သင်ၶႃႇၸဝ်ႈ ဢွၼ်ႁူဝ်ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ႇလူႇသွမ်းတီႈသိမ်ႇၼမ်ႉ ၸဝ်ႈသိၼ်ထမ်းၶူးဝႃး ဝုၼ်းၸုမ်ႉ လႄႈ ပၢင်ပိုတ်ႇပၢႆႉလၵ်းပိုၼ်း ၸဝ်ႈသိူဝ်ၶၢၼ်ႇၾႃႉ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 17 November 2019 သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ ဢွၼ်ႁူဝ်ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်လူႇသွမ်းတီႈသိမ်ႇၼမ်ႉ ၸဝ်ႈသိၼ်ထမ်းၶူးဝႃး ဝုၼ်းၸုမ်ႉ လႄႈ ပၢင်ပိုတ်ႇပၢႆႉလၵ်းပိုၼ်း ၸဝ်ႈသိူဝ်ၶၢၼ်ႇၾႃႉ တီႈထမ်ႈၸဝ်ႈသိူဝ်ၶၢၼ်ႇၾႃႉ ထုင်ႉမၢဝ်း မီးပီႈၼွင်ႉၶႅၵ်ႇ တီႈၸမ်တီႈၵႆ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈလူႇတၢၼ်းတင်းၼမ် ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉၼၼ်ႉ သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ ဢိၵ်ႇတင်း ပီႈၼွင်ႉၶႅၵ်ႇတီႈၸမ်တီႈၵႆ ႁူမ်ႈၵၼ် ၵၢပ်ႈသွမ်း လူႇတၢၼ်း ယၢတ်ႇၼမ်ႉ ယွၼ်းသူးပၼ် ၸဝ်ႈသိၼ်ထမ်းၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ႁႂ်ႈယူႇလီသုင်းဝၢၼ် လွတ်ႈၽေးၶဵၼ်သေ ႁဵတ်းၵၢၼ်တြႃး မဵတ်ႉတႃႇၼိူဝ် ၽီသၢင်သတ်းၵူၼ်းၵႂႃႇ ၶၢဝ်းႁိုင် ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းပၢင်ႇလူႇသွမ်းတီႈသိမ်ႇၼမ်ႉ ၸဝ်ႈသိၼ်ထမ်းၶူးဝႃး ဝုၼ်းၸုမ်ႉ ၼၼ်ႉ ယိူင်းၸူးၼင်ႇႁိုဝ် ႁႂ်ႈပေႃးပဵၼ် ၵုသူဝ်ႇၽွၼ်းလီၼႆသေ လႆႈလူႇသွမ်းပၼ် 1( သွမ်းယူႇလီသုင်းဝၢၼ် ၸဝ်ႈသိၼ်ထမ်းၶူးဝႃး ဝုၼ်းၸုမ်ႉ ၊ 2(သွမ်း ယူႇလီသုင်းဝၢၼ် သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၊ 3(လူႇသွမ်း ယိူင်းၸူးထိုင် ၸဝ်ႈသိူဝ်ၶၢၼ်ႇၾႃႉ ဢၼ်လႆလူႇၼိူဝ်ႉလိူတ်ႈ သၢႆၸႂ်ၵႂႃႇ တႃႇဝၢၼ်ႈမိူင်းၸိုင်ႈတႆး ၊ 4(သွမ်း ၶူးမေႃလိၵ်ႈတႆးတင်းသဵင်ႈ ၊ 5(သွမ်း ပုၼ်ႈတႃႇၽူႈႁၵ်ႉၸၢတ်ႈ ၸိူဝ်းလူႇၼိူဝ်ႉလိူတ်ႈသၢႆၸႂ်ၵႂႃႇ တႃႇဝၢၼ်ႈမိူင်းၸိုင်ႈတႆး ၊ 6(သွမ်း ပေႃႈသႅင်လႃႈ မႄႈသႅင်လႃႈ ပေႃႈမႄႈ ၸဝ်ႈသိၼ်ထမ်းၶူးဝႃး ဝုၼ်းၸုမ်ႉ ၊ 7(သွမ်း ပေႃႈမႄႈၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်း ၊ 8(သွမ်း မႄႈထဝ်ႈၶမ်း မႄႈ ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၶွင်သီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS ၊ 9(သွမ်း ၸဝ်ႈတႃႇၼလူႇတၢၼ်းတီႈလိၼ် ၵိုၵ်းပိုၼ်းၸိူဝ်းသဵင်ႈၵၢမ်ႇၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ဝၢႆးသေလူတၢၼ်းသွမ်းပၼ် ၽူႈမီးၵုင်ႇမုၼ်ၶဝ်ယဝ်ႉ သြႃႇလႄႈတၵႃႇ ႁူမ်ႈၵၼ်ပိုတ်ႇပၢႆႉလၵ်းပိုၼ်း ၸဝ်ႈသိူဝ်ၶၢၼ်ႇၾႃႉ ဢၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း ပဵၼ်ငဝ်ႈၸဝ်ႈတႃႇၼသေ ၵေႃႇသၢင်ႈဝႆႉ ႁႂ်ႈလုၵ်ႈလၢၼ်သၢႆႁိူဝ်ႇငိူၼ်ႈၶိူဝ်း ႁႂ်ႈႁူႉၵုင်ႇမုၼ်ၽႅၼ်ႇလိၼ်ၸိုင်ႈတႆး တီႈထမ်ႈၸဝ်ႈ သိူဝ်ၶၢၼ်ႇၾႃႉ ဝႃႈၼႆ ၊ တီႈပၢင်ပိုတ်ႇပၢႆႉလၵ်းပိုၼ်း ၸဝ်ႈသိူဝ်ၶၢၼ်ႇၾႃႉၼၼ်ႉ မီးၸဝ်ႈတႃႇၼ လူႇတၢၼ်းတီႈလိၼ် မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း ၊ ၸဝ်ႈတႃႇၼလူႇတၢၼ်းႁေႃၸဝ်ႈသိူဝ်ၶၢၼ်ႇၾႃႉ မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း ၊ ၽူႈပႂ်ႉပႃးတီႈလိၼ်ၵိုၵ်းပိုၼ်း ၼၢႆးမွၼ်ႇၵျွင်းၶမ်းမျႃႉယဵၼ်ႇ ပၢင်ႇၶမ်း မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

သိုပ်ႇသေၼၼ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ် ပၼ်ဝႂ်ယုၵ်ႉယွင်ႈႁူမ်ၸူမ်း ၸဝ်ႈတႃႇၼတီႈလိၼ်ၶဝ် တင်းသဵင်ႈ ႁႂ်ႈပဵၼ်တီႈမၢႆတွင်းၵိုၵ်းပိုၼ်းသေ ႁုပ်ႈသိမ်းပၢင်ၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ပၢင်ႇလူႇသွမ်းတီႈသိမ်ႇၼမ်ႉ ၸဝ်ႈသိၼ်ထမ်းၶူးဝႃး ဝုၼ်းၸုမ်ႉ လႄႈ ပၢင်ပိုတ်ႇပၢႆႉလၵ်းပိုၼ်း ၸဝ်ႈသိူဝ်ၶၢၼ်ႇၾႃႉၼႆႉ ယႃႈၶမ်းလႅင်းၶမ်း ပွၵ်ႉၵွင်းၼွင် ဝဵင်းမူႇၸႄႊ ၊ ၼၢႆးမွၼ်ႇၵျွင်းၶမ်းမျႃႉယီႇ ပၢင်ႇၶမ်း ဝဵင်းမူႇၸႄႊ ၊ လုင်းၵမ်ႉၶိူဝ်း၊ ပီႈၼွင်ႉပၢင်ႇၶမ်း ဝဵင်းမူႇၸႄႊ ၊ ပီႈၼွင်ႉၽၢႆၵွင်းၼႃး ၸေႈလၢၼ်ႉ ဢိၵ်ႇတင်း ပီႈၼွင်ႉၶႅၵ်ႇ တီႈၸမ်တီႈၵႆ ႁဵတ်းပဵၼ်ၸဝ်ႈတႃႇၼသေ လူႇတၢၼ်းၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

တီႈပၢင်လူႇသွမ်းတီႈသိမ်ႇၼမ်ႉ ၸဝ်ႈသိၼ်ထမ်းၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ လႄႈ ပၢင်ပိုတ်ႇပၢႆႉလၵ်းပိုၼ်းၸဝ်ႈသိူဝ်ၶၢၼ်ႇၾႃႉၼႆႉ ယိူင်းဢၢၼ်းၸတ်းႁဵတ်းပႃး ပၢင်တၢၼ်ႈၶႆႊ ပၼ်တၢင်းႁူႉ ပိုၼ်းၸဝ်ႈသိူဝ်ၶၢၼ်ႇၾႃႉငမ်းမိူင်း ဝႃႈၼႆ ၊ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈငဝ်းလၢႆး သဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်းဢမ်ႇလီ (ပၢင်တိုၵ်းပွတ်းႁွင်ႇ ၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်းလူင် မူႇၸႄႊ-ဝဵင်းလိူဝ်ႇ ၶပ်ႉတၢမ်းႁႅင်း မႃးယႂ်းယႂ်း) လႄႈ ၶူးမေႃလူင်ၶဝ် ၸိူဝ်းတေၵႂႃႇဢုပ်ႇတၢၼ်ႈၶႆႊ ပၼ်တၢင်းႁူႉၼၼ်ႉ ဢမ်ႇႁွတ်ႈၵႂႃႇလႆႈၶိုတ်းယၢမ်းသေ ၸင်ႇဢမ်ႇပဵၼ်ၸတ်းႁဵတ်း ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း