သင်သွၼ်ႁဵၼ်းလိၵ်ႈ တၢင်း Online လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ 463 လၢၼ်ႉၵေႃႉ တေလုတ်ႈႁၢမ်းၵၢၼ်ႁဵၼ်း

ယွၼ်ႉလွင်ႈၽႄႈလၢမ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 သေ တႃႇပိုတ်ႇၽုၺ်ႇႁူင်းႁဵၼ်း ၼင်ႇတဵမ်ထူၼ်ႈ လႆႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်းလႆႈ၊ သင်ပိုတ်ႇသွၼ်ႁဵၼ်းတၢင်း Online တေမီးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ 463 လၢၼ်ႉၵေႃႉ ဢမ်ႇၶဝ်ႈထိုင်ၵၢၼ်ႁဵၼ်းလႆႈ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 26 August 2020 (လိူၼ်ၵဝ်ႈမႂ်ႇ 8 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ AFP ဢၢင်ႈဢိင် ၽၢႆႇပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၸုမ်းလုမ်းလႃးတူၺ်းထိုင်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ (UNICEF) သေ ဢွၵ်ႇၼႄ ဝႆႉဝႃႈ တႄႇၸဵမ်မိူဝ်ႈ မီးလွင်ႈၽႄႈလၢမ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် Coronavirus 2019 ဢမ်ႇၼၼ် COVID-19 ၵူႈမိူင်းမိူင်း လႆႈသင်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်းႁူင်းႁဵၼ်း ၼင်ႇႁိုဝ်တေၵုမ်းထိင်းလႆႈ လွင်ႈၽႄႈလၢမ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၼႆသေ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ယင်းပႆႇၸၢင်ႈပိုတ်ႇၽုၺ်ႇႁူင်းႁဵၼ်း မိူၼ်ၵဝ်ႇလႆႈ ၼႆယဝ်ႉ။

UNICEF လၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ သင်မီးလွင်ႈလၢႆႈ ၵၢၼ်သွၼ်ႁဵၼ်းလိၵ်ႈ ပိၼ်ႇပဵၼ်သဵၼ်ႈတၢင်း Online ၼႆ ႁူဝ်ၼပ်ႉလုၵ်ႈႁဵၼ်း ၸွတ်ႈတူဝ်ႈတင်းလုမ်ႈၾႃႉ တင်းမူတ်းမီး 3 ပုၼ်ႈၼႆႉ တႃႇ 1 ပုၼ်ႈ ဢမ်ႇၼၼ် (လုၵ်ႈႁဵၼ်း 463 လၢၼ်ႉၵေႃႉ) တေဢမ်ႇၶဝ်ႈထိုင်ၵၢၼ်ႁဵၼ်းလႆႈ လႄႈ တေလုတ်ႈႁၢမ်း ၵၢၼ်ႁဵၼ်းဢမ်ႇႁၢင်ႉ ယွၼ်ႉဢမ်ႇမီးၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ် တႃႇၸႂ်ႉတိုဝ်း ၼႂ်းတွၼ်ႈၵၢၼ်ႁဵၼ်း Online ပႃးၸဵမ် လႅင်းဢိၼ်ႇတိူဝ်ႇၼႅတ်ႉ (Internet) ၵေႃႈ ဢမ်ႇပႆႇၸႂ်ႉတိုဝ်းၵၼ်လႆႈ ၵူႈပိုၼ်ႉတီႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ယူႇတီႈ ႁူဝ်ၼႃႈၸုမ်းလုမ်းလႃးတူၺ်းထိုင်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ (UNICEF) လၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ ၸွမ်းၼင်ႇ ဢၼ်လႆႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်း 100 မိူင်းပၢႆ သင်ဝႃႈ မီးလွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈၵၢၼ်ႁဵၼ်း တၢင်း Online ပေႃးၼႆၸိုင် တီႈၵုၼ်ဢႅပ်ႉၾရိၵ တေမီးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢၼ်တေလုတ်ႈႁၢမ်း ၵၢၼ်သွၼ်ႁဵၼ်းၼမ်သုတ်း လႄႈ တီႈၵုၼ်ယူႇရူပ်ႇ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၶဝ်ႈထိုင် ၵၢၼ်ႁဵၼ်းလႆႈၼမ်လိူဝ် ၼႆယဝ်ႉ။

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇဢၼ်တေလုတ်ႈႁၢမ်း ၵၢၼ်ႁဵၼ်းသွၼ်လိၵ်ႈ တၢင်း Online ၼၼ်ႉ ၵုၼ်ဢႅပ်ႉၾရိၵ ပွတ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇတွၼ်ႈတႂ်ႈ 67 လၢၼ်ႉၵေႃႉ၊ ၵုၼ်ဢႅပ်ႉၾရိၵ တွၼ်ႈၵၢင် လႄႈ ပွတ်းဝၼ်းတူၵ်း 54 လၢၼ်ႉၵေႃႉ၊ ၼႂ်းမိူင်းဝၼ်းဢွၵ်ႇၵၢင် လႄႈ ၵုၼ်ဢႅပ်ႉၾရိၵႁွင်ႇ 37 လၢၼ်ႉၵေႃႉ၊ ၵုၼ်ဢေးသျႃးပွတ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇ 80 လၢၼ်ႉၵေႃႉ လႄႈ ၵုၼ်ဢေးသျႃးတွၼ်ႈတႂ်ႈ 147 လၢၼ်ႉၵေႃႉ ဢိၵ်ႇတင်း တီႈၵုၼ် လႃးတိၼ်းဢမေႇရိၵ (Latin America) ထႅင်ႈ 13 လၢၼ်ႉၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း