ႉငီႉၸွမ်း ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 28 April 2021 (လိူၼ်ႁႃႈလွင်ႈ 2 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ REUTERS ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉဝႃႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ (NUG) ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈ CRPH သေၶွတ်ႇၽွတ်ႈၶိုၼ်ႈမႃးၼၼ်ႉ လႆႈလၢတ်ႈၵႂႃႇတီႈၼႂ်းၸုမ်း ဢေးသျုးၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇ ဝႆႉဝႃႈ တေဢမ်ႇပႆႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၸွမ်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇပႆႇပွႆႇပၼ် ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈၵၢၼ်မိူင်းတင်းမူတ်း ၼႆယဝ်ႉ။

လၢႆလၢႆၸိုင်ႈမိူင်း ၼႂ်းဢေးသျုးၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇ (ဢႃႇသီႇယၼ်ႇ) ၶတ်းၸႂ်ႁႃလၢႆးတၢင်း တႃႇတေၵႄႈလိတ်ႈ ပၼ်ႁႃၵၢၼ်မိူင်း ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈပဵၼ်ၽေး လိူတ်ႈၼွင်းၵၢင်မိူင်း ဝၢႆးသေသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶိုၼ်ႈယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 1 February 2021 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉသေ ၶတ်းၸႂ်ၶဝ်ႈႁႃဢုပ်ႇဢူဝ်းၵူႈၽၢႆႇယူႇ။

ဢႃႇသီႇယၼ်ႇႁူမ်ႈၵၼ်တႅပ်းတတ်းၵႂႃႇ (5) ၶေႃႈ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈငဝ်းလၢႆးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်
This handout photo taken on April 24, 2021 and released by the Indonesian Presidential Palace shows leaders attending the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) summit on the Myanmar crisis in Jakarta. (Photo by HANDOUT / INDONESIAN PRESIDENTIAL PALACE / AFP

ပၢင်ၵုမ်ၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉ ၽူႈၼမ်းသုင်သုတ်း ဢႃႇသီႇယၼ်ႇ ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇ တီႈဝဵင်းလူင် ၵျုႇၵႃႇတႃႇ မိူင်းဢိၼ်ႇတူဝ်ႇၼီးသျုး မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 24 April 2021 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ႁူမ်ႈၵၼ်လႆႈၶေႃႈတႅပ်းတတ်းပၢင်ၵုမ် (5) ၶေႃႈသေ မိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇ လႆႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵုမ်ၸွမ်းလႄႈ ၼႂ်းၶေႃႈတႅပ်းတတ်းၼၼ်ႉ ႁူမ်ႈတူၵ်းလူင်းၽွမ်ႉၸႂ်ၸွမ်းယူႇ ၼႆသေတႃႉ ၵူၺ်းၵႃႈ ၽၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းလိူၵ်ႈတင်ႈၶိုၼ်ႈမႃး ဢမ်ႇမီးၽႂ် လႆႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵုမ်ၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉၼႆႉသေၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢွၼ်ၼႃႈတေထိုင် ပၢင်ၵုမ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ (NUG) ယၢမ်ႈလၢတ်ႈတီႈ ဢႃႇသီႇယၼ်ႇဝႆႉဝႃႈ သင်ဢႃႇသီႇယၼ်ႇ မီးၸႂ်ၶႂ်ႈၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃၵၢၼ်မိူင်း ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်တုမ်တႄႉယူႇၼႆ ထုၵ်ႇလီၽိတ်ႈမွၵ်ႇပႃး လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵုမ်ယူႇ ၵူၺ်းလွင်ႈၼႆႉ ဢႃႇသီႇယၼ်ႇ ဢမ်ႇလႆႈတုမ်ႉတွပ်ႇသင်ၶိုၼ်း။

PHOTO: AP

ၸွမ်ၽွင်းလူင် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မၢၼ်းဝိၼ်းၶၢႆႇတၢၼ်း (NUG) လၢတ်ႈဝႆႉဝႃႈ ဢွၼ်ၼႃႈတေၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉ ၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃၵၢၼ်မိူင်း လူၺ်ႈလၢႆးၵတ်းယဵၼ်ၼႆႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တေလႆႈပွႆႇတူဝ် ၵူၼ်းတူၵ်းၶွင်ႈၵၢၼ်မိူင်း တင်းမူတ်း လူၺ်ႈဢမ်ႇလူဝ်ႇမီးၶေႃႈလႅၵ်ႈလၢႆႈသင် ႁူမ်ႈပႃးတင်း ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်း ဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇ လႄႈ ၸွမ်ၸိုင်ႈ ဢူးဝိၼ်းမျိၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၸွမ်းၼင်ႇၸုမ်းလူလွမ်ၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈၵၢၼ်မိူင်း (Assistance Association For Political Prisoners-AAPP) ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉၼၼ်ႉ တႄႇၸဵမ်မိူဝ်ႈ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈၸိုင်ႈမိူင်း မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 1 February 2021 ပူၼ်ႉမႃး တေႃႇထိုင် မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 28 April 2021 ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းဢမ်ႇမီးတၢင်းၽိတ်းသင် လႆႈထုၵ်ႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ပိုတ်းယိုဝ်းၶႃႈႁႅမ်တၢႆ ၼမ်ထိုင်  (756) ၵေႃႉ ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်း မီးၼမ်ထိုင် 5,501 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း